Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ГЛОСАРІЙ

А

Abandonment — абандон

Відмова вантажо- або судновласника від своїх прав на застрахо­ване майно на користь страхової організації для отримання від неї повної страхової суми.

Absolute advantage — абсолютна перевага

У зв'язку з міжнародним поділом праці поняття означає здатність країни виробляти певний товар з нижчими порівняно з іншими країнами затратами.

Accelerated tariff elimination — прискорене скасування митних тарифів Відбувається за домовленістю між зацікавленими державами від­повідно до міжнародних угод.

Acceptance — акцепт

Згода на сплату (гарантування сплати) товару (послуги) або зго­да вступити в договір на запропонованих умовах.

Acceptance credit — акцептний кредит

Кредит, що забезпечений переказними векселями. Його одержу­ють комерційні банки або зарубіжні кредитні установи у певному банку для фінансування, зокрема, імпортно-експортних операцій.

Acceptance house — акцептний дім

Банк, що надає позику, яка забезпечена переказними векселями.

Acceptor — акцептант

Особа, яка підписує платіжний документ, беручи на себе зо­бов'язання своєчасно його оплатити.

Accommodation bill of lading — дружній коносамент

Документ, що перевізник видає власникові вантажу ще до одер­жання вантажу, засвідчуючи зобов'язання передати цей вантаж у порту призначення вантажоодержувачу.

Active payments balance — активний платіжний баланс

Баланс, при якому платежі певної країни менші за її надходження з-за кордону.

Active trade balance — активний торговельний баланс Баланс, у якому надходження перевищують платежі.

Addendum — адендум

Додаток до договору, що змінює або доповнює ті чи інші його умови.

Ad valorem tariff — вартісний тариф

Розмір тарифу на імпортований товар, що встановлюється як від­соток від декларованої вартості відповідного товару.

Advance — аванс

Гроші, що перераховують згідно з договором наперед у рахунок наступних платежів за постачені товари, надані послуги, викона­ні роботи.

Advice — авізо

Письмове банківське повідомлення клієнтові або іншому банкові про виконану розрахункову операцію або про зміни щодо стану взаємних розрахунків.

Adjudication — вирішення суперечок у судовому порядку

Механізм вирішення міжнародних торговельних суперечок у су­довому порядку.

Affreightment — фрахтування

Укладення договору про наймання судна (його частини) для пе­ревезення вантажів.

Agent — агент

Юридична або фізична особа, яка здійснює певні операції за до­рученням іншої особи, за її рахунок і від її імені, а також забезпе­чує підготовку операцій, але без права підписання контрактів.

Air waybill — авіанакладна

Накладна на вантаж, що перевозиться літаком, яку видає перевіз­ник вантажу його відправнику. В авіанакладній зазначаються пе­релік вантажів і зобов'язання щодо їх доставки в аеропорт при­значення.

Alonge — алонж

Додатковий аркуш, що додають до векселя для додаткових напи­сів у разі, коли на вексельному бланку вони не вміщуються.

Anticipation — передбачуваність

Сплата за діловими зобов'язаннями до обумовленого у контрак­ті терміну. Arbitration clause — арбітражне застереження

Застереження, яке фіксується у зовнішньоторговельній угоді між експортером та імпортером і передбачає механізм вирішення су­перечок, що можуть виникнути під час виконання контракту.

Autarky — автаркія

Економічна політика, спрямована на створення замкнутої само­достатньої економіки; обмеження імпорту.

Aval — аваль

Вексельне гарантування, за яким особа, що його здійснює, пере­бирає на себе відповідальність перед власником векселя за вико­нання зобов'язань стосовно оплати цього векселя.

В

Back-to-back credit — компенсаційний кредит

Кредит банку або іншого фінансового інституту, що надається за рахунок іншого кредиту, наприклад, на підставі документів ім­портера відкривається кредит експортеру.

Back-to-back loan — компенсаційна позика

Угода про надання позики в іноземній валюті в обмін на позику у національній валюті.

Bagged cargo — вантаж, упакований у мішки

Товари, що упаковуються у мішки, виготовлені з натурального, синтетичного або штучного матеріалу.

Balance of payments — платіжний баланс

Підсумкова різниця між валютними надходженнями і платежами певної країни за рік.

Balance of trade — торговельний баланс

Різниця між вартостями експорту та імпорту певної країни за рік.

Balance of trade deficit — дефіцит торговельного балансу

Переважання вартості імпорту товарів і послуг над вартістю екс­порту у певній країні упродовж року.

Bareboat charter — чартер "голого" судна

Договір між власником судна і наймачем на оренду судна без ко­манди (екіпажу).

Bargain currency — валюта угоди

Валюта, що використовується при укладенні зовнішньоторго­вельної угоди.

Barter — бартер

Прямий безгрошовий обмін товарами або послугами, зумовле­ний валютним дефіцитом у міжнародних угодах.

Base freight — базовий фрахт

Ціна транспортування вантажів, що встановлюється з урахуван­ням їх ваги або обсягу.

Base price — базова ціна

Ціна, на основі якої встановлюються ціни у сфері міжнародної торгівлі.

Bilateral clearing — двосторонній кліринг

Спосіб розрахунків між двома країнами у сфері міжнародної тор­гівлі, за якого платежі здійснюються через центральні банки від­повідних країн, що сприяє посиленню контролю за використан­ням валюти і збалансованості експорту й імпорту.

Bilateral trade — двостороння торгівля

Торгівля, що передбачає взаємні поставки з метою досягнення торговельного балансу.

ВІН — вексель

Борговий документ установленого законом зразка про обов'яз­кову сплату боржником певної суми грошей у вказаний строк.

