Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2. Аналіз факторів, що формують функціонування туристичного ринку

Для задоволення своїх туристичних потреб індивід користується послугами туристичного ринку. Ринок по оцінці Кемпбелла Р. Макконелла і Стенлі Брю, - "це інститут або механізм, що з'єднує разом покупців (представників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів та послуг" (61). Туристичний ринок як будь-який інший (за виключенням бірж, ярмарків і базарів сільгоспродуктів в населених пунктах) - абстрактне поняття, що характеризується попитом і пропозицією на туристичні товари та послуги. Інакше кажучи - туристичний ринок - сфера реалізації туристичних товарів та послуг.

Співвідношення між попитом і пропозицією на ринку носить характер діалектичної взаємодії в якій "попит визначає пропозицію". При цьому, як відзначають американські економісти Пол А. Самуельсон і Вільям Д. Нордхаус, попит стикається з відповідною пропозицією, так як "економіка не може вирватись за межу своїх виробничих можливостей" (94).

Виходячи з загальноприйнятих визначень попит представляє собою специфічну форму виразу суспільних потреб, забезпечених наявністю грошей у населення, а пропозиція - це платні товари та послуги, призначені для обміну.

Пропозиція на туристичному ринку, перед усім, характеризується явною перевагою послуг, які створюються як в галузях спеціалізованих для задоволення попиту туристів (суперструктура), так і в галузях, які одночасно задовільняють попит місцевого населення.

Величезне значення для задоволення потреб мають розвиток суперструктури і інфрастуктури туризму. Існує інфраструктура загальна і туристична. Загальна інфраструктура охоплює всі елементи, які існують незалежно від туристичного руху: засоби зв'язку, комунікції підприємства торгівлі і культури, комунальне господарство. В багатьох випадках загальна інфраструктура служе цілям задоволення потреб туристів. Але при цьому, необхідний додатковий розвиток інфраструктури в туристичних цілях. В цілому туристичний попит забезпечується на основі використання двох видів ресурсів: природних і створених людиною.

Природні ресурси складають особливості місця туризму (географічне розташування, клімат, рельєф, флора і фауна). Вони можуть підтримуватися діяльністю людини з метою забезпечення доступу природних ресурсів для туриста.

Ресурси створені людиною, поділяються на історичні і сучасні. Історичні ресурси (пам'ятники, музеї) завдяки діяльності людини стають доступними для туриста. Сучасні ресурси - діяльність людей впоєднанні з уречевленою працею, що забезпечує перебування туриста в тому чи іншому районі.

Попит представляє собою деяку частину суспільних потреб, обмежену розмірами доходів населення і рівнем діючих цін. Ступінь задоволення потреб населення має різне значення при різних рівнях його добробуту. Споживач при об'єктивно існуючих обмеженнях (доходи, ціни) намагається оптимально їх задовольнити, критерії якого змінюються в часі і просторі. Саме це дозволяє знайти ефективні шляхи управління попитом. Платіжоспроможний попит виступає як показник признання (або непризнання) населенням, а значить і суспільством, структури товарів, що виробляються і послуг у відповідності з відносним значенням потреб для кожного рівня добробуту.

Поняття попит знаходиться у відповідному діалектичному зв'язку із споживанням. Але попит і споживання не співпадають, так як не всі частини споживання приймають товарний вигляд і не завжди платіжоспроможний попит може бути задоволеним. Туризм можна розглядати як специфічну форму споживання, викликану об'єктивними процесами розвитку і організації продуктивних сил. Особливість туризму як форми споживання викликає і адекватну специфіку попиту на туристичні послуги та товари.

Потреба в туризмі веде, по-перше, до змін поняття добробуту, по-друге, до розвитку нової функції споживання і відповідного йому виробничій діяльності.

Туристичний попит є сума окремих видів попиту на різноманітні матеріальні блага і послуги, які представляє туристичний ринок. Структура туристичного ринку характеризується поділом на три головних підрозділи в залежності від попиту і пропозиції:

1) на транспортні послуги;

2) на послуги і товари, що виступають в комплексі і пов'язані з перебуванням туриста за межами свого постійного місця проживання (ночівля, харчування, тощо);

3) на разові послуги і товари, необхідні туристам для поточного і майбутнього споживання (розваги, лікування, сувеніри, транспортні засоби, тощо).

