Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1. Органи центральної та місцевої державної виконавчої влади в галузі туризму Національна рада по туризму

Центральним органом державної виконавчої влади в галузі туризму є ДК МПСТ України, повноваження якого визначаються Законом України “Про туризм” [17] і Положенням про ДК МПСТ України, затвердженими Указом Президента України [27], у відповідності, з яким ДК МПСТ України є правонаступником ДКУ з туризму.

ДК МПСТ України:

§реалізує державну політику в галузі туризму і несе відповідальність за подальший його розвиток;

§ приймає участь в підготовці проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань туризму;

§в межах своїх повноважень розробляє і затверджує нормативні акти, узагальнює практику використання законодавства та вносить пропозиції по його вдосконаленню;

§визначає перспективи та напрямки розвитку внутрішнього та міжнародного туризму, його матеріально-технічної і соціальної бази, забезпечує їх виконання;

§координує діяльність міністерств та відомств, туристичних підприємств і організацій незалежно від форми власності в питаннях, пов’язаних з прийманням та обслуговуванням туристів в Україні і організацією туристських поїздок за кордон;

§організовує інформаційну, рекламну та видавничу діяльність з питань туризму;

§сприяє розвитку конкуренції на ринку туристських послуг, створює рівні можливості на ньому для всіх суб’єктів підприємництва незалежно від форми власності;

§здійснює ліцензування (позбавляє ліцензій) діяльності суб’єктів підприємництва незалежно від форми власності, що надають туристські послуги;

§разом з Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації встановлює державні стандарти в сфері туристських послуг, проводить сертифікацію і атестацію туристських підприємств, контролює виконання ними умов і правил приймання та обслуговування туристів;

§організовує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації туристських кадрів, проведення науково-дослідницької роботи в галузі туризму;

§приймає участь у зовнішньоекономічній діяльності в галузі туризму;

§представляє інтереси України з питань туризму в інших країнах і міжнародних організаціях;

§укладає міжнародні договори, відкриває туристичні представництва за кордоном [17, п.1 ст.4].

ДК МПСТ України має право:

¨ представляти КМ України по його дорученню в міжнародних організаціях і під час укладання міжнародних договорів;

¨ одержувати від центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідні документи і матеріали;

¨ залучати спеціалістів центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників);

¨ скликати наради по питаннях, що входять  до його компетенції [27, п.5].

ДК МПСТ України в разі необхідності  може видавати накази та разом з центральними та місцевими органами виконавчої влади акти, а також здійснювати контроль за їх виконанням. Рішення ДК МПСТ України, прийняте в рамках його повноважень, є обов’язковими для виконання центральними і місцевими органами державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форми власності, і громадянами.

ДК МПСТ України очолює голова, що призначається Президентом України і який несе персональну відповідальність перед ним і КМ України. Для координації дій, обговорення найважливіших напрямків своєї діяльності в ДК МПСТ України діє його колегія. Колегія ДК МПСТ України складається з голови – Голова ДК МПСТ України, його заступників, керівних працівників центральної і місцевої виконавчої влади, а також представників громадських організацій, затверджених КМ України згідно подання голови ДК МПСТ України. З урахуванням специфіки його діяльності в ДК МПСТ України, можуть створюватися дорадчі та консультативні органи. Склад цих органів і положення про них затверджує Голова ДК МПСТ України [27, п.10].

Місцевими органами державної виконавчої влади в галузі туризму є відповідні структурні підрозділи органів місцевої державної виконавчої влади, які підпорядковані їм та ДК МПСТ України.  При необхідності, в місцях пріоритетного розвитку  туризму, вказані органи можуть створювати представництва (бюро). Їх повноваження визначаються положеннями, затвердженими місцевими органами державної виконавчої влади з погодженням в ДК МПСТ України [40].