Bill of credit — акредитив

Іменний цінний папір, що підтверджує право особи, на ім'я якої він виписаний, отримати в банку вказану в акредитиві суму грошей.

Bill of exchange — переказний вексель

Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання боржника сплатити після закінчення вказаного терміну визначе­ну суму грошей зазначеній у векселі особі або іншому пред'явни­кові.

Bill of lading — коносамент

Документ, що містить контрактні умови, укладені вантажовід­правником і перевізником. Розглядається як титул власності на

відповідний вантаж і як договір перевезення та є розпискою про одержаний для перевезення вантаж.

Bill of sight — дозвіл на огляд

Дозвіл, що надається митними органами на розвантаження ім­портованих товарів з метою їх огляду митниками.

Billed weight — фактурна вага

Вага товару, що зазначається у транспортній накладній або в де­яких інших документах.

Blocked currency — замкнута валюта

Валюта певної країни, обмін якої на іноземну валюту забороне­ний у законодавчому порядку.

Bonification — боніфікація

Доплата до ціни товару, якщо фактична його якість перевищує передбачену договором, стандартом або технічними умовами; повернення податків, стягнених з експортованих товарів.

Bonus discount — преміальна знижка

Додаткова цінова знижка, що надається за умовами контракту або постійним чи великим оптовим покупцям за встановлені річ­ні обсяги придбаних ними товарів.

Boom — бум

Короткочасне піднесення промисловості, торгівлі або інших сфер господарства.

Broker — брокер

Посередник при укладенні угод між покупцями і продавцями цін­них паперів, товарів, валют та інших цінностей на фондових і то­варних біржах, валютних, страхових і фрахтових ринках.

Bulk freight — насипний вантаж

Вантаж, що не упаковують та не розміщують у контейнерах.

Bullionism — бульйонізм

Валютна політика меркантилістів, що передбачала безпосереднє регулювання державою операцій з іноземною валютою та банків­ськими металами з метою підтримання сприятливого платіжного балансу.

Buy national — купуй вітчизняне

Політика, за якої вітчизняним постачальникам товарів і послуг створюються вигідніші умови, ніж іноземним.

с

Capital export — експорт капіталу

Вивіз капіталів з певної країни, що враховується за статтями пла­тіжного балансу, на яких фіксується міжнародний рух капіталу.

Cargo insurance — страхування вантажу

Страхування, що поширюється на вантаж, який перевозиться суднами, літаками та іншими видами транспорту.

Carrier — перевізник

Фізична або юридична особа, яка забезпечує перевезення паса­жирів і вантажів.

Cart blanche — карт-бланш

Чистий бланк, підписаний особою, яка надає іншій особі право заповнити його; необмежені повноваження довірителя своєму представнику (агенту) для виконання дій.

Cedent — цедент

Кредитор, який передає іншій особі своє право на вимагання оп­лати боргового зобов'язання.

Charter — чартер

Договір про морське або повітряне перевезення вантажів, а також пасажирів, укладений між власником транспортного засобу (фрах­тівником) і наймачем (фрахтувальником) на оренду всього тран­спортного засобу або його частини на певний рейс або термін.

Claims — претензії

Скарга, заява покупця, подана через невиконання або неналежне виконання умов контракту.

Claims adjustment — диспаша

Документ, який містить розрахунок збитків від аварії, що припа­дають на вантажі, судно і фрахт відповідно до їх вартості й роз­поділяються між вантажовласником і судновласником.

Clean bill of lading — чистий коносамент

Коносамент, який одержує перевізник за перевезені товари, що не були пошкоджені і частково втрачені.

Clearance — очищення від мита

Сплата мита за імпортовані до певної країни товари та одержан­ня сертифіката, що це підтверджує.

Clearing — кліринг

Розрахунок без оплати готівкою за виконані роботи, продані то­вари через зарахування взаємних зустрічних платіжних вимог сторін, які беруть участь у цьому.

Clearing union — кліринговий союз

Об'єднання центральних банків країн — учасниць клірингового союзу, система безготівкових розрахунків якого ґрунтується на зарахуванні позитивних і негативних сальдо зовнішньоторго­вельних операцій.

Combined transport bill of lading — комбінований коносамент

Документ, що видається власникові вантажу у разі перевезення товарів більш ніж одним перевізником і, часто, кількома видами транспорту.

Combo — комбінований перевізник

Перевізник, який здатний транспортувати різноманітні вантажі.

Commercial bill — торговельний вексель

Вексель, що використовується у сфері міжнародної товарної тор­гівлі.

Commercial papers — комерційні папери

Чеки, векселі, депозитні сертифікати, що використовуються у ко­мерційній діяльності.

Commodities — сировинні товари

Товари, до яких належать, наприклад, зерно, кава, какао, шерсть, бавовна, джут, каучук ("м'які товари"), метали та інші тверді си­ровинні матеріали ("тверді товари").

Commodity agreement — товарна угода

Угода країн-виробників щодо механізму регулювання цін та об­сягів виробництва певного виду сировини.

Commodity market — ринок сировини

Ринок, на якому відбувається купівля-продаж певного виду сирови­ни. Основні ринки сировини розміщені у Лондоні та Нью-Йорку, але деякі сировинні ринки зосереджені у країнах — виробниках цих товарів.

Common market — спільний ринок

Форма регіональної економічної інтеграції, за якої для держав-членів усуваються внутрішні торговельні перешкоди і дозволя­ється вільний рух факторів виробництва (капіталу та робочої си­ли), а також встановлюються спільні торговельні бар'єри для від­носин з державами, що не є членами об'єднання.

Comparative advantage — порівняльна перевага

Доцільність експорту певною країною тих товарів, які вона ви­робляє з відносно меншими затратами.