Всі ці підрозділи ринку знаходяться в нероз'ємній взаємодії, а тому споживання включених в них товарів і послуг характеризується взаємозв'язком, а в деяких випадках і одночасністю.

В середині кожного підрозділу, особливо в третьому, спостерігається подальша диференціація попиту і пропозиції в залежності від особливостей споживання при різних видах туризму (рекреаційний, пізнавальний, лікувальний, науковий і таке інше).

Товари та послуги, що задовільняють рекреаційні потреби людей, тісно пов'язані відносинами субституції (взаємозамінності) і компліментарності (взаємодоповнюваності). Кожний підрозділ ринку характеризується перед усім відносинами субституції, а ринок туристичних товарів і послуг компліментарністю.

В найбільшій ступені субституція характерна для першого і другого підрозділів туристичного ринку. При цьому дія субституції в межах цих підрозділів практично не викликає зв'язків по взаємозамінності між підрозділами. Тим не менше, відсутність субституції поміж підрозділами ринку носить лише відносний характер. Це пояснюється тим, що по-перше, економія в одному підрозділі ринку веде до перерозподілу попиту в другому підрозділі і, по-друге, тим, що витрати понесені в одному із підрозділів, можуть призвести до різкого зменшення попиту в другому підрозділі. Класичним прикладом тут може служити придбання особистих транспортних засобів, яке призведе до того, що багато туристів не приймають участі в першому підрозділі туристичного ринку. Замість придбання транспортних послуг виникає попит на пальне, мастила, гуму, послуги автотехобслуговування. Послуги прокату транспортних засобів також виступають як субституція транспортним послугам.

Розвиток автотуризму веде і до деякого падіння долі другого підрозділу туристичного ринку, що проявляється в користуванні власними засобами ночівлі чи в попиті на дешеві умови розміщення.

Велике значення субституції на туристичному ринку породжує специфічні форми так званої субституційної конкуренції, тобто від сьогочасної до більш далекої можливості зміни одних товарів і послуг на інші, що задовільняють туристичні потреби.

Поряд з субституцією важливе значення для функціонування туристичного ринку має також компліментарність. Придбання на туристичному ринку одних послуг, як правило призводить до необхідності придбання цілого комплексу інших послуг. З цієї точки зору придбання транспортних послуг автоматично призводить до придбання послуг харчування, автообслуговування, розваг, тощо. Відносини субституції і компліментарності охоплюють не тільки основні підрозділи туристичного ринку, а й різноманітні його частини в територіальному аспекті. Необхідно відмітити, що в територіальному аспекті загальне поняття туристичного ринку можливо розглядати в масштабі:

1) мікрорайонного ринку - попит і пропозиція на даний туристичний об'єкт або пункт;

2) районного ринку - попит і пропозиція в даній області або інший територіальній одиниці;

3) національного ринку - попит і пропозиція по всій території даної країни;

4) міжнародного ринку - попит і пропозиція в міжнародному і навіть світовому масштабі.

На думку ряду дослідників, під вивченням попиту на туристичні послуги і товари треба розуміти вивчення впливу основних факторів на зміну обсягу і структури туристичного споживання. До таких факторів вони відносять: доход споживачів, ціну, демографічний аспект, ступінь механізації виробництва і споживання, урбанізацію, а також деякі інші фактори. Найбільш беззаперечним фактором, що впливає на рівень туристичних витрат є рівень доходу одного споживача. Споживач може бути представлений як одна особа, одна сім'я, соціальна і регіональна група, тощо. Доход, як правило, вираховується річний. Поняття доходу вимагає заробітню платню, частину прибутку, ренту, стипендії, пенсії, подарунки. Розвиток туризму неможливо пояснювати тільки збільшенням поточих доходів, тобто отриманих на протязі поточного періоду часу. Набагато важливіше враховувати систематичність і тривалість отримання того чи іншого доходу. Так зокрема, велике значення на формування туристичного попиту має сума нагромадженого споживчого майна населення, що проявляється перед усім в придбанні власного житла, товарів довгострокового користування (автомобілей, холодильників, телевізорів і таке інше, що знаходиться в особистій власності). Таким чином, величина річного доходу не в повній мірі відображає реальні можливості придбання туристичних послуг.

