Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

У світі існує близько 200 країн, різних за рівнем економічного, соціального та політичного розвитку. Для зручності аналізу досяг­нень та перспектив подальшого розвитку держав, вивчення та об­міну досвідом економічного реформування зручно використовува­ти їх певну класифікацію.

Найповніше уявлення про групи країн у світовій економіці дає
інформація міжнародних організацій, членами яких є більшість країн
світу, — Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного валютного
фонду та Світового банку. Оцінки цими організаціями груп країн у
міжнародній економіці дещо відрізняються, оскільки неоднаковою
є кількість країн — членів цих організацій (ООН — 185, МВФ —
181, Світовий банк — 180 (дані на 1997 р.)>, а міжнародні органі­
зації аналізують стан економік лише тих країн, що є їх членами. До
того ж деякі з країн — учасниць міжнародних організацій не нада­
ють достатньо повної інформації про свою економіку або надають
її несвоєчасно. Це не дає таким країнам можливості фігурувати в
оціночній шкалі, що складається експертами міжнародних органі­
зацій. Нарешті, будь-яка класифікація відображає певні завдання,
що їх ставить перед собою кожна з міжнародних організацій. На­
приклад, ООН основну увагу зосереджує на соціальних і демографі­
чних аспектах розвитку країн. Для Світового банку найважливі­
шою є оцінка рівня економічного розвитку тощо.
Виокремлення країн у групи чи підгрупи передбачає врахування особливостей їх історичного, економічного, політичного та культур­ного розвитку.

Переважно у групи в міжнародній економіці об'єднують країни, які мають спільні або схожі характеристики економічного розвит­ку, однотипну інституціональну структуру господарського управлін­ня, подібні принципи організації виробництва та спільні проблеми.

На підставі зазначених ознак країни світу класифікуються на три основні групи: промислово розвинені, або індустріальні, країни, країни, що розвиваються, та країни з перехідною економікою. Така класифікація була прийнята для зручності аналізу в ЕКОСОР (Еко­номічній і соціальній раді ООН). Часто вказані класифікаційні групи визначають ще як країни "першого" світу (ПРК), країни "другого" світу (країни з перехідною економікою) і, нарешті, країни "третьо­го" світу (країни, що розвиваються).

У різноманітних дослідженнях стану та проблем розвитку еко­номік країн зустрічаються ще й такі класифікації: за рівнем дохо­ду на душу населення (класифікація Світового банку); за експерт­ними характеристиками, що відображають ступінь відкритості краї­ни для світового ринку; за географічними ознаками; за рівнем зов­нішнього боргу.