Compensation deal — компенсаційна угода

Угода про взаємні поставки товарів однакової вартості.

Compensation duty — компенсаційне мито

Мито, що стягується понад звичайне ввізне мито, наприклад, з метою боротьби з демпінгом.

Competitive list — конкурентний перелік

Документ про різноманітні техніко-економічні показники та умо­ви реалізації експортованого або імпортованого товару.

Concession — концесія

Договір, на підставі якого уряд або місцеві органи самоврядуван­ня передають на певних умовах чужоземцям або іншим державам право експлуатації лісів, надр, підприємств і т. ін., а також під­приємство, організоване на основі такого договору.

Conjuncture — кон'юнктура

Сукупність ознак, що характеризують стан економіки (ринку) протягом конкретного періоду.

Consignment — консигнація

Форма комісійного продажу товарів, за якої їх власник (консиг­нант) передає комісіонерові (консигнатору) товар для продажу зі складу комісіонера.

Consignor — консигнант

Власник товару, який продає його за кордон через комісіонера (консигнатор а).

Contocurrent account — контокорент

Єдиний рахунок, який банк відкриває клієнтові і на якому врахо­вуються всі операції банку з клієнтом; основними серед них є по­зикові.

Contraband (smuggling) — контрабанда

Протизаконне перевезення через державний кордон товарів, ва­лютних цінностей тощо, а також товари і цінності, що незаконно перевозять через кордон.

Convertible currency — конвертована валюта

Валюта, яку можна вільно продавати і купувати у процесі обміну на інші валюти.

Correspondent banks — банки-кореспонденти

Банк, який представляє інтереси іншого банку в певному місті або країні, виконуючи на договірній основі доручення з розра­хунків своїх клієнтів.

Counter trade — зустрічна торгівля

Прямий обмін товарів та (або) послуг з певної країни на інші то­вари та (або) послуги з іншої країни.

Currency — валюта

Грошова одиниця будь-якої країни, грошові знаки інших держав, а також кредитні та платіжні документи, які виражені в іноземних грошових одиницях і можуть бути використані при міжнародних розрахунках.

Currency reservation — валютне застереження

Умова у міжнародному контракті щодо перегляду суми платежу пропорційно зміні курсу валют цього контракту.

Current account balance — баланс поточних операцій

Різниця між обсягами експорту та імпорту товарів, послуг і гро­шових переказів певної країни у визначений момент часу. Не вра­ховує операції з фінансовими активами і зобов'язаннями.

Custom declaration — митна декларація

Документ, що містить інформацію про речі, які переміщують че­рез кордон.

Custom duty — мито

Податок, який стягується митними органами у разі ввозу товару (як правило, імпортного) через митний кордон країни.

Custom tariff — митний тариф

Перелік видів мита, встановлених урядом для експортованих та імпортованих товарів.

Custom valuation — митна оцінка

Оцінка митними властями вартості імпортованих товарів з ме­тою стягнення ввізного мита.

D

Deadweight — дедвейт

Повна вантажопідйомність судна; маса всіх вантажів, які може прийняти судно. До дедвейту належать маса корисного вантажу, суднових запасів (палива, води, провізії), екіпажу та інших змін­них у процесі експлуатації судна вантажів. Dealer — дилер

Член фондової біржі, який бере участь у біржових торгах від власного імені та власним коштом.

Debenture — дебентура

Свідоцтво митниці на повернення сплаченого мита.

Debt capital — борговий капітал

Кошти, запозичені для фінансування підприємницьких операцій.

Debt rescheduling — реструктуризація боргу

Реорганізація зовнішнього боргу, що включає полегшення умов обслуговування зовнішнього боргу, надання пільг країні-бор-жниці, перегляд термінів платежів, списання частини заборгова­ності тощо.

Default — дефолт

Відмова держави, юридичної або фізичної особи в односторон­ньому порядку від своїх боргових зобов'язань.

Defence reservation — захисне застереження

Застереження, що фіксується у зовнішньоекономічному контрак­ті з метою передбачення можливих змін його початкових умов.

Del credere — делькредере

Додаткова угода до комісійного договору, згідно з якою комісіо­нер за окрему винагороду бере на себе відповідальність перед ко­мітентом за виконання договору третьою особою.

Delivery — делівері

Ордер-документ, що відіграє роль пайового коносамента і міс­тить розпорядження про передачу певній особі частини вантажу, перевезеного судном згідно з коносаментом.

Demurrage — демередж

Відшкодування втрат судовласникові вантажовласником (фрах­тувальником) за затримку судна в порту понад обумовлений чар­тером час.

Dispatch — диспач

Винагорода, яку встановлює судовласник фрахтувальникові за дострокове навантаження або розвантаження судна.

Documentary collection — документарне інкасо

Інкасо фінансових документів, що супроводжуються комерційни­ми документами; інкасо лише комерційних документів.

Dollar standard — доларовий стандарт

Світова валютна система, за якої долар відігравав роль міжна­родної валюти, не маючи для цього забезпечення золотом.

Double taxation — подвійне оподаткування

Ситуація, за якої транснаціональна компанія сплачує податки у країні, де були одержані доходи, і в країні, де розміщується штаб-квартира компанії. Dumping — демпінг

Вивезення товару з країни і продаж його за кордоном за цінами нижчими, ніж усередині країни.

Embargo — ембарго

Заборона вивезення або ввезення іншими державами товарів, цін­ностей і т. ін., а також затримання суден, вантажів та іншого май­на, що належить іншій державі.

Entrepot trade — транзитна (реекспортна) торгівля

Вивезення з країни імпортованих товарів з метою перепродажу без істотної їх переробки.