У випадках отримання споживачами дотацій із суспільних фондів споживання, вплив доходу на попит помітно змінюється і проявляється в тому, що споживач з меншими доходами має більш активний попит, ніж споживач з відносно високим доходом. Як підкреслюють деякі вчені, споживач менш чутливий до цін при формуванні свого попиту, ніж до зміни доходу.

Дослідження про залежність між доходами туристів і величиною витрат показують, що по-перше, можливість участі в туристичній подорожі настає тільки при відповідному рівні доходу. По-друге, при зростанні доходу збільшуються відповідні витрати на подорож. Це створює передумови для подорожі в більш віддалені країни, в райони з більш високим рівнем цін. При цьому емпіричні дослідження можуть дати коефіцієнт еластичності попиту в залежності від доходу. По-третє, в зростанні витрат в залежності від доходу туриста також настає критична межа. Іншими словами, в кожній даній країні або районі туристичної подорожі існує максимум витрат на споживача. В принципі, збільшення витрат туристів при зростанні їх доходу може відбуватися тільки в тому випадку, якщо турист обирає більш віддалені країни чи райони з більш високим рівнем цін. Розміри доходу туриста в значній мірі визначають географію його подорожей (1), (5), (31), (45), (109). Тому, оцінюючи контингент туристів в різних країнах по походженню, необхідно враховувати відстань між країною чи регіоном тимчасового і постійного проживання. Як правило, серед туристів з близькорозташованих країн переважають особи з відносно низькими доходами, а по мірі збільшення відстані в туристичному потоці зростає доля осіб з відносно високими доходами. Тому, розглядаючи регіональні (національні) особливості споживачів, необхідно враховувати те, що в кожній країні їх розподіл по доходам буде мати своєрідність.

Таким чином, необхідно враховувати два аспекти вивчення впливу величини доходів на туристичний попит в регіональному розрізі:

1) вплив доходу проживаючих однієї країни (постійного проживання) на туристичні витрати;

2) вплив витрат проживаючих різних країн на туристичні витрати в країні тимчасового проживання.

В кожному районі тимчасового перебування попит на туристичні послуги пред'являють особи з різними доходами. Це в значній мірі пояснює різнобарвність і неоднорідність осіб, що приймають участь в попиті на туристичні послуги. Так, наприклад, як підкреслював В. Хунцикер, серед споживачів, які пред'являють попит на туристичні послуги і товари можна побачити: сучасного Креза, який мандрує на власному літаку або салон-вагоні; туриста-спортсмена з речовим мішком за плечима; важкохворого, для якого лікування в даному туристичному пункті - питання життя і смерті; життєрадісної, повної життя людини яка проводить кінець тижня в екскурсії; гурмана, який цікавиться гастрономічним мистецтвом; любителя природи, який захоплюється її красотами; науковця з професійним відношенням до історичних пам'ятників; захопленого прихильника релігійних культів (3).

Подібна неоднорідність в попиті окремих категорій туристів характерна не тільки для осіб з різними сімейними доходами, а і для туристів з приблизно однаковими матеріальними достатками. Тому вивчення туристичного попиту в залежності від доходів повинно бути доповнено вивченням структури споживачів по соціальному стану.

Другим важливим фактором, що впливає на платіжоспроможний попит є ціни (47), (58), (59), (61), (75), (81), (94), (104), (105), (108), (119), (124).

Цей вплив проявляється в еластичності, тобто зміні попиту в обсязі і структурі, як реакції на рухливість цін. В практиці розвитку туризму можна зустрітися з двома основними формами реакції попиту на ціни.

По-перше, нееластичність (або слабка реакція), тобто практична незмінність попиту при підвищенні або зниженні цін. Крайня нееластичність попиту характерна для більш багатих прошарків суспільства, які не надають серйозного значення тому факту, що збільшення цін привело до відповідного зменшення (або збільшення) їх витрат на туризм. Аналогічна реакція на ціни характерна для важкохворих, що потребують відповідних видів курортного лікування, у фанатичних шанувальників релігійних культів. Особливо нееластичний попит на модні курорти і дорогі туристичні послуги. Більш того, деяких туристів приваблює завдяки дії так званого "ефекта Веблена", який проявляється в тому, що високі ціни є стимулом попиту. Цей ефект, який ще називається "ефектом снобізму", поширений на товари і послуги, які демонструють престиж чи добробут.

