Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ МИТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Б

Банківські метали — див.: Валютні цінності.

В

Валютні цінності:

валюта України — грошові знаки у вигляді банкнотів, казначей­ських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилуче­ні з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу;

іноземна валюта — іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а та­кож вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підляга­ють обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу;

платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банків­ські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські до­кументи), виражені у валюті України, в іноземній валюті або банків­ських металах;

банківські метали — золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світо­вих стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів (ст. 1).

Прийнятий Законом України від 11 липня 2002 р. № 92-IV (у дужках вказано номе­ри відповідних статей).

Ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію Укра­їни, вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної терито­рії України — сукупність дій, пов'язаних із переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України у відповідному напрямку (ст. 1).

Відмова на користь держави — митний режим, відповідно до яко­го власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмови на користь держави на товари не нараховуються і не справляються податки і збори, а також не застосовуються заходи нетарифного ре­гулювання (ст. 246).

Вільний обіг — розпорядження товарами, пропущеними через митний кордон України без митного контролю (ст. 1).

Вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території України — див.: Ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України.

Види митного режиму. Відповідно до мети переміщення товарів через митний кордон України запроваджуються такі види митного режиму:

1)  імпорт;

2)  реімпорт;

3)  експорт;

4)  реекспорт;

5)  транзит;

6)  тимчасове ввезення (вивезення);

7)  митний склад;

8)  спеціальна митна зона;

9)  магазин безмитної торгівлі;

 

10) переробка на митній території України;

11) переробка за межами митної території України;

12) знищення або руйнування;

13) відмова на користь держави (ст. 185).

Види постанов у справі про порушення митних правил. У справі про порушення митних правил митний орган або суд (суддя), що розглядає справу, виносить одну з таких постанов:

1)  про проведення додаткової перевірки;

2)  про накладення адміністративного стягнення;

3) про закриття провадження у справі;

4) про порушення кримінальної справи про контрабанду (ст. 391).

Внутрішній митний транзит. Внутрішнім митним транзитом вва­жається переміщення товарів під митним контролем:

1)  від пункту пропуску, розташованого на митному кордоні Ук­
раїни, — пункту ввезення на митну територію України — до митно­
го органу, розташованого на митній території України;

2)  від митного органу, розташованого на митній території Укра­
їни, до пункту пропуску, розташованого на митному кордоні Украї­
ни, — пункту вивезення за межі митної території України;

3)  від одного митного органу, розташованого на митній терито­
рії України, до іншого митного органу, розташованого на митній те­
риторії України (ст. 155).

Громадяни — фізичні особи: громадяни України, іноземці, особи без громадянства (ст. 1).

д

Декларант — юридична чи фізична особа, яка здійснює деклару­вання товарів і транспортних засобів, що переміщуються через мит­ний кордон України (ст. 1).

Декларування. Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх перемі­щення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення (ст. 81).

Декларація митної вартості — заява особи митному органу за встановленою формою відомостей щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України чи по відношенню до яких змінюється митний режим (ст. 1).

Експорт — митний режим, відповідно до якого товари вивозять­ся за межі митної території країни для вільного обігу без зобов'язан-

ня про їх повернення на цю територію та без встановлення умов їх використання за межами митної території України (ст. 194).

Експрес-перевізник — транспортна або транспортно-експедицій­на компанія, створена відповідно до чинного законодавства Украї­ни, що здійснює прискорене перевезення міжнародних вантажів та має всесвітню мережу з системою центральних та регіональних сор­тувальних станцій, комп'ютерну мережу відстеження проходження таких вантажів протягом усього часу доставки від відправника до одержувача (ст. 1).

Засоби та способи переміщення товарів. Переміщення товарів че­рез митний кордон України здійснюється засобами авіаційного, вод­ного, автомобільного, залізничного, трубопровідного транспорту, а також лініями електропередачі.

