Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.2.3. Факторний аналіз кредитного портфеля на предмет ризикованості в цілому

13.2.3. Факторний аналіз кредитного портфеля на предмет ризикованості в цілому

У моніторингу кредитної діяльності ключовою є категорія кредитного портфеля. Кредитний портфель — це сукупність усіх позик, наданих банком з метою отримання прибутку. Кредитний портфель включає агреговану балансову вартість усіх кредитів, у тому числі і прострочених, пролонгованих та сумнівних до повернення. Банк може надавати кредити безпосередньо, укладати угоду з позичальником або купувати позику чи частину позики, наданої іншим кредитором через укладання угоди з постачальником. Надання кредиту може відбуватися у формі позик, простих векселів, векселів, строк сплати яких вже настав, рахунків факторингу, короткострокових комерційних векселів, банківських овердрафтів, акцептів та інших подібних зобов’язань.

Система показників менеджменту кредитного портфеля включає такі блоки:

загальний стан кредитного портфеля;

характеристика кредитного портфеля з погляду кредитного ризику;

характеристика кредитного портфеля з погляду дохідності.

Формули аналізу стану і динаміки кредитного портфеля наведені в табл. 13.3.


Таблиця 13.3

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ АНАЛІЗУ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ

Показники

Формула

Динаміка показника

усього

у тому числі за рахунок:

чисельника

знаменника

1. Загальний стан кредитного портфеля

1. Обсяг кредитного портфеля (КП)

КП

ΔКП = КП1 – КП0

Темп зростання (Тзр)

Темп приросту: Тпр – 100

Абсолютне значення 1 % приросту:

 

 

2. Питома вага кредитного портфеля в активах банку

Середній розмір

2. Характеристика кредитного портфеля з погляду кредитного ризику

3. Співвідношення власних коштів банку (ВК) та кредитного портфеля

4. Коефіцієнт покриття класифікованих кредитів (КРкл) основним капіталом банку (Косн)

5. Частка класифікованих кредитів у загальному обсязі кредитного портфеля

6. Частка своєчасно несплачених кредитів за процентами та основною сумою (КРпр) в обсязі КП

7. Коефіцієнт збитковос­ті КП

Збитки за позиками

3. Аналіз кредитного портфеля з погляду захисту від можливих втрат

8. Коефіцієнт забезпеченос­ті втрат за позичками (В)

9. Коефіцієнт забезпеченості витрат за рахунок резервів банку на покриття збитків (РЗ)

4. Характеристика кредитного портфеля з погляду дохідності

10. Рентабельність кредитних операцій К9

11. Дохідність кредитно­го портфеля К10

           

 


Приклад 1

По установі банку маємо такі дані:

тис. грн

 

Базовий період

Звітний період

Обсяг кредитного портфеля (КП)

218

320

Обсяг класифікованих кредитів (КРкл)

36

40

Необхідно здійснити факторний аналіз динаміки коефіцієнта, який характеризує частку класифікованих кредитів у загальному обсязі кредитного портфеля:

Цей коефіцієнт дорівнює:

у базовому періоді:

,  або  16,5 %;

у звітному періоді:

,  або  12,5 %.

Зміна цього коефіцієнта у звітному періоді порівняно з базовим становить:

за рахунок динаміки обсягу класифікованих кредитів:

;

за рахунок динаміки кредитного портфеля:

Загальна зміна коефіцієнта становить:

Таким чином, частка класифікованих кредитів в обсязі кредит­ного портфеля знизилася з 16,5 % до 12,5 %, або на 4 процентні пункти, в тому числі за рахунок динаміки класифікованих кредитів вона зросла на 1,25 п. п., а за рахунок обсягу кредитного портфеля знизилася на 5,25 п. п.

Наведена система показників була використана для аналізу кредитного портфеля дирекції банку. Аналіз динаміки кредитного порт­феля дирекції банку свідчить про неоднозначні тенденції.

Так, у зв’язку із переважаючим зростанням обсягу кредитного портфеля за період, що аналізується, на 48 % над темпами приросту активів банку зросла частка кредитного портфеля в активах. Це можна оцінити як більш інтенсивну кредитну діяльність порівняно з іншими активними операціями. Суттєво зріс обсяг капіталу, що перевищує темпи зростання кредитних вкладень. Це призвело до збільшення співвідношення капіталу та кредитних вкладень, що сприяло повнішому забезпеченню останніх. Суттєво зріс також обсяг основного капіталу. Значно меншими темпами зростав обсяг класифікованих кредитів з урахуванням ступеня ризиків. Тому відбулося значне зростання рівня покриття класифікованих кредитів основним капіталом, що також оцінюється як позитивна тенденція. Переважне зростання кредитного портфеля порівняно з обсягом класифікованих кредитів привело до зменшення середнього рівня ризику кредитного портфеля з 16,5 % до 12,5 %.

Поліпшилося і погашення позик за процентами. Частка несвоєчас­но погашених позик у загальному їх обсязі скоротилася з 32 % до 3 %.

Забезпечення кредитного портфеля поліпшилося також з погляду захисту від можливих втрат. Відповідний коефіцієнт забезпеченості зріс більше, ніж у 2 рази.

Але, на жаль, позитивні зрушення у складі кредитного портфеля не супроводжувалися очікуваним у цих умовах зростанням рентабельності кредитної діяльності. Обсяг доходів від цієї діяльності зменшився на 41 %, що зумовило скорочення дохідності з 79 % до 22 %.

Одним із варіантів аналізу ризику кредитних операцій банку є оцінювання їх дохідності і порівняння її з дохідністю від інших операцій, наприклад з цінними паперами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+