По-друге, еластичність попиту, тобто очевидне зменшення чи збільшення попиту під впливом зміни цін. Вплив ціни на еластичність попиту туристів з низькими доходами цілком очевидна. Підвищення ціни може призвести до того, що деякі соціальні групи по доходам можуть відмовитися від туристичної подорожі, скоротити її час і відстань. При цьому можна спостерігати явище, відоме під назвою "парадокса Гюфена", яке характеризується тим, що при збільшенні ціни на одні товари чи послуги на них зростає попит, при одночасному падінні попиту на інші товари і послуги, де зберігається рівень цін. Так, підвищення цін на туристичний комплекс обслуговування в сусідніх країнах в більших розмірах, ніж в віддалених, примушує туристів вибирати близькорозташовані країни, так як подорож у них обходиться в межах матеріальних витрат на туристичні послуги. Аналогічні наслідки можна спостерігати у випадку відмови від споживання більш високоякісних послуг на користь менш якісних, хоча на останні ціни виросли в більшій мірі.

Доходи і ціни - дві основні змінні, які впливають на величину туристичних витрат. Але необхідно розглянути і інші фактори, що впливають на формування туристичного попиту.

Як відомо, важливе значення на розвиток потреб в туризмі має механізація виробництва і споживання. Чим вища ступінь механізації виробництва і споживання, тим більші бажання до зміни образу життя. Звідси виникає бажання до придбання товарів і послуг, що не зустрічаються в місці постійного проживання. Кількісне вивчення цієї закономірності досить складне, так як досі не знайдено надійних агрегованих показників, які характеризують ступінь механізації.

Відповідні труднощі виникають і при намаганні виділення зв'язків між процесом урбанізації та активізації попиту на туристичні товари та послу. Велике значення на туристичну рухомість мають демографічні фактори, що проявляються в збільшенні туристичної рухомості в залежності від віку, статі і сімейного стану. На основі соціологічних досліджень, проведених в Україні, можна зробити висновок, що найбільшу прихильність до активних форм рекреаційної діяльності демонструють особи в віці від 18 до 30 років. Але загальна туристична рухомість сягає свого піку в віці 40-50 років. Крім того, можна відмітити, що холостяки більш рухомі, ніж сімейні люди, а жінки більш активні ніж чоловіки.

Необхідно також підкреслити, що розглядаючи туристичний попит треба враховувати таке характерне для туризму явище як сезонність. Сезонність туризму явище об'єктивне. Воно має декілька особливостей:

1) найбільшу інтенсивність попит на туристичні послуги досягає третьому кварталі;

2) сезонність попиту значно розрізняється по видам туризму. Наприклад, пізнавальний туризм характеризується відносно меншим сезонним коливанням, ніж рекреаційний туризм;

3) різні регіони мають специфічні форми сезонної нерівномірності. Так, вивчення відпочинку населення на морському узбережжі, 11 горах, на березі озера чи річки, в містах свідчать про явну специфіку кожного з них. Тому, можна говорити про специфіку туристичного попиту в визначеному населеному пункті, регіоні, країні в масштабах світу.

Підсумовуючи викладене вище, необхідно підкреслити, що вивчаючи особливості туристичного попиту, неможливо виходити із припущення повного його задоволення. Оцінка ступеня задоволення попиту стосується врахування як об'єктивних так і суб'єктивних факторів. До об'єктивних факторів відносяться такі явища, як неможливість придбати послуги і товари відповідної якості і асортименту по причинам, що виникають із протирічь попиту і пропозиції. Суб'єктивні фактори охоплюють в основному психологічні особливості окремих споживачів.

Поняття туристичного ринку прийнято розглядати в територіальному масштабі. Виходячи з цього і керуючись геополітичними змінами останніх років є раціональним поділити туристичний ринок на наступні територіальні одиниці:

1) Національний ринок (тобто, туристичний ринок України);

2) Міжнародний туристичний ринок в масштабі країн що створилися після розпаду СРСР;

3) Міжнародний туристичний ринок в світовому масштабі. Національний ринок України ділиться на дві частини: ринок внутрішнього туризму і ринок міжнародного туризму. Область нашого дослідження обмежується вивченням національного ринку в сфері міжнародного туризму, формування і функціонування якого залежить від багатьох юридичних, демогріфічних, етнічних та макроекономічних факторів.