Eurocurrency — євровалюта

Сукупна назва стійких валют, що нагромадились у банках євро­пейських країн і використовувались для розрахунків за межами країн — емітентів цих валют.

European currency unit — європейська валютна одиниця

Валютна одиниця Європейського Економічного Співтоварис­тва, що з'явилася у 1979 р. замість європейської розрахункової одиниці, запровадженої у 1974 р. Використовувалась для визна­чення центральних курсів валют країн — членів ЄЕС і була засо­бом розрахунків між валютними органами країн співтовариства. Скасована після запровадження 1 січня 1999 р. валютної одини­ці "євро".

Exchange — девіз

Засіб платежу, як правило, в іноземній валюті, за допомогою якого здійснюють міжнародні розрахункові операції. До девізів належать перерахунки, чеки, акредитиви, платіжні доручення, векселі, іноземні банкноти та іноземні монети.

Exchange rate — валютний курс

Вартість певної валюти стосовно іншої.

Excise — акциз

Вид непрямого податку на продукти масового споживання (цу­кор, тютюнові та лікеро-горілчані вироби і т. ін.), який підприєм­ці включають у продажну ціну.

Exclusive license — виключна ліцензія

Ліцензія, що надається одному ліцензіату на право використання об'єкта інтелектуальної власності.

Exequatur — екзекватура

Виконання у певній країні судового рішення, прийнятого в іншій країні.

Export broker — експортний брокер — див.: Broker.

Export diversification — експортна диверсифікація

Розширення номенклатури експортних товарів і послуг.

Export houses — експортні доми

Компанії, що продають практично необмежену номенклатуру то­варів.

Export insurance — експортне страхування

Страхування ризику неповернення наданого кредиту, а також зо­бов'язання сплатити замість іноземного покупця.

Export license — експортна ліцензія

Документ, що дозволяє експортувати певні товари загалом за кордон або до окремих країн світу.

Export restraints — експортні обмеження

Обмеження, що запроваджуються країною-експортер ом на виве­зення товару до певної країни, переважно на прохання останньої.

Export subsidies — експортні субсидії

Різноманітні форми державних виплат і пільг, що надаються екс­портерам з метою зміцнення їх конкурентних позицій на зарубіж­них ринках.

Export tariff — експортний тариф

Податок або мито на товари, що експортуються з певної країни.

Export value — експортна вартість

Вартість товару, що пропонується для експорту.

External bill — зовнішній вексель

Вексель, що виставляється в певній країні, але підлягає сплаті в іншій.

External bond — зовнішня облігація

Облігація, що випускається для погашення її за кордоном. Як правило, деномінується у валюті покупця.

Factoring — факторинг

Метод фінансування експорту; придбання банком права вимоги щодо виплати за фінансовими зобов'язаннями, скупленими у різ­них осіб. Здебільшого банк купує дебіторські рахунки за постав­лені товари або надані послуги.

Financial markets — фінансові ринки Ринки валют і капіталів.

Flag of convenience — зручний прапор

Прапор реєстрації судна у країні, яка характеризується вигідним для судновласників податковим і трудовим законодавством. Ві­домий ще як "дешевий прапор". У міжнародному торговельному мореплавстві — це прапор країни реєстрації судна, в якій його власник не є резидентом.

Flexible exchange rate — гнучкий валютний курс

Відомий ще як плаваючий. Ситуація, за якої валютні курси різних світових валют вільно коливаються залежно від попиту і пропо­зиції цих валют.

Flight of capital — відплив капіталу

Міжнародний рух капіталу з однієї країни до іншої з метою уник­нення втрат та (або) одержання прибутку від такої операції.

Floating currency — плаваюча валюта

Валюта, курс якої щодо певної іноземної валюти нестабільний і залежить від дії ринкового механізму.

Foreign currency — іноземна валюта

Валюта будь-якої іноземної держави, яка є в ній законним пла­тіжним засобом.

Forfeiting — форфейтинг

Кредитування зовнішньоекономічної операції за допомогою придбання в експортера векселів, акцептованих імпортером. Явище, подібне факторингу.

Forward contract — форвардний контракт

Операції з купівлі-продажу іноземної валюти, цінних паперів за узгодженою ціною на певну дату в майбутньому.

Franchise — франшиза

У товарному мореплавстві умова страхування договору, що пе­редбачає звільнення страховика від відшкодування збитків, якщо вони не перевищують певної суми.

Free trade — вільна торгівля

Політика державного невтручання у сферу міжнародної торгівлі (фритредерство). Вважається, що міжнародна торгівля має фор­муватися на основі вільної гри стихійних сил попиту і пропозиції на міжнародному ринку.

Free-trade area — зона вільної торгівлі

Форма регіональної економічної інтеграції, коли країни-члени скасовують взаємні торговельні бар'єри, водночас зберігаючи за собою право дотримуватися незалежної торговельної політики стосовно держав, які не належать до одного угруповання.

Freight — фрахт

Плата за перевезення вантажів водними шляхами або за викорис­тання суден протягом певного часу, а також вантаж, що перево­зиться на зафрахтованому судні. Поняття не поширюється на ба­гаж і пошту.

Freight house — вантажний двір

Товарна станція, що виконує функції приймання та відправлення вантажів.

Futures — ф'ючерси

Вид угод на фондовій або товарній біржі, що засвідчує зо­бов'язання придбати (продати) базовий актив у визначений час і на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент укладення зобов'язань сторонами контракту.

GATS —ГАТС

Генеральна угода з торгівлі послугами (укладена у 1994 р.), є пер­шою багатосторонньою угодою, мета якої — лібералізація між­народної торгівлі послугами.