Залежно від наявності перевізника, відправника, одержувача, а також договору на перевезення товари переміщуються у:

1)  вантажних відправленнях;

2)  супроводжуваному багажі;

3)  несупроводжуваному багажі;

4)  ручній поклажі;

5)  міжнародних поштових відправленнях;

6)  міжнародних експрес-відправленнях (ст. 110).

Знищення або руйнування — митний режим, відповідно до якого товари, ввезені на митну територію України, знищуються під мит­ним контролем чи приводяться у стан, який виключає їх використан­ня, без справляння податків, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання до товарів, знищу­ються або руйнуються (ст. 243).

Зона митного контролю — місце, визначене митними органами в пунктах пропуску через митний кордон України або в інших місцях митної території України, в межах якого митні органи здійснюють митні процедури (ст. 1).

Зона спрощеного митного контролю — частина зони митного кон­тролю з належним технічним та інформаційним обладнанням для здійснення контролю у спрощеному порядку (ст. 1).

I

Імпорт — митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження стро­ку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких обмежень (ст. 188).

Іноземна валюта — див.: Валютні цінності.

К

Контрафактні товари — товари, що містять об'єкти права інте­лектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території призводить до порушення прав влас­ника, що захищаються відповідно до чинного законодавства Украї­ни та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку (ст. 1).

Конфіскація як стягнення за порушення митних правил полягає у примусовому вилученні товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 322 цього Кодексу, і безоплатній передачі їх у влас­ність держави (ст. 326).

Країна походження товарів. Країною походження товарів вважа­ється країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених цим Ко­дексом.

При цьому під країною походження товару можуть розумітися гру­па країн, митні союзи країн, регіон чи частина країни, якщо є необхід­ність їх виділення з метою визначення походження товару (ст. 277).

Культурні цінності — об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до зако­нодавства України (ст. 1).

М

Магазин безмитної торгівлі — митний режим, відповідно до яко­го товари, а також супутні товарам роботи, не призначені для спо­живання на митній території України, знаходяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митно­го контролю, визначених митними органами України, без справлян­ня мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання (ст. 225).

Методи визначення митної вартості товарів, які імпортуються в Україну. Визначення митної вартості товарів, які ввозяться на мит­ну територію України, здійснюється шляхом застосування таких ме­тодів:

за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються (метод 1);

за ціною угоди щодо ідентичних товарів (метод 2);

за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів (метод 3);

на основі віднімання вартості (метод 4);

на основі додавання вартості (метод 5);

резервного (метод 6) (ст. 266).

Митна варта — спеціальні підрозділи митних органів, призначе­ні для боротьби з порушеннями митних правил, охорони територій, будівель, споруд та приміщень митних органів, охорони та супро­водження товарів і транспортних засобів, забезпечення охорони зон митного контролю (ст. 19).

Митна вартість товарів — це заявлена декларантом або визначе­на митним органом вартість товарів, що переміщуються через мит­ний кордон України, яка обчислюється на момент перетинання това­рами митного кордону України відповідно до положень цього Ко­дексу (ст. 259).

Митна декларація — письмова заява встановленої форми, яка по­дається митному органу і містить відомості щодо товарів і транспор­тних засобів, які переміщуються через митний кордон України, не­обхідні для їх митного оформлення або переоформлення (ст. 1).

Митна політика — це система принципів та напрямів діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі (ст. 2).

Митна служба України — це єдина загальнодержавна система, яка складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій.

Митними органами є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи, регіональні митниці, митниці (ст. 12).

Митна справа є складовою зовнішньополітичної і зовнішньоеко­номічної діяльності України. У митній справі Україна додержується визнаних у міжнародних відносинах систем класифікації та кодуван­ня товарів, єдиної форми декларування експорту та імпорту товарів, митної інформації, інших міжнародних норм і стандартів (ст. 3).

Митна статистика є складовою частиною загальнодержавної сис­теми статистичного обліку і звітності.

Статистична інформація, яка формується, узагальнюється і аналі­зується митними органами, використовується в інтересах зміцнення зовнішньоекономічних зв'язків, поліпшення тарифного та нетариф­ного регулювання, подальшої інтеграції України у загальносвітову систему економічних відносин.