Юридичною основою роботи туристичної галузі України є законодавчі акти, де закони "Про туризм", "Про підприємництво", митні закони, укази і постанови прямо чи опосередковано пов'язаних з роботою сфери туризму, займають важливе місце.

Закон України "Про туризм" регулює взаємовідносини між органами державної влади і управління, підприємницькими структурами. В цілому закон регулює організацію туристичної справи в Україні, піднімає розвиток індустрії туризму на рівень, що відповідає сучасним світовим стандартам. Для визначення впливу на функціонування туристичної галузі демографічних факторів використовується інформація про загальну чисельність населення країн світу, його градація за віком, статтю, тощо. В багатьох країнах світу в останнє десятиріччя спостерігається тенденція до збільшення чисельності населення, що свідчить про те, що кількість потенціальних туристів теж збільшується (таб. 2.2.1). Як виявлено, велику потребу в туристичних подорожах мають громадяни густонаселених районів з великим рівнем урбанізації. Виходячи з наведених даних у таб. 2.2.1 і Враховуючи що у світі щорічно доля міського населення збільшується майже на 0,5% можна сказати, що фактор росту урбанізаціїї також є одним із сприяючих мотивів до подорожей.

Сучасний етап розвитку більшості країн світу характеризується високим рівнем розвитку промисловості і сільського господарства, неухильним ростом продуктивності праці, що забезпечується перед усім дією висококваліфікованої робочої сили на основі механізації та автоматизації. Машина заміняє людину на багатьох виробничих процесах і її діяльність все в більшій мірі зводиться до виконання відповідних операцій, які монотонно повторюються кожний день. Таким чином, технічний прогрес приведе з одного боку, до зменшення чисто фізичної втоми при збільшенні нервового напруження. Тому фізична втома відносно невелика і знімається на протязі дня, в той же час як зняття нервової втоми вимагає більш тривалого часу та сучасних форм організації відпочинку. Для зняття такої втоми необхідна радикальна зміна обставин. Потреба в рухливості особливо з'являється тоді, коли заняття людини поза межами підприємства не є достатньо такими, що відрізняються порівняно з заняттями на підприємстві чи в закладі. Внаслідок стандартизації трудових процесів і форм споживання (включаючи відпочинок, розваги по місцю проживання) створюється враження, яке характеризується соціальними психологами, як одноманітність в споживанні. Туризм ліквідує цей одноманітний ряд. Іншими словами - технічний прогрес є одним із факторів, сприяючим потребам в туризмі, як обов'язковому елементу відновлення працездатності.

В 90-х роках склалась трьохсекторна структура міжнародного туристичного ринку:

1) ринок "молодіжного туризму" (15-29 років);

2) ринок "дорослого туризму" (30-59 років);

3) ринок туризму "третього віку" (60 і більше років).

Необхідно зазначити, що не охоплена даним поділом вікова група до 14 років може бути виділена в якості четвертого сектора міжнародного туристичного ринку і названа ринком "дитячого туризму". Керуючись такою віковою сегментацією сформуємо і проаналізуємо структуру населення країн світу. Із таблиці 2.2.2 видно, що вікова група від 30 до 59 років є найбільш представницькою. її питома вага в середньому по країнам світу складає близько 40%. Контингент, із якого формується ринок молодіжного туризму складає 1/4 всього населення. Дві вікових категорій до 14 років і від 60 приблизно однакові. Кожна з них складає приблизно 1/5 загальної кількості населення.

 

Таблиця 2.2.1

Загальна характеристика населення країн світу

 

 

Чисельність населення, млн. чол.

 

 

 

1980 р.

1994 р.

Чисельність населення, чол./км.