GATT — ГАТТ

Генеральна угода з тарифів і торгівлі, є першою багатосторон­ньою економічною угодою (укладена у 1947 р.), що містить права і зобов'язання країн-учасниць щодо лібералізації світової тор­гівлі товарами.

General contractor — генеральний підрядник

Юридична особа, в тому числі іноземна, яка спроможна викона­ти замовлення, передбачене умовами торгів (тендерів). Генераль­ний підрядник відповідає за реалізацію проекту, виконуючи ро­боти власними силами або залучаючи субпідрядників.

General export license — генеральна експортна ліцензія

Ліцензія щодо тих експортних товарів, на які не поширюється спеціальна експортна ліцензія.

Global marketing — глобальний маркетинг

Реалізація стандартних товарів у глобальному масштабі. Такі то­вари потребують незначної адаптації до регіональних або місце­вих умов.

General tariff — загальний тариф

Тарифна шкала, для якої характерна єдина ставка мита для кон­кретного товару незалежно від країни його походження.

Global quotas — загальні квоти

Вартісні або кількісні обсяги імпортованих (експортованих) пев­ною країною товарів протягом визначеного періоду.

Gold bullion standard — золотозливковий стандарт

Валютний режим, який передбачає такі умови: золото зберігаєть­ся державою у золотих зливках, а не у вигляді монет; золото у країні не перебуває в обігу; золото може використовуватися з промисловою метою та у міжнародних розрахунках.

Gold exchange standard — золотодевізний стандарт

Валютний режим, коли гроші окремих країн конвертуються в зо­лото в інших країнах за фіксованою ціною.

Goods — товари

Матеріальні предмети, що мають споживну вартість.

Gray market — сірий ринок

Ринок товарів, що імітують справжні. Поняття вживається і до ринків, де дефіцитні товари можна швидко придбати за цінами, що перевищують звичайні.

Green label — зелена етикетка

Етикетка, якою маркуються товари, що вважаються безпечними для навколишнього середовища.

Gross charter — валовий чартер

Вид фрахтування, за яким судновласник оплачує вантажно-роз­вантажувальні роботи.

Gross domestic product (GDP) — валовий внутрішній продукт

Річна вартість кінцевого продукту, створеного у певній країні.

Gross national debt — валовий національний борг Сумарна заборгованість уряду.

Gross national product (GNP) — валовий національний продукт

Ринкова вартість усіх товарів і послуг, вироблених (наданих) у певній країні впродовж року.

Guarantee — гарантія

Передбачене законом або певною угодою зобов'язання, за яким юридична особа відповідає перед кредиторами у разі невиконан­ня боржником своїх зобов'язань.

Н Hard currency — тверда валюта

Будь-який міжнародно визнаний засіб обігу. Використання такої валюти не підпадає під державний контроль, її курс штучно не підтримується.

Harmonized Commodity Description and Coding System — гармонізова­на система опису і кодування товарів

Міжнародні правила класифікації та статистичної інформації щодо товарів, які надходять у міжнародну торгівлю. Розроблена у рамках Ради митного співробітництва. Містить 21 розділ, 96 глав, 5019 позицій. Hedging — хеджування

Продаж валюти, товару через укладення строкової та ф'ючерсної угод протилежного змісту. У результаті будь-якої зміни цін по­купці та продавці за одним контрактом зазнають втрат, за іншим мають вигоду; завдяки цьому прийому продавці і покупці не заз­нають збитків від підвищення (зниження) цін. Hiring — хайринг

Середньотермінова оренда машин, обладнання, транспортних за­собів тощо. Є засобом фінансування інвестицій та активізації збу­ту за умови збереження за орендодавцем права власності на товар.

Hot money — "гарячі" гроші

Міжнародний рух капіталів, передусім короткотермінового ха­рактеру, спричинений спекулятивними намірами їх власників (які враховують, наприклад, відмінність у відсоткових ставках у різ­них країнах). House paper — домашній папір

Вексель, що виставляється й акцептується фірмами однієї групи, наприклад, у межах транснаціональної корпорації.

І

Import deposit — імпортний депозит

Задаток, що вносить імпортер на певний термін. Є інструментом обмеження імпорту та посилення державного контролю за ним.

Import duty — імпортне мито

Своєрідний податок, що запроваджується урядами на товари, які ввозяться до відповідних країн.

Import in bond — безмитне ввезення

Імпорт товарів, на які не накладається мито.

Import leasing — імпортний лізинг

Вид лізингу, за яким обладнання купується в іноземної фірми та надається в оренду вітчизняним підприємствам.

Import license — імпортна ліцензія

Дозвіл, що надається на визначений термін відповідним держав­ним установам на право здійснення певних імпортних операцій у банківській, торговельній та інших сферах.

Import restrictions — імпортні обмеження

Заходи (наприклад, імпортні депозити, ліцензії, квоти), що засто­совуються для скорочення або регулювання імпорту.

Import substitution — заміщення імпорту

Політика, спрямована на скорочення експорту товарів за раху­нок розширення їх внутрішнього виробництва.

International commodity agreement — міжнародна товарна угода

Угода між виробниками певного товару (як правило, сировинно­го) про контроль за його експортом з метою стабілізації цін на відповідний товар.

International importation license — міжнародна імпортна ліцензія

Угода про імпорт товарів з певної країни у разі їх реекспорту до третьої країни.

Intervention currency — інтервенційна валюта

Іноземна валюта, яка використовується компетентними органами певної країни, щоб за допомогою офіційного обмінного механіз­му забезпечити коливання валютного курсу в допустимих межах.