...Митна статистика складається з митної статистики зовнішньої торгівлі і спеціальної митної статистики (ст. 304).

Митна статистика зовнішньої торгівлі являє собою узагальнену та відповідним чином систематизовану інформацію про переміщен­ня товарів через митний кордон України (ст. 305).

Митна територія України. Територія України, зайнята сушею, те­риторіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також штучні острови, установки і споруди, що створюються у виключній морській економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, становлять єдину митну територію України.

Території спеціальних митних зон, розташованих в Україні, вва­жаються такими, що знаходяться поза межами митної території Ук­раїни, крім випадків, визначених законами України (ст. 5).

Митне забезпечення — одноразові номерні запірно-пломбувальні пристрої, печатки, штампи, голографічні мітки та інші засоби іден­тифікації, що використовуються митними органами для відображен­ня та закріплення результатів митного контролю та митного офор­млення (ст. 1).

Митне оформлення — виконання митним органом дій (проце­дур), які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кор­дон України, і мають юридичне значення для подальшого викорис­тання цих товарів і транспортних засобів (ст. 1).

Митний брокер (посередник) — це підприємство, що здійснює декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються че­рез митний кордон України, і має ліцензію на право здійснення мит­ної брокерської діяльності, видану спеціально уповноваженим цен­тральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Мит­ним брокером може бути тільки підприємство-резидент. Від імені цього підприємства декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, може здійснювати його відокремлений структурний підрозділ (філія, представництво тощо) (ст. 176).

Митний контроль — сукупність заходів, що здійснюються митни­ми органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення додер­жання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укла­дених в установленому законом порядку (ст. 1).

Митний кордон України. Межі митної території України є мит­ним кордоном України. Митний кордон України збігається з дер­жавним кордоном України, за винятком меж території спеціальних митних зон. Межі території спеціальних митних зон становлять мит­ний кордон України (ст. 6).

Митний перевізник — це підприємство, яке здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контро­лем, без застосування при цьому заходів гарантування доставки то­варів до митного органу призначення, передбачених пунктами 1, 2 та 4 частини першої статті 161 цього Кодексу, і має ліцензію на пра­во здійснення діяльності митного перевізника, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Митним перевізником може бути тільки підприємство-резидент (ст. 182).

Митний пост є структурним підрозділом регіональної митниці, митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Митні пости створюються в міру необхідності у населених пун­ктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських та річкових портах та інших об'єктах, розташованих у зоні діяльності регіональ­ної митниці, митниці (ст. 16).

Митний режим — сукупність норм, встановлених законами Укра­їни з питань митної справи, що залежно від заявленої мети перемі­щення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються (ст. 1).

Митний склад — митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним кон­тролем без справляння податків і зборів і без застосування до них за­ходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період збері­гання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення мит­ними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України (ст. 212).

Митні лабораторії. У митній службі України створюються Цен­тральна митна лабораторія, яка є спеціалізованою митною устано­вою, і митні лабораторії, які є структурними підрозділами регіональ­них митниць, митниць.

Центральна митна лабораторія здійснює науково-методичне ке­рівництво митними лабораторіями.

Центральній митній лабораторії, митним лабораторіям надаєть­ся право на здійснення експертної діяльності в межах питань, відне­сених до компетенції митної служби (ст. 18).

Митні ліцензійні склади. Для зберігання товарів у режимі митно­го складу використовуються спеціально обладнані приміщення, ре­зервуари, майданчики — митні ліцензійні склади.

Ліцензування діяльності, пов'язаної з відкриттям та експлуата­цією митних ліцензійних складів, здійснюється відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та ліцензійних умов (ст. 216).

Митні органи — спеціально уповноважені органи виконавчої влади в галузі митної справи, на які відповідно до цього Кодексу та інших законів України покладено безпосереднє здійснення митної справи (ст. 1).

Митні правила — встановлений законодавством України поря­док переміщення товарів і транспортних засобів через митний кор­дон України (ст. 1).