Рівень урбанізації

СНД і Балтія

Азербайджан

Вірменія

Білорусія

Грузія

Казахстан

Киргизія

Латвія

Литва

Молдова

Російська Федерація

Таджикистан

Туркменія

Україна

Узбекістан

Естонія

6,11

3,07

9,61

5,04

14,86

3,59

2,53

3,42

3,97

138,37

3,90

2,83

49,95

15,77

1,47

7,12

3,65

10,21

5,42

16,72

4,39

2,66

3,74

4,36

148,33

5,34

3,75

52,1

20,61

1,57

82,4

113,3

49,4

78,4

6,2

22,3

41,6

57,2

129,6

8,7

37,4

7,6

87,0

46,3

35,1

53,8

68,9

67,0

55,8

57,4

38,0

69,1

68,4

46,9

73,6

31,2

0,0

67,5

40,1

71,3

Європа

Австрія

Бельгія

Великобританія

Німеччина

Данія

Італія

Нідерланди

Франція

Швеція

Швейцарія

7,55

9,85

56,31

-

5,12

56,43

13,15

53,88

8,31

6,33

7,81

9,83

57,29

79,75

5,20

57,84

15,05

56,72

8,63

6,60

93,1

322,0

235,0

368,0

117,0

192,0

367,0

104,0

19,2

159,8

65,0

67,9

79,1

82,2

67,8

51,5

78,0

70,0

80,0

77,0

Америка

Канада

США

24,04

227,74

26,84

251,23

2,7

26,8

76,0

73,5

Азія

Японія

17,06

123,91

333,0

75,9

Австралія

14,72

17,38

2,3

83,0

 

Як свідчить статистика (табл. 2.2.3), в середньому по різним рівням питома вага жіночого населення вища чоловічого. В вікових категоріях до 14 років і від 15 до 29 років спостерігається переважна частина чоловіків над жінками. Для останніх вікових груп характерна протилежна картина. При цьому, різниця між чисельністю чоловіків і жінок в віці 60 років і більше значна. Це пояснюється більшою, в середньому, тривалістю життя жінок. Питома вага вікових груп жіночого населення розподіляється слідуючим чином: перше місце по чисельності займають жінки в віці 30-59 років (в середньому більш як 38% усіх жінок); друге - 15-29 річні (близько 23%); труте - 60 річні і старше (приблизно 20%); четверте - до 14 років (19%). Що ж стосується структури чоловічого населення країн світу, то в ній на третьому місці знаходиться вікова група до 14 років (в середньому близько 21%), а на четвертому - чоловіки "третього" віку (більш як 15%). Питома вага двох інших вікових груп чоловіків співвідносяться між собою приблизно також, як і у жінок.

 

Структура населення країн світу по статі

 

 

 

Всього чоловік

Всього жінок

Країна

Дата наведених даних

млн. чол.

%

млн. чол.

%

Україна

992

23,729

45,82

28,056

54,18

Європа

Австрія

Бельгія

Великобританія

Німеччина

Данія

Італія

Нідерланди

Франція

Швеція

Швейцарія

01.07.90

31.12.87

30.06.89

01.07.89

01.01.90

01.07.88

01.07.89

01.07.90

30.01.90

01.01.90

3,592

4,810

24,330

29,181

2,521

27,708

7,167

26,953

4,132

3,160

47,48

48,81

48,73

47,82

49,27

48,61

49,45

48,76

49,37

48,73

3,973

5,044

25,594

31,843

2,596

29,297

7,325

28,329

4,237

3,325

52,52

51,19

51,27

52,18

50,73

51,39

50,55

51,24

50,63

51,27

Америка:

Канада

США

01.06.90

01.07.90

12,652

117,360

49,44

48,68

12,939

123,718

50,56

51,32

Азія:

Японія

01.10.89

59,497

49,15

61,552

50,85

Австралія

30.06.87

7,675

49,91

7,703

50,09

 