Invisible trade balance — баланс невидимої торгівлі

Різниця між вартостями експорту й імпорту за невидимими стат­тями торгівлі, до яких, зокрема, належать вантажні і пасажирські перевезення, страхові, банківські та консалтингові послуги, про­даж прав на об'єкти інтелектуальної власності тощо.

Invoice — рахунок-фактура

Документ, який продавець виписує на ім'я покупця для оплати куплених товарів, виконаної роботи або наданих послуг.

Islamic banking — ісламська банківська справа

Банківська діяльність, що не передбачає виплати відсотків за на­дані кредити.

J Jobber — джобер

Біржовий клерк; дилер Лондонської фондової біржі, який, на від­міну від дилерів більшості бірж, не має права виконувати функції брокера і безпосередньо здійснювати операції з клієнтами, які не є членами біржі.

Joint venture — спільне підприємство

Підприємство, учасником якого можуть бути дві або більше сто­рони з різних країн і яке може мати форму дочірнього підприємс­тва, консорціуму або синдикату.

Jurisdictional clause — юрисдикційна стаття

Стаття зовнішньоекономічного контракту, в якій фіксується до­мовленість експортера та імпортера про вибір ними країни, зако­нодавство якої поширюється на цей контракт.

К

Key currencies — ключові валюти

Валюти, що широко використовуються як резервні, зокрема в об­мінних операціях.

L

Laisser-faire — дозволити зробити

Наукова концепція, прихильники якої вважають, що ринкова економіка найефективніше функціонує тоді, коли відсутнє втру­чання держави і економіку регулюють ринкові сили.

Leasing — лізинг

Довготермінова оренда обладнання, машин, споруд, транспор­тних засобів як правило, з подальшим викупом. Є способом фі­нансування інвестицій та активізації збуту, що базується на збе­реженні прав власності на товар за орендодавцем.

Letter of credit — акредитив — див.: Bill of credit.

Levy subsidy — податкова субсидія

Субсидія, яку уряд надає виробникам або постачальникам товару за рахунок зменшення або скасування податку на його продаж.

License — ліцензія

Дозвіл, який надається на певний термін відповідними державни­ми установами на право здійснення окремих операцій у банків­ській, торговельній та інших сферах, а також надання права іншій особі або організації використовувати запатентовані винаходи, технології, інформацію тощо.

Licensee — ліцензіат

Особа, яка купує у власника об'єктів інтелектуальної власності право на їх використання за певних умов.

Licensor — ліцензіар

Особа, яка видає ліцензію на використання своїх об'єктів інтелек­туальної власності.

Lightering — ліхтерування

Перевезення вантажів ліхтерами та (або) баржами.

Liner shipping — лінійні перевезення

Морські та океанські рейсові перевезення вантажів і пасажирів між портами різних країн.

Local content — місцева частка

Частка у вартості конкретних товарів, виготовлених у певній кра­їні, що припадає на внутрішні фактори виробництва.

Lump sum — паушальний платіж

Платіж за ліцензійною угодою, що сплачується без поділу його на окремі частини, одноразово.

Lump-sum charter — паушал ьний чартер

Сума, що сплачується фрахтувальником судновласнику незалеж­но від того, чи завантажене все судно або його частина.

М Maquiladoras — макіладорас

Монтажні заводи у Мексиці неподалік від кордону з США, що належать американському капіталу.

Mark of origin — знак походження

Знак, яким позначається виріб або його упаковка і який вказує країну, де відповідний товар було виготовлено.

Memorandum — меморандум

Перелік у страхових полісах випадків (особливо при морських перевезеннях), коли страхувач не бере на себе відшкодування збитків.

Most-favored nation — нація найбільшого сприяння

Торговельний режим, який означає що країни, яким надано та­кий режим, мають однакові права.

Multimodal — різноманітний

Перевезення вантажів кількома видами транспорту.

Multinational corporation — транснаціональна корпорація

Корпорація, яка має дочірні підприємства у кількох країнах сві­ту, а штаб-квартира, як правило, розміщується у країні материн­ської компанії.

Multiple exchange rate — множинний валютний курс

Використання певною країною кількох валютних курсів для різ­них операцій.

N National exports — національний експорт

Експорт країною товарів, виготовлених на підприємствах, розта­шованих на її митній території. Nationaltreatment — національний режим

Режим, коли юридичним і фізичним особам, а також особам без громадянства у певній країні надаються такі самі права й обов'яз­ки, що і власним юридичним та фізичним особам.

Negotiation of bills — придбання векселів

Придбання переказних векселів у міжнародних розрахунках.

Net collection — чисте інкасо

Різновид інкасо, що стосується лише фінансових документів.

Net export of goods and services — чистий експорт товарів і послуг Переважання експорту над імпортом у певній країні.

Net foreign investment — чисті зарубіжні інвестиції

Переважання іноземних активів над пасивами країни.

Non-tariff barriers — нетарифні бар'єри

У сфері міжнародної торгівлі означає всі інші, крім тарифних, бар'єри. Наприклад, ліцензування, ембарго, фітосанітарні стан­дарти, квоти тощо.

Notification — нотифікація

Повідомлення власником векселя (векселетримачем) векселедав­ця про опротестування виданого ним векселя.

О

Ocean bill of lading — океанський коносамент

Документ, що засвідчує передачу експортером вантажу перевіз­нику для його перевезення за кордон. Є документом для інкасо.

Offer — оферта

Пропозиція про укладення угоди з детальним зазначенням її умов.

Off-set deal — офсетна угода

Стосується зустрічної торгівлі і передбачає можливість інвесту­вання з боку контрагента замість плати за товари або послуги.

On-board bill of lading — бортовий коносамент

Документ, що засвідчує прийняття вантажу на борт судна.

