Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1. Центральний банк — емісійний банк країни

2.1. Центральний банк — емісійний банк країни
Емісійна — найстаріша функція центрального банку. У XX ст. вона зазнала істотних змін у зв'язку з переходом від системи золотого стандарту до системи обігу паперових грошей, а також внаслідок модифікації грошо¬вого обігу (розширення сфери використання депозитних грошей і поява електронних грошей).
В умовах обігу грошей, що не розмінюються на золото (Остаточно зв'язок грошей із золотом обірвався у 1971 р., коли США відмовились від подальшого обміну доларів, які належали державним установам інших країн, на золото), забезпечен¬ням грошей, що емітуються центральними банками, виступають головним чином боргові зобов'язання держави і комерційні векселя (див. баланси центральних банків на с. 5, 6).
Центральні банки, як правило, мають монопольне право емісії банк¬нот на території всієї країни (за деяким винятком). Крім банкнот, у багать¬ох країнах в обігу знаходиться також розмінна монета. Незважаючи на те, що готівкові гроші становлять невелику частину грошової маси, вони ство¬рюють основу грошової системи країни. Готівкові гроші, що емітуються центральним банком, у багатьох країнах є единим законним платіжним за¬собом на своїй території.
Згідно з умовами створення Європейського монетарного союзу не пізніше 1 січня 2002 року на території країн Європейської співдружності будуть введеш в обіг євробанкноти і євромонети, а Європейська система центральних банків почне обмін національних банкнот і монет на «євро» гроші.
Центральні банки займаються забезпеченням платіжного обороту готівковими грошима, на них покладено виготовлення банкнот, а в деяких країнах — і чеканка монет. Центральні банки продають готівкові гроші комерційним банкам, як правило, за номіналом, а в деяких країнах з неве¬ликою комісією.
Згідно з діючим законодавством і законопроектом «Про Націона¬льний банк України» виключне право емісії гривні і розмінної монети, ор¬ганізація їх обігу та вилучення з обігу належать Національному банку Ук¬раїни. Гривня (банкноти й монети) є єдиним законним платіжним засобом на території нашої держави.
Виробництво національної валюти здійснюється на виробничих по¬тужностях Банкнотно-монетного двору Національного банку України із за¬стосуванням прогресивних технологій і сучасного обладнання.
Національний банк затверджує дизайн національних грошей, вста¬новлює їх номінали і платіжні ознаки, визначає перелік елементів захисту грошей від підробки, регулює структуру готівки в обігу за номіналами, за¬безпечує потреби економіки в готівці, розробляє вимоги щодо якості готівки, контролює стан готівки, вилучає з обігу зношені, пошкоджені банкноти і дефектні монети, займається їх утилізацією. Національний банк як емісійний банк країни регулює готівковий грошовий обіг у поза¬банківській системі і в установах банків, розробляє правила зберігання, пе¬ревезення та інкасації готівки.
Основні напрямки діяльності Національного банку в галузі готів¬кового обігу на перспективу:
- зменшення частки готівки (МО) у загальному обсязі грошової маси (МЗ);
- прискорення впровадження безготівкових форм розрахунків у спо¬живчому секторі з використанням платіжних карток;
- запровадження прогресивних технологій та сучасного обладнання на всіх стадіях руху й обробки готівки;
- реформування системи інкасації та перевезення готівки (створення немонополізованої гнучкої і розгалуженої системи);
- вдосконалення контролю за справжністю грошових знаків і за їх якістю;
- створення системи страхування ризиків, що викликані роботою банків з готівкою.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+