Демографічні фактори: стать, вік, сімейний стан мають великий вплив на туристичну рухомість і формування попиту. На основі соціологічних обстежень, проведених в Україні, можна зробити висновок, що найбільше тяжіння до активних форм рекреаційної діяльності демонструють особи в віці від 18 до 30 років. Але загальна туристична рухомість досягає пікової відмітки у віці 30-50 років. Крім цього, треба зазначити, що холостяки більш активні, ніж сімейні люди, а жінки - активніші ніж чоловіки. Кожній віковій групі властиві свої вимоги до туристичного продукту. Так, представники ринку "молодіжного" туризму і "дитячого" туризму пред'являють, як правило, попит на дешеві туристичні подорожі, не вимагаючи при цьому високого рівня комфорту. Найбільш поширені цілі подорожей це: пізнання нового світу, навчання і інше. Особливістю туристів "третього" віку полягає в тому, що приймаючи рішення про подорож, вони не пов'язані періодом відпустки. Ця вікова категорія навіть надає перевагу подорожам в сезонний період. Для контингенту ринку "дорослого" туризму характерний попит на туристичні подорожі з діловою метою, з метою сімейного відпочинку, тощо. Вимоги до рівня комфортності цієї групи досить високі.

Вирішальне значення на формування масових туристичних потоків має фактор співвідношення робочого і неробочого часу. "Оплачувані відпустки, - відмічається в матеріалах всесвітньої конференції по туризму, - ... щорічно поставляють на туристичний ринок все більш і більш значний контингент туристів" (77). В таблиці 2.2.4 представлені розміри відпусток і кількість вільних днів в різних країнах світу.

Із таблиці 2.2.4 видно, що термін оплачуваних відпусток коливається в значному діапазоні: від 1 до 8 тижнів. Крім цього, треба зазначити, що починаючи з 60-70 років в промислово розвинутих західних країнах намітилась тенденція до поділу відпустки на дві частини. Це дозволяє на протязі року здійснювати дві подорожі і сприяє розширенню періода туристичного сезону.

Відомо, що туристичні поїздки здійснюються не тільки під час відпусток чи канікул, але і під час свят, які в поєднанні з вихідними днями складають "блок вільного часу", необхідний для туристичної подорожі. Кількість таких короткострокових виїздів з кожним роком збільшується і істотно зростає кількість туристів в цілому. Значний вплив на формування туристичного ринку мають рівень доходів і освіта подорожуючих. Беручи за основу цей принцип розподілу експерти ВТО пропонують сегментувати туристичний ринок на 4 групи, які можливо охарактеризувати слідуючим чином.

В першу групу входять особи з середнім або навіть відносно низьким рівнем доходу. Це, як правило, малі службовці, торгівельники або викладачі початкових шкіл і професійно-технічних закладів. Вибір ними країни подорожі визначається, в основному, рівнем цін. Для даного сегменту нехарактерним є намагання до різкої зміни вражень. Напроти, їх приваблюють умови, що не вимагають міняти свої звички. Останнє стосується як розміщення (воно повинно забезпечувати всі зручності до яких туристи звикли в домашніх умовах), так і харчування, яке повинно бути зорієнтоване на інтернаціональну кухню. Ця категорія туристів, не маючи значних коштів, чутлива до цін на послуги і в той же час досить вимоглива до їх якості. Основний принцип - за свої гроші отримувати все обіцяне. Зупиняючись в готелях невисоких розрядів, вони проявляють інтерес до усяких розваг, які для них є символом "солодкого життя"; нічним клубам, барам, дискотекам.

Незважаючи на те, що пізнавальні цілі не є основним мотивом їх подорожі, вони все ж таки можуть проявляти інтерес до окремих екскурсій, які могли б зробити їх поїздку більш престижною, коли вони розповідають про неї своїм друзям, родичам чи знайомим. Придбання сувенірів для цих туристів повинно слугувати речовим підтвердженням здійсненої подорожі, а тому кожен турист обов'язково купує який-небудь недорогий сувенір.

В міжнародному туристичному обміні цей сегмент туристичного ринку є найбільш багаточисельним, складаючим основу масового туристичного попиту. Він складається із мандрівників на близькі відстані. В зв'язку з цим, даний сегмент туристичного ринку не може скласти основу масового попиту на поїздки в Україну на туристичних ринках західних країн, так як, для жителів більшості розвинутихкапіталістичних країн подорож в Україну - це не просто виїзд у сусідню країну, а дальня подорож.

До другої групи відносяться особи з рівнем доходу вище середнього. Це як правило службовці середнього рангу: викладачі гімназій, коледжей, лікарі, підприємці середнього рівня. Частіше всього ці туристи мають вищу або середню спеціальну освіту. Мотивом їх поїздок, в основному, є активний відпочинок, тобто, відпочинок, який дає можливість займатися спортом, здійснювати екскурсії, відвідувати театри, концерти. До даної групи туристів відносяться любителі дальніх мандрівок. Отже, вони можуть проявляти інтерес до подорожей в Україну.