On-call credit — онкольний кредит

Короткостроковий комерційний кредит, що необхідно повернути позичальнику за першою вимогою кредитора.

On-deck bill of lading — палубний коносамент

Документ, що засвідчує прийняття і розміщення вантажу на палу­бі з урахуванням його специфіки.

Open account — відкритий рахунок

Різновид зовнішньоторговельних рахунків. Товари та супровідні документи при цьому надсилаються безпосередньо іноземному покупцеві, оплата виконується протягом обумовленого терміну.

Option of exchange — валютний опціон

Право вибору альтернативних валютних умов зовнішньоторго­вельного контракту.

Overdraft — овердрафт

Особлива форма надання короткотермінового кредиту клієнту банку у разі, коли розмір платежу перевищує залишок коштів на банківському рахунку клієнта.

Overtrading — надмірна торговельна діяльність

Брак оборотного капіталу у прибутковій фірмі для здійснення платежів (криза ліквідності).

Р Parallel exporting — паралельне експортування

Здійснюваний експортером до певної країни експорт товару, на імпорт якого має ексклюзивні (виключні) права дистриб'ютор з цієї країни.

Parent company — материнська компанія

Головна компанія транснаціональної корпорації.

Payment's deficit — дефіцит платіжного балансу

Перевищення платежів країни над їх надходженнями до країни.

Predatory dumping — грабіжницький демпінг

Продаж товарів на іноземних ринках за нижчими, ніж на ринку країни-експортера, цінами з метою витіснення з цього ринку на­ціональних та іноземних конкурентів.

Preferential tariff — преференційний тариф

Тарифна шкала, для якої характерні пільгові ставки для товарів, імпортованих з певних країн.

Primary commodity — первинний товар

Товар, що не був підданий первинній переробці.

Principal — принципал

Юридична особа, від імені якої діє посередник; основна особа (боржник) у борговому зобов'язанні; особа, що бере участь в уго­ді за свій рахунок.

Prior deposit — попередній депозит

Певна сума грошей, депонована імпортером у банку країни ім­порту, як умова імпорту. Сума, як правило, визначається як час­тка вартості імпорту.

Prohibitive tariff — заборонний тариф

Високий податок на імпортовані у країну товари, що застосовуєть­ся, коли обсяг відповідних товарів перевищує встановлену межу.

Prolongation — пролонгація

Продовження терміну чинності договору, угоди, векселя, позики, повноважень.

Promissory note — боргове зобов'язання

Документ, що позичальник видає кредиторові, отримуючи пози­ку.

Protective tariff — протекціоністський тариф

Тарифна шкала, для якої характерні такі ставки мита, що захи­щають вітчизняних виробників від конкуренції з боку зарубіжних товарів.

Q

Quantitative export restrictions — кількісні обмеження експорту

Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі, що перед­бачають встановлення обсягів експортованих товарів.

Quota — квота

Обсяг дозволеного експорту або імпорту певних товарів. Є засо­бом державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Quotation — котирування

Визначення біржового курсу цінних паперів, іноземної валюти, товарів.

R

Rate of exchange — валютний курс — див.: Exhange rate. Red label — червона етикетка

Етикетка на товарі, якою позначають легкозаймисті матеріали.

Reference — референція

Характеристика, що дається фізичній та (або) юридичній особі особою, організацією, акціонерним товариством, банком, що ко­ристуються довірою в ділових колах.

Re-export — реекспорт

Вивезення з країни товарів, які раніше були ввезені до неї, без їх переробки.

Remission — ремісія

Знижка, яку постачальник робить платникові для округлення су­ми платежу; звільнення від штрафу, податку.

Remittance — римеса

Платіжний документ (тратта, чек, грошовий переказ) в іноземній валюті, який купується боржником за національну валюту в тре­тьої особи і пересилається його іноземному кредиторові для по­гашення заборгованості.

Renting — рентинг

Короткотермінова оренда обладнання та машин без права їх по­дальшого придбання.

Reserve currency — резервна валюта

Міжнародно визнана валюта, що використовується багатьма країнами світу для виконання фінансових зобов'язань перед ін­шими країнами.

Restrained exporter — обмежений імпортер

Країна, уряд якої добровільно (точніше, "вимушено добровільно") обмежує експорт своїх товарів до іншої країни або групи країн.

Restrictive business practice — обмежувальна ділова практика

Дії суб'єктів господарювання, спрямовані на обмеження вступу до ринку інших суб'єктів господарювання.

Retroactive bonification — зворотна боніфікація

Знижка з ціни постаченого товару, якщо фактична його якість нижча за передбачену договором.

Reverse — реверс

Письмове зобов'язання однієї особи, в якому вона гарантує щось ін­шій особі, наприклад, зобов'язання викупити заставлений вексель.

Reversion — реверсія

Повернення майна колишньому власникові.

Royalty — роялті

Періодичні відрахування продавцеві, які згідно з ліцензійною угодою сплачує ліцензіат ліцензіару за право користування пред­метом ліцензійної угоди — об'єктом інтелектуальної власності.

S Safeguards — запобіжні заходи

Дії урядів країн світу, які запроваджуються у сфері міжнародної торгівлі в односторонньому порядку, якщо імпорт товарів зав-

дає значної шкоди відповідним галузям національної промисло­вості.

Sanitary and phytosanitary regulations — санітарні та фітосанітарні

правила

Державні стандарти та інші нормативні критерії, які встановлю­ють для захисту життя і здоров'я людей, збереження флори і фау­ни.

Sectoral trade agreement — галузева торговельна угода

Двостороння або багатостороння міжнародна угода, що стосу­ється певної галузі економіки.