Митні процедури — операції, пов'язані із здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і тран­спортних засобів, а також із справлянням передбачених законом по­датків і зборів (ст. 1).

Митниця є митним органом, який безпосередньо забезпечує ви­конання законодавства України з питань митної справи, справляння податків і зборів та виконання інших завдань, покладених на митну службу України.

Митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльність відпо­відно до законодавства України та положення, яке затверджується наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконав­чої влади в галузі митної справи.

Митниця підпорядковується регіональній митниці та спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи або спеціально уповноваженому центральному орга­ну виконавчої влади в галузі митної справи безпосередньо.

Створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Митниця діє в межах території, що визначається спеціально упов­новаженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

У складі митниці в пунктах пропуску через митний кордон Укра­їни та на інших об'єктах чи територіях із значним обсягом зовніш­ньоекономічних операцій можуть створюватися митні пости на пра­вах структурного підрозділу митниці.

Керівник митниці призначається на посаду та звільняється з по­сади керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи (ст. 15).


н

Неповна декларація — див.: Тимчасова та неповна декларація.

Нерезиденти — громадяни, які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на те­риторії України; юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяль­ності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здій­снюють свою діяльність відповідно до законодавства іноземної дер­жави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємниць­кої діяльності України; розташовані на території України диплома­тичні представництва, консульські установи, торговельні та інші офі­ційні представництва іноземних держав, міжнародні організації та їх філії, що мають дипломатичні привілеї та імунітет, а також представ­ництва інших іноземних організацій і фірм, які не здійснюють підпри­ємницьку діяльність відповідно до законодавства України (ст. 1).

О

Операції щодо переробки товарів можуть включати:

1) власне переробку товарів;

2) обробку товарів — монтаж, збирання, монтування та налагод­
ження, внаслідок чого одержуються інші товари;

3) ремонт товарів, у тому числі відновлення та регулювання;

4) використання окремих товарів, що не є продуктами переробки,
але які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів
переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються
(ст. 231).

Особи — юридичні та фізичні особи (ст. 1).

П

Перевізник — особа, зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, яка в установленому законом порядку, з використанням належних їй або найманих нею транспортних засобів переміщує то­вари через митний кордон України або здійснює перевезення това­рів, що перебувають під митним контролем, між митними органами на території України (ст. 1).

Переміщення товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях — переміщення товарів через митний кордон України при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також інших опера­цій, пов'язаних із ввезенням товарів на митну територію України, вивезенням товарів за межі митної території України або переміщен­ням їх митною територією України транзитом. При переміщенні то­варів через митний кордон України у вантажних відправленнях оформляється вантажна митна декларація (ст. 1).

Переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях — переміщення товарів через митний кордон України в упакованих та оформлених відповідно до вимог актів Все­світнього поштового союзу та Правил користування послугами пош­тового зв'язку листах, бандеролях, спеціальних мішках з позначкою "M", дрібних пакетах, поштових посилках, відправленнях прискоре­ної пошти з позначкою "EMS", які приймаються до пересилання за межі України, доставляються в Україну або переміщуються терито­рією України транзитом підприємствами поштового зв'язку (ст. 1).

Переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях — переміщення товарів та інших предметів, належним чином упакованих, що перевозяться експрес-перевізни­ком будь-яким видом транспорту з метою доставки одержувачу у визначений термін (ст. 1).

Переміщення товарів через митний кордон України у несупровод-жуваному багажі — переміщення через митний кордон України това­рів, що належать громадянам, окремо від цих громадян або уповно­важених ними осіб з оформленням багажних документів (ст. 1).

Переміщення товарів через митний кордон України у ручній по­клажі — переміщення через митний кордон України товарів, що на­лежать громадянам, у пасажирських відділеннях (салонах) тран­спортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, без оформлення багажних документів (ст. 1).

Переміщення товарів через митний кордон України у супроводжу­ваному багажі — переміщення через митний кордон України това­рів, що належать громадянам, у багажних відділеннях транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними осо­би, з оформленням багажних документів (ст. 1).