Так як у туристів цього сегменту в більшій мірі превалює пізнавальний інтерес, що вони можуть примиритися з відсутністю комфорту в тому випадку, якщо іншої можливості приїхати в цей регіон у них немає. Так, зокрема, під час подорожі в Україну, вони можуть погодитись з розміщенням у готелях середнього рівня, якщо розміщення в більш комфортабельних готелях неможливе. Але останнє, не означає, що вони взагалі не вимогливі до якості розміщення в готелях.

Другий по чисельності сегмент міжнародного туристичного ринку може складати основу масового туристичного потоку в Україну.

Третій сегмент туристичного ринку складають особи з високим рівнем доходів. Маючи, в основному вищу освіту, вони цікавляться пізнавальними поїздками, прагнучи до змін вражень. Тут представлені дві вікові категорії: "другий і третій" вік. Якщо "третій" вік мандрує в складі групи, то представники "другого" або "середнього" віку надають перевагу індивідуальним поїздкам, або подорожам невеликих груп друзів і знайомих. Цей сегмент цікавлять далекі подорожі терміном 2 -З тижня. Тому поїздки в Україну можуть представляти для них інтерес.

Туристи даної групи сувенірів частіше всього купляють дорогокоштовні вироби, як свідоцтво того, що вони здійснили далеку екзотичну подорож. В Україні вони купляють вишиті в національному дусі скатерки, сорочки, рушники і інші вироби, товари з Петраківським розписом, з інкрустацією.

Цей сегмент туристичного ринку достатньо багаточисельний, але в загальному обсязі міжнародного туризму він не представляє масового потоку.

Четверту групу утворюють високоосвічені люди, що проявляють інтерес до вивчення природи, культури, образу життя, вдачі та звичаїв інших народів. Даний сегмент складають люди різного віку і з різним рівнем доходів, але на подорож вони готові витратити значні кошти, часто за рахунок власних накопичень. Конкретні цілі їх поїздок можуть бути різними. Головне, що їх об'єднує - це потяг до власного досвіду.

Цей сегмент міжнародного туристичного ринку досить малочисельний, але починаючи з 70-х років він значно виріс і сьогодні має постійну тенденцію до подальшого росту. Його представники можуть бути зацікавлені поїздкою в Україну.

З метою вивчення ринку туристичних послуг, пропонуємих населенню різними фірмами і організаціями було проведено соціологічне обстеження жителів Карпатського регіону і м. Києва, присвячене виявленню відношення респондентів до туристичних фірм і їх послугам.

Всього було опитано 1360 чоловік з виборкою, що репрезентує доросле населення по основним соціально-демографічним параметрам. Різниця в результатах значима на рівні 3,5%.

В переліку питань, присвячених аналізу ситууації на ринку туристичних послуг, респондентам пропонувався ряд питань, що стосуються їх відношення до туризму в усіх його формах і видах.

Згідно отриманим даним, в цілому, за останні три роки не користувались послугами туристичних фірм і організацій 83,4% респондентів, а 16,6% - користувалися різними послугами цих фірм. Структура цих послуг склала слідуючу картину: ділові поїздки - 5,1%, шоп-тури - 4,3%, організація відпочинку - 4,9%, екскурсії - 2,1%, інші види послуг - 0,2%. При більш детальному аналізі цього питання (в розрізі статі і віку споживачів даних послуг) ситуація виглядяє слідуючим чином (табл. 2.2.5).

Серед тих, хто користується послугами туристичних фірм для ділових поїздок 84,3% - чоловіки, а для організації відпочинку - 62,8% склали жінки, більше половини тих, хто користується послугами туристичних фірм це люди віком до 30 років, при цьому 57,2% цієї вікової групи надають перевагу організованому відпочинку, 49,6% людей користуються послугами фірм для організації ділових подорожей.

Розглядаючи це питання через призму доходу на одного члена просліджується прямопропорцйна залежність: чим вищий доход тим більша кількість людей користується послугами туристичних фірм і організацій.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+