Sliding scale tariff — тариф із змінною шкалою

Митний тариф, ставки якого змінюються залежно від ціни певно­го товару.

Short-form bill of lading — короткий коносамент

Коносамент, який на відміну від звичайного не містить детально­го викладу умов перевезення, а лише посилається на них.

Soft currency — м'яка валюта

Валюта, яка через встановлений за нею контроль має обмежені можливості для конвертації в інші валюти.

Sole source award — безконкурентний контракт

Контракт, що укладається у результаті прямих переговорів з однією фірмою.

Sorting — бракераж

Огляд товарів офіційними товарознавцями з метою визначення їх якості, сортності, придатності для застосування тощо.

Special Drawing Rights — спеціальні права запозичення

Міжнародна розрахункова одиниця, створена з метою уникнути залежності грошової маси на міжнародному ринку від дефіциту платіжного балансу США та видобутку золота у світі. Вперше запроваджені Міжнародним валютним фондом після конференції в Ріо-де-Жанейро 1967 р. Відомі як "паперове золото".

Sporadic dumping — випадковий демпінг

Вивезення з країни і продаж за кордон тимчасових надлишків то­варів. Відбувається не на постійній основі.

Spot — спот

Різновид угоди щодо купівлі-продажу наявного товару з негай­ною оплатою та постачанням. Застосовується в біржовій торгів-

лі, а також для реалізації готівкової валюти, зокрема на валютній біржі.

Subsidiary — дочірнє підприємство

Підприємство, що контролюється материнською компанією.

Subsidy — субсидія

Вид допомоги з боку уряду переважно у грошовій формі, а також у вигляді податкових пільг, що надається національним виробни­кам. Опосередковано це викликає дискримінацію імпортерів, яким субсидії не надаються.

Swap — своп

Валютна операція щодо продажу певної валюти з умовою викупу тієї самої суми назад через визначений час за курсом, зафіксова­ним на момент укладення угоди, а також тимчасова закупівля то­варів, боргових зобов'язань, валюти тощо з гарантією їх подаль­шого продажу.

Т Tariff wall —тарифна стіна

Податковий бар'єр, що створюється і використовується урядом, який здійснює протекціоністську торговельну політику з метою захисту національної економіки від зарубіжної конкуренції.

Tax haven — податкова гавань

Встановлення низьких податків (або повне звільнення від них) на прибутки іноземних компаній.

Technical barrier to trade — технічний бар'єр у торгівлі

Різноманітні санітарні, фітосанітарні, адміністративні, інженерні та інші норми (стандарти, правила тощо), які заважають безпе­рервному руху товарів через державні (митні) кордони. Бар'єри можуть бути егоїстично протекціоністськими, а також обґрунто­ваними турботою про життя і здоров'я людей, тварин, збережен­ня чистоти довкілля тощо.

Tender — тендер

В економічній сфері особлива форма надання замовлень на пос­тачання товарів і підрядів на виконання робіт, яка передбачає за­лучення пропозицій кількох постачальників (підрядників) з ме-

тою забезпечення найвигідніших комерційних та інших умов уго­ди для замовника.

Terms of trade — умови торгівлі

Співвідношення між цінами експортованих та імпортованих пев­ною країною товарів.

Time-charter — тайм-чартер

Договір про оренду судна на певний термін.

Trade deficit — торговельний дефіцит

Переважання вартості імпорту над вартістю експорту у певній країні упродовж року.

Trade gap — торговельний розрив

Різниця вартостей експорту та імпорту певної країни.

Trade preferences — торговельні преференції

Особливі пільги, що надаються однією державою іншій або од­ним суб'єктом господарювання іншому у торгівлі, наприклад, зниження митних тарифів.

Trading company — торговельна компанія

У сфері міжнародної торгівлі фірма, що виконує імпортно-експортні операції.

Tramp steamer — блукаюче судно

Судно, що виконує випадкові, а не регулярні перевезення.

Tranche — транш

Випуск, серія, частина облігаційної позики, розрахованої на по­ліпшення ринкової кон'юнктури найближчим майбутнім або призначеної для розміщення на позичкових ринках різних країн. При цьому умови позики однакові для всіх траншів.

Transfer price — трансфертна ціна

Ціна, що використовується у міжнародній торгівлі підприємства­ми транснаціональних корпорацій.

V Valorization — валоризація

Цілеспрямоване підвищення ціни товару, курсу цінних паперів тощо, здійснюване за допомогою спеціальних державних заходів. Visible items of trade — видимі статті торгівлі Торгівля матеріальними товарами.

Voluntary export quota — добровільна експортна квота

Кількісні обмеження експорту відповідного товару, що встанов­люються країною добровільно. Voyagecharter — рейсовий чартер

Вид фрахтування, що стосується перевезення вантажу між зазна­ченими портами протягом одного рейсу.

W Warehouse receipt — складська квитанція

Квитанція, що видається на товари, які зберігаються на складі до моменту їх реалізації споживачам.

Warrant — варант

Свідоцтво про прийняття товару на зберігання, яке дає право йо­го власникові одержувати позику під заставу цього товару; вид цінних паперів, що дає право власникові облігацій або привіле­йованих акцій купувати звичайні акції за наперед визначену ціну.

Warranty contract — гарантійний контракт

Документ, який передбачає відповідальність підрядника за екс­плуатаційні якості поставленої продукції, її ремонт та заміну.

World price — світова ціна

Ціна, за якою певний товар реалізується у міжнародній торгівлі.

X

Xenophobia — ксенофобія

Вороже, нетолерантне ставлення до всього чужого, іноземного. У сфері міжнародної торгівлі означає дискримінацію товарів і послуг іноземного походження.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+