Переробка за межами митної території України — митний режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обігу на мит­ній території України, вивозяться без застосування заходів тарифно­го та нетарифного регулювання з метою їх переробки за межами мит­ної території України та наступного повернення в Україну (ст. 237).

Переробка на митній території України — митний режим, відпо­відно до якого ввезені на митну територію України товари, що похо­дять з інших країн, піддаються у встановленому законодавством по­рядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регу­лювання, за умови вивезення за межі митної території України про­дуктів переробки відповідно до митного режиму експорту (ст. 229).

Періодична митна декларація. У разі якщо товари регулярно пе­реміщуються через митний кордон України однією і тією ж особою на одних і тих же умовах та підставах, митний орган може дозволи­ти такій особі подавати періодичну митну декларацію, яка оформля­ється на переміщення товарів за певний погоджений з митним орга­ном період (ст. 83).

Підприємство — будь-яка юридична особа, а також громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи (ст. 1).

Платіжні документи та інші цінні папери — див.: Валютні цінності.

Попередні операції. Попередніми операціями вважаються дії, що виконуються до початку митного оформлення товарів і транспор­тних засобів.

Попередні операції покликані сприяти прискоренню митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також здійсненню пе­редбачених цим Кодексом митних процедур.

Умови та порядок застосування попередніх операцій, передбаче­них цим Кодексом, не залежать від країни походження товарів або країни їх відправлення (ст. 91).

Попередня митна декларація. До ввезення товарів на митну тери­торію України декларантом може подаватися до відповідного мит­ного органу попередня митна декларація.

Подання попередньої митної декларації при ввезенні на митну те­риторію України підакцизних товарів є обов'язковим.

Порядок подання попередньої митної декларації, її форма та пе­релік відомостей, що зазначаються у ній, встановлюються спеціаль­но уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи відповідно до вимог цього Кодексу (ст. 89).

Порушення митних правил є адміністративним правопорушен­ням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережнос­ті) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений законодавс­твом України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України і за які цим Кодексом передбачена ад­міністративна відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передба­чені цим Кодексом, настає у разі, якщо ці правопорушення не тяг­нуть за собою кримінальну відповідальність (ст. 319).

Посадові особи митної служби. Посадовими особами митної служби є працівники митних органів, спеціалізованих митних уста­нов та організацій, на яких цим Кодексом та іншими законами Ук­раїни покладено здійснення митної справи, організаційно-розпоряд­чих та консультативно-дорадчих функцій і яким присвоєно спеціаль­ні звання (ст. 407).

Попередження як стягнення за порушення митних правил є офіцій­ним попередженням правопорушника стосовно недопустимості таких діянь у майбутньому. Рішення про попередження приймається керів­ником митного органу або його заступником у формі постанови про накладення адміністративного стягнення відповідно до статті 391 цьо­го Кодексу. Постанова оголошується правопорушникові (ст. 324).

Посадові особи підприємств — керівники та інші працівники під­приємств (резиденти та нерезиденти), які в силу постійно або тимча­сово виконуваних ними трудових (службових) обов'язків відповіда­ють за виконання вимог, встановлених цим Кодексом, законами та іншими нормативно-правовими актами України, а також міжнарод­ними договорами України з питань митної справи, укладеними в ус­тановленому законом порядку (ст. 1).

Посадові особи представництв іноземних держав та міжнародних організацій — акредитовані в Україні: глави дипломатичних пред­ставництв та члени дипломатичного персоналу, посадові особи кон­сульських установ, представники іноземних держав при міжнарод­них організаціях, посадові особи міжнародних організацій (ст. 1).


Постанова у справі про порушення митних правил — див.: Види постанов у справі порушення митних правил.

Предмети — особисті речі, товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що переміщуються через митний кордон Ук­раїни (ст. 1).

Представництво іноземної фірми — акредитована в установлено­му законодавством порядку в Україні особа, яка на підставі відпо­відних належним чином оформлених повноважень представляє в Ук­раїні інтереси юридичної особи — нерезидента (ст. 1).

Пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон Ук­раїни — дозвіл митного органу на переміщення товарів і транспор­тних засобів через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого переміщення після проведення митних процедур (ст. 1).

Протокол про порушення митних правил. Про кожний випадок виявлення порушення митних правил уповноважена посадова особа митного органу, яка виявила таке порушення, складає протокол.

Протокол про порушення митних правил повинен містити такі дані:

1) дату і місце його складення;

2) посаду, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка склала
протокол;

3) необхідні для розгляду справи відомості про особу, яка притягу­
ється до відповідальності за порушення митних правил, якщо її
встановлено;

4) місце, час вчинення та суть порушення митних правил;

5) посилання на статтю цього Кодексу, що передбачає відповідаль­
ність за таке порушення;

6) прізвища та адреси свідків, якщо вони є;

7) відомості щодо товарів, транспортних засобів, документів, вилу­
чених згідно із статтею 377 цього Кодексу;

8) інші необхідні для вирішення справи відомості (ст. 363).

Прохідний митний транзит — це переміщення товарів під митним контролем від одного пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, — пункту ввезення на митну територію України — до іншого пункту пропуску, розташованого на митному кордоні Ук­раїни, — пункту вивезення за межі митної території України (ст. 155).

Регіональна митниця є митним органом, який на території закріп­леного за ним регіону в межах своєї компетенції здійснює митну справу та забезпечує комплексний контроль за додержанням законо­давства України з питань митної справи, керівництво і координацію діяльності підпорядкованих йому митниць та спеціалізованих мит­них установ і організацій.

Регіональна митниця є юридичною особою і здійснює свою діяль­ність відповідно до законодавства України та положення, яке зат­верджується наказом спеціально уповноваженого центрального ор­гану виконавчої влади в галузі митної справи (ст. 14).

Реекспорт — митний режим, відповідно до якого товари, що по­ходять з інших країн, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк з моменту їх ввезення на митну територію України вивозяться з цієї території в режимі експорту (ст. 196).

Режим зони митного контролю — це встановлені законодавством України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умо­ви розташування будівель та споруд, а також проведення господар­ських робіт у зоні митного контролю (ст. 51).

Резиденти — громадяни, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кор­доном; юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, з місцезнаходженням на її території; дипломатичні пред­ставництва, консульські установи, торговельні та інші офіційні пред­ставництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет, а також філії і представництва підприємств-резидентів за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності (ст. 1).

Реімпорт — митний режим, відповідно до якого товари, що похо­дять з України та вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту, не пізніше ніж у встановлений законо­давством строк ввозяться на митну територію України для вільного обігу на цій території (ст. 190).

Руйнування — див.: Знищення або руйнування. 110


Сертифікат про походження товару. Сертифікат про походження товару повинен однозначно свідчити про те, що зазначений товар походить з відповідної країни, і має містити:

1)письмову заяву експортера про країну походження товару;

2)письмове посвідчення компетентного органу країни вивезення,
який видав сертифікат, про те, що наведені у сертифікаті відомос­
ті відповідають дійсності (ст. 283).

Склади митних органів. Під складами митних органів розуміють­ся приміщення, резервуари, криті та відкриті майданчики, які нале­жать митним органам або використовуються ними і спеціально об­ладнані для зберігання товарів (ст. 167).

Склади тимчасового зберігання. Товари і транспортні засоби з моменту пред'явлення митному органу і до їх випуску відповідно до обраного митного режиму можуть перебувати на тимчасовому збе­ріганні під митним контролем. Такі товари і транспортні засоби до завершення митного оформлення з дозволу відповідного митного органу розміщуються на складах тимчасового зберігання. Митний режим щодо зазначених товарів і транспортних засобів обирається під час передачі цих товарів і транспортних засобів на тимчасове зберігання і не може змінюватися їх власником або уповноваженою ним особою без погодження з відповідним митним органом до закін­чення строку тимчасового зберігання.