Крім цього, створюється НР з туризму – позавідомчий колегіальний орган. Основними завданнями якого є:

¨ координація діяльності центральних і місцевих органів державної виконавчої влади з реалізації політики в галузі туризму як одного з пріоритетних напрямків розвитку національної культури та економіки;

¨ розгляд пропозицій про перспективи і напрямки розвитку внутрішнього і міжнародного туризму;

¨ розробка і введення системи управління галуззю туризму;

¨ розробка заходів по захисту інтересів держави в сфері туризму [17, ст.7].

НР з туризму на своїх засіданнях розглядає питання:

1. Дотримання центральними та місцевими органами державної виконавчої влади законодавства про туризм;

2. Підготовка пропозицій по вдосконаленню  нормативно-правової бази в області туризму;

3. Визначення перспектив створення розвинутої інфраструктури туризму, будівництво нових, реконструкція і модернізація діючих підприємств галузі туризму;

4. Здійснення заходів з приведення у відповідність до міжнародних стандартів рівня обслуговування туристів в готелях, мотелях, кемпінгах, закладах харчування, на залізничному, повітряному, морському, річковому і автомобільному транспорті, а також на міжнародних автомобільних дорогах України;

5. Попереднє визначення джерел фінансування програм розвитку туризму, підготовка пропозицій про заохочення національних та іноземних інвестицій в розвиток туристичної індустрії;

6. Підготовка пропозицій про створення сприятливого для розвитку туризму податкового, валютного, митного, прикордонного та візового режимів;

7. Підготовка пропозицій про введення пільгових умов для організації туристської і екскурсійної роботи серед дітей, підлітків, молоді, інвалідів та малозабезпечених верств населення;

8. Забезпечення безпеки туристів, захист їх прав, інтересів та власності;

9. Розробки та введення системи інформаційної, рекламної та видавничої діяльності з питань туризму, підготовка та відкриття нових туристських маршрутів;

10. Виконання національних і регіональних програм з питань туризму, розробка пропозицій з розвитку туризму в регіонах;

11. Організація і розвиток системи наукового забезпечення галузі туризму;

12. Кадрове забезпечення галузі туризму і створення з цією метою мережі закладів освіти різного рівня підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для туристських підприємств та організацій;

13. Розвиток співробітництва України в області туризму з зарубіжними країнами і міжнародними організаціями, участь в міжнародних програмах розвитку туризму [31, п.4].

НР з туризму в рамках своєї компетенції має право:

¨ одержувати від центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, туристських підприємств незалежно від форми власності інформацію, документи і матеріали;

¨ створювати тимчасові робочі групи з числа своїх членів і працівників інших зацікавлених підприємств, закладів і організацій, а також групи експертів, консультантів, учених і спеціалістів;

¨ заслуховувати інформацію керівників центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоуправління;

¨ залучати при необхідності керівників міністерств і відомств, які не входять до складу НР  з туризму, до участі в його засіданнях.

Персональний склад НР з туризму затверджується КМ України. головою НР з туризму є Віце-прем’єр-міністр України, який відає питаннями гуманітарної політики, заступником голови – Голова ДК МПСТ України, відповідальним секретарем – відповідальний працівник КМ України. Рішення  НР з туризму оформляються у вигляді протоколу і рекомендацій, а при необхідності – спільними наказами, постановами колегій міністерств і відомств. Засідання НР з туризму проводять в міру необхідності, але не рідше  двох раз в рік, при цьому вони вважаються легітимними, якщо на них присутні більшість її членів. Рішення і рекомендації НР з туризму приймаються більшістю голосів присутніх її членів. При умові рівного числа голосів голос голови НР з туризму є вирішальним. Витрати і організаційно-технічне забезпечення роботи НР з туризму здійснює ДК МПСТ України.

З метою обліку суб’єктів туристичної діяльності ДК МПСТ України веде державний реєстр [17, ст.8]. Місцеві органи виконавчої влади в галузі туризму, яким ДК МПСТ України делегував право видавати ліцензії, після прийняття рішення про видачу ліцензії суб’єкту туристичної діяльності представляють в ДК МПСТ України необхідні дані для занесення його в Державний реєстр суб’єктів туристичної діяльності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+