Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.2.4. Факторний аналіз кредитного ризику за видами класифікованих кредитів

13.2.4. Факторний аналіз кредитного ризику за видами класифікованих кредитів

Вихідними даними для оцінювання кредитного ризику є:

рівень ризику (ri), який диференціюється в розподілі за ступенем ризику;

обсяги кредитів у цьому розподілі — КРi.

На основі цих показників розраховуються обсяги класифікованих кредитів або кредитів з урахуванням ступеня ризику (КРкл) за формулою:

.

Вихідні дані для розрахунку наведені в табл. 13.5.

Таблиця 13.5

РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ КЛАСИФІКОВАНИХ КРЕДИТІВ ПО УСТАНОВІ

Показники

Обсяг заборгованості за кредитами, тис. грн

Середній рівень
ризику,

усього

у тому числі за ступенем ризику

«стандартні»

«під контролем»

«субстандартні»

«сумнівні»

«безнадійні»

Коефіцієнти ризику, %

2

5

20

50

100

 

КР

1956

1369

293

117

99

78

9,8

КРкл

192

27

15

23

49

78

 

Обсяги класифікованих кредитів є базою для визначення обсягу резервів на покриття ризиків за кредитними операціями.

На основі наведених даних здійснюється аналіз рівня ризику за окремими регіональними установами банку. Для цього розраховуються середні рівні ризику по окремих установах, а також по банку в середньому за формулою:

.

Розрахунок обсягу класифікованих кредитів (КРкл) та рівня ризику (r) по установі банку наведений у табл. 13.5. Згідно з даними таблиці по установі «А»

КРкл = 1369 · 0,02 + 293 · 0,05 + 117 · 0,20 +
+ 99 · 0,50 +78 · 1,0 = 192 тис. грн;

 = 192 / 1956 = 9,8 %.

За даними про рівень ризику r будується ранжирований ряд цих значень, а для наочності — гістограма (рис. 13.2).

Чим більше значення r, тим більш ризикованою є кредитна діяльність.

Вище наведені дані про ризики кредитних операцій за один період. Одночасно банк мусить знайти тенденції ризику, для чого здійснюється моніторинг відповідного динамічного ряду. Зокрема, при цьому велике значення має аналіз впливу динаміки ризику по окремих установах банку на відповідний показник у середньому по банку. Для цього використовуються індекси рівня ризику змінного, фіксованого складу та структурних зрушень.

Рис. 13.2. Гістограма розподілу ризиків по установах банку

Вихідні дані для розрахунку індексів наведені в табл. 13.6.

Таблиця 13.6

Установи банку

Базовий період

Звітний період

Питома вага
обсягу наданих кредитів

обсяг наданого кредиту КР0

обсяг класифікованих кредитів, КРкл0

рівень ризику за кредитами, r0

КР1

КРкл1

r1

d0

d0

А

1956

192

9,8

2400

173

7,2

0,331

0,362

Б

1375

234

17,0

1658

274

16,5

0,232

0,250

В

2587

517

20,0

2572

478

18,6

0,437

0,388

Разом

5918

943

15,93

6630

925

13,95

1,000

1,00

Індекс ризику змінного складу визначається за формулою:

.

Абсолютний розмір зміни рівня ризику визначається за формулою:

,

де r0, r1 — рівні ризику кредитних операцій по установах банку відповідно в базовому і звітному періодах;

d0, d1 — питома вага обсягів кредитів у цих установах відповід­но в загальному обсязі за сукупністю установ.

Індекс показав, що в середньому по банку рівень ризику зменшився на 12,5 %, або на 1,98 процентного пункту, за рахунок усіх факторів.

Індекс ризику фіксованого складу визначається за формулою:

.

.

Індекс показав, що в середньому за сукупністю установ банку рівень ризику зменшився на 10,3 %, або на 1,6 процентного пункту, тільки за рахунок зміни рівня ризику в окремих установах банку.

Індекс ризику структурних зрушень визначається за формулою:

,

Індекс показав, що в середньому за сукупністю установ банку рівень ризику зменшився на 2,4 %, або на 0,38 процентного пункту, тільки за рахунок зміни розподілу обсягів кредитів по установах банку (di).

Взаємозв’язок між наведеними показниками:

між індексами — мультиплікативний:

Із.с = Іф.с ´ Істр.зр,  або  0,897 = 0,875 · 0,976;

між абсолютними змінами — адитивний:

D1 = D2 + D3,  або  –1,98 = –1,6 + (–0,38).

Аналіз свідчить про позитивний результат роботи банку, спрямованої на зменшення рівня кредитного ризику.

Були використані обидва основні напрями: зменшення рівня ризику в окремих установах банку, про що свідчить індекс фіксованого складу менший одиниці, і поліпшення розподілу установ банку за обсягом кредитів, а саме — зниження частки установ з більшим рівнем ризику (індекс структурних зрушень також менший одиниці).

Факторами, які формують динаміку обсягу класифікованих кредитів, а звідси і резервів на покриття ризику, є загальний обсяг кредитів та середній рівень ризику. Абсолютний розмір зміни класифікованих кредитів за рахунок динаміки обсягу кредитів розраховується за формулою:

DКРкл(КР) = (КР1 – КР0)r0,

або в цілому по установах банку

DКРкл(КР) = (6630 –5918) · 0,1593 = 113,42 тис. грн.

А за рахунок динаміки рівня ризику:

DКРкл(r) = (r1 – r0)КР1 = (0,1395 – 0,1593) · 6630 = –131,27 тис. грн.

Перевірка:

DКРкл = КРкл1 – DКРкл0 ;

DКРкл = DКРкл1(КР) – DКРкл(r)

або

∆КРкл = 925 – 943 = –18;

∆КРкл = 113,42 + (–131,27) = –18.

У свою чергу, факторами, які впливають на рівень ризику кредитної маси, є динаміка класифікованих кредитів та загального обсягу кредитів. Динаміка рівня ризику під впливом класифікованих кредитів обчислюється за формулою.

Таким чином, у цілому по банку обсяг класифікованих кредитів зменшився на 18 тис. грн (925 – 943). Різні чинники по-різному вплинули на цю динаміку.

Зростання загального обсягу кредитів збільшило обсяг класифікованих кредитів на 113,42 тис. грн, що цілком закономірно. Зниження середнього рівня ризику зумовило зменшення класифікованих кредитів на 131,27 тис. грн.

У цілому — результат позитивний.

Для розроблення управлінських рішень стосовно рівня кредитного ризику важливо знати, які чинники і якою мірою впливають на його динаміку. Такими чинниками є обсяги класифікованих кредитів і загального обсягу кредитів. Вплив на динаміку середнього рівня ризику кредитів динаміки класифікованих кредитів розраховується за формулою:

а вплив загального обсягу кредитів:

Отже, за період, який аналізується, середній рівень ризику зменшився з 13,95 % до 15,93 %, або на 1,98 процентного пункту, в тому числі за рахунок динаміки обсягів класифікованих кредитів на 0,27 п. п., а загального обсягу кредитів — на 1,71 п. п.

На зниження рівня ризику позитивно вплинули обидва чинники.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+