З метою створення сприятливих умов та скорочення часу прове­дення митного контролю та митного оформлення митним органом може прийматися рішення про організацію складів тимчасового збе­рігання, що належать транспортно-експедиційним організаціям, які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон Ук­раїни, чи іншим підприємствам, зі створенням зони митного контро­лю в межах таких складів.

Як склади тимчасового зберігання можуть використовуватися відповідним чином облаштовані складські приміщення, резервуари, криті чи відкриті майданчики, призначені для зберігання товарів і транспортних засобів. Дозвіл на їх використання як складів тимча­сового зберігання надається митними органами, в зоні діяльності яких розташовані такі приміщення, резервуари, майданчики, у по­рядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним ор­ганом виконавчої влади в галузі митної справи.

Допускається розміщення товарів і транспортних засобів, що пе­ребувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, на складах митних органів (ст. 99).

Спеціальні звання посадових осіб митної служби України. Спеці­альні звання присвоюються посадовим особам митної служби Укра­їни відповідно до займаних посад і стажу роботи:

дійсний державний радник митної служби;

державний радник митної служби 1 рангу;

державний радник митної служби 2 рангу;

державний радник митної служби 3 рангу;

радник митної служби 1 рангу;

радник митної служби 2 рангу;

радник митної служби 3 рангу;

інспектор митної служби 1 рангу;

інспектор митної служби 2 рангу;

інспектор митної служби 3 рангу;

інспектор митної служби 4 рангу;

інспектор митної служби;

молодший інспектор митної служби;

курсант (ст. 410).

Спеціальна митна зона — це митний режим, відповідно до якого до товарів, які ввозяться на території відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон із-за меж митної території України, а та­кож до товарів, які вивозяться з територій зазначених зон за межі митної території України, не застосовуються заходи тарифного і не­тарифного регулювання, якщо інше не передбачено законом (ст. 217).

Спеціальними митними зонами є частини території України, на яких запроваджено митний режим спеціальної митної зони. Для ці­лей оподаткування товари, ввезені на території спеціальних митних зон, розглядаються як такі, що знаходяться за межами митної тери­торії України.

Спеціальні митні зони створюються відповідно до законодавства України про спеціальні (вільні) економічні зони шляхом прийняття окремого закону для кожної спеціальної митної зони з визначенням її статусу, території, строку, на який вона створюється, та особли­востей застосування законодавства України на її території (ст. 218).


Спеціально виготовлене сховище (тайник) — сховище, виготовле­не з метою незаконного переміщення товарів через митний кордон України, а також обладнані і пристосовані з цією ж метою конструк­тивні ємності та предмети, які попередньо піддавалися розбиранню, монтажу тощо (ст. 1).

Способи переміщення товарів — див.: Засоби та способи перемі­щення товарів.

Спрощений митний контроль. Регіональні митниці, митниці, за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, можуть застосовувати спрощений митний контроль.

Спрощений митний контроль застосовується у випадках перемі­щення громадянами через митний кордон України товарів, що не підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню і не на­лежать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кор­дон України встановлено заборони чи обмеження.

Спрощений митний контроль застосовується митними органами, в яких обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю.

Громадяни, які проходять через зони (коридори) спрощеного митного контролю, звільняються від подання митної декларації.

Звільнення від подання митної декларації не означає звільнення громадян від обов'язкового дотримання порядку переміщення това­рів через митний кордон України (ст. 68).

Судно каботажного плавання — судно, яке без заходу до портів інших держав здійснює каботажні перевезення між портами Украї­ни, а також судно флоту рибного господарства, яке здійснює рибо­господарську діяльність у межах Азово-Чорноморського басейну (ст. 1).

Товарні пільги (тарифні преференції) — це пільги, що надаються Україною у процесі реалізації її зовнішньоекономічної політики на умовах взаємності чи в односторонньому порядку щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України, як звільнення від справляння мита, зниження ставок мита або встановлення тарифних квот на ввезення товарів (ст. 302).

Тимчасова та неповна декларація. Якщо декларант з поважних причин, перелік яких визначається спеціально уповноваженим цен­тральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, не може здійснити у повному обсязі декларування товарів і транспортних за­собів, які ввозяться на митну територію України, безпосередньо під час переміщення їх через митний кордон України (крім товарів, які переміщуються транзитом через територію України), такі товари можуть бути випущені у вільний обіг у спрощеному порядку після подання митному органу тимчасової чи неповної декларації та під зобов'язання про подання митної декларації, заповненої у звичайно­му порядку не пізніше ніж через 30 днів з дня випуску товарів у віль­ний обіг (ст. 82).

Тимчасове ввезення (вивезення) — митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи ви­возитися за межі митної території України з обов'язковим наступ­ним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування (ст. 204).

Типи складів тимчасового зберігання. Склади тимчасового збері­гання можуть бути закритого та відкритого типу.

Склади тимчасового зберігання закритого типу призначаються вик­лючно для зберігання власником складу товарів, що належать йому.

Склади тимчасового зберігання відкритого типу призначаються для використання будь-якими особами.

Обов'язковою умовою для отримання дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового збері­гання відкритого типу є наявність у підприємства ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності або діяльності митного пе­ревізника (ст. 101).

Товари — будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а та­кож транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що ви­користовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України (ст. 1).

Товари, повністю вироблені у країні. Товарами, повністю вироб­леними у країні, вважаються:

1) корисні копалини, видобуті на її території або в її територіальних водах, або на її континентальному шельфі і в морських надрах, якщо країна має виключне право на розробку цих надр;


2) рослинна продукція, вирощена та зібрана на її території;

3) живі тварини, що народилися і вирощені в цій країні;

4) продукція, одержана від тварин, вирощених у цій країні;

5) продукція мисливського, рибальського та морського промислів;

6) продукція морського промислу, видобута та (або) вироблена у
Світовому океані суднами цієї країни, а також суднами, орендо­
ваними (зафрахтованими) нею;

7) вторинна сировина та відходи, які є результатом виробничих та
інших операцій, здійснених у країні;

8) продукція високих технологій, одержана у відкритому космосі на
космічних кораблях, що належать цій країні чи орендуються нею;

9) товари, вироблені у цій країні виключно з продукції, зазначеної у
пунктах 1-8 цієї статті (ст. 278).

Транзит — митний режим, відповідно до якого товари і тран­спортні засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного ор­гану без будь-якого використання таких товарів і транспортних за­собів на митній території України (ст. 200).

Транспортні засоби — будь-які засоби авіаційного, водного, за­лізничного, автомобільного транспорту, що використовується вик­лючно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон Ук­раїни (ст. 1).

Уповноважена особа — особа, яка на підставі договору або на­лежно оформленого доручення, виданого власником товарів і тран­спортних засобів, наділена правом вчиняти дії, пов'язані з пред'яв­ленням цих товарів і транспортних засобів митним органам для мит­ного контролю та митного оформлення при переміщенні їх через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися зазначе­ними товарами і транспортними засобами (ст. 1).

Ф

Форми митного контролю. Митний контроль здійснюється безпо­середньо посадовими особами митних органів шляхом: 1) перевірки документів та відомостей, необхідних для такого кон­тролю;

2)митного огляду (огляду та переогляду товарів та транспортних
засобів, особистого огляду громадян);

3)обліку товарів та транспортних засобів, що переміщуються через
митний кордон України;

4)усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;

5)перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщуються
через митний кордон України, а також своєчасності, достовірнос­
ті, повноти нарахування та сплати податків і зборів, які відповід­
но до законів справляються при переміщенні товарів через мит­
ний кордон України;

6)огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання,
митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів
безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть
знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митно­
му контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою пок­
ладено на митні органи законом;

7)використання інших форм, передбачених цим Кодексом та інши­
ми законами України з питань митної справи (ст. 41).

Ш

Штраф є грошовим стягненням, що накладається на осіб за пору­шення митних правил у випадках і межах, встановлених Митним Ко­дексом (ст. 325).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+