Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2.1. Предмет і метод філософії К. Айдукевича

У Львівсько-варшавській школі предмет філософії часто визначався у вигляді сукупності окремих філософських дисциплін (дистрибутивне розуміння), або як наука з єдиною сферою прикладання своїх методів (колективне розуміння філософії). Бурхливий розвиток деяких філософських дисциплін, і як наслідок - несталість їх меж, зумовив колективне розуміння Айдукевичем [1949] філософії. Він писав: "Ще недавно назвою "філософія" називали наступні дисципліни: метафізику, теорію пізнання, логіку, психологію, етику, естетику. Зараз відбувся або відбувається процес спеціалізації наук і деякі з названих вище дисциплін відриваються, або вже відірвалися від філософії. Зв'язок з філософією намагається розірвати сучасна психологія, відчуваючи себе ближче або до біології, або до соціології, ніж до тих філософських наук, що залишилися. Так само пориває з філософією і сучасна логіка, яка в деяких своїх частинах вважається більш тісно пов'язаною з математикою, ніж з іншими своїми дотеперішнього часу "товаришами" по філософії. Також і етика, наскільки її розуміють як науку про мораль, а не як виклад якоїсь моралі, подібно естетиці демонструє відцентрові тенденції. Єдино вірними матері-філософії залишаються метафізика і теорія пізнання, як і т.зв. нормативна етика, що прагне повчати тому, що добре, а що – погано." (S.11) Айдукевич не висловлював жалю стосовно того, що поняття філософії не має ані усталеного значення, ані певної області застосування. Він взагалі не намагався відшукати деяку спільну властивість, притаманну філософським дисциплінам, а старався, використовуючи описовий метод, експлікувати філософські проблеми і прояснити типові способи їх рішення. Основною філософською дисципліною він вважав теорію пізнання, роль якої оцінював таким чином: "Метафізичні питання значною мірою є наслідками висновків з тих або інших епістемологічних поглядів про те, якою є реальність насправді." ([1949], S.106)

Один з методів опису, що бере початок від Твардовського - метод парафрази, опишемо детально. Як здається, цей метод бере початок у схоластиці і є семантичним експериментом, подібним до того, в якому використовувалися супозиції в Середньовіччі при перевірці значень слів. На відміну від парафраз Твардовського в своїй модифікації методу Айдукевич використовує логіку. Метод парафраз в своїй творчості Айдукевич застосовував неодноразово. Ми ж його обговоримо "на прикладі зв'язку, що виникає між логічним екстенсіоналізмом і питанням про ідентичність психічних і фізичних явищ." (Ajdukiewicz [1934]) Одне з рішень проблеми "бути психофізичним" говорить, що фізичні і психічні явища ідентичні в тому значенні, що кожне психічне явище супроводжується пов'язаним з ним явищем фізичним, і навпаки. Таким чином, в цьому рішенні не стверджується ідентичність даних явищ в онтологічному плані. Припустимо - продовжує Айдукевич - що сумісна поява обох типів явищ свідчить про рівнооб'ємність термінів "фізичне явище" і "психічне явище". Щоб це показати, можна послатися на принцип екстенсіональності в наступному формулюванні: якщо поняття (властивостей) V і W рівнооб'ємні, то вони ідентичні. Позначаючи "фізичний" літерою V, а "психічний" - W, конкретизуємо принцип екстенсіональності: якщо поняття "бути фізичним" і "бути психічним" є рівнооб'ємні, то властивості ці ідентичні. Оскільки речення <"Бути фізичним" і "бути психічним" є рівнооб'ємними властивостями> стверджувалося раніше, то можна, використовуючи правило відділення, прийняти речення <властивості "бути фізичним" і "бути психічним" ідентичні>. Правомірно задатися питанням: чи є це міркування правильним? Істотним елементом в ньому було використання принципу екстенсіональності, тобто певного логічного твердження. Айдукевич вважає використовування цього принципу у вищенаведеній процедурі неправомочним, оскільки з того, що цей принцип прийнятий і використовується у формальній логіці зовсім не виникає, що він зобов'язує в "мові психофізичної проблеми". Прийняття принципу екстенсіональності в "мові психофізичної проблеми" сумнівно, бо в цій мові є інтенсіональні функтори, наприклад, "говорить" або "думає" і не була заздалегідь обґрунтована матеріальна адекватність принципу екстенсіональності щодо інтенсіонального дискурсу. На думку Айдукевича, використовування принципу екстенсіональності в питанні про психофізичні явища не тільки сумнівно, але й невірно. Цей висновок служить Айдукевичу підставою для постановки питання: Який сенс твердження, що парафраза правильна? Він пише: "Отже, уявне застосування логіки в рішенні філософських проблем, сформульованих в природній мові, не в тому полягає, що шляхом допустимих підстановок з логічних тверджень виводяться висновки, сприяючі рішенню цих проблем. Дія, яка такою виглядає, ґрунтується на тому, що в природній мові конструюються речення із структурою, ізоморфною структурі тверджень логіки, а тим самим [конструюються] певні парафрази речень логіки, змінні яких приймають значення з інших областей, ніж відповідні їм логічні змінні. І лише тоді з них шляхом підстановок вдається отримати наслідки, що стосуються філософських проблем, сформульованих на основі природної мови. Суттєва необхідність побудови таких речень поза сумнівом, існує, оскільки лише тоді вони складали б логіку природної мови. Однак ці речення, будучи парафразами узагальнених тверджень логіки, претендують на правомочність, якої в існуючій сучасній логіці вони не можуть знайти. Цієї правомочності вони могли б досягти шляхом аналізу значень виразів природної мови у якості аналітичних речень. У пошуках цього виду обґрунтування можна було б скористатись феноменологічним методом. Можна було б добитися цього права і таким чином, що вони піднеслися б до рівня постулатів, які, не піклуючись про значення, яким ці вирази були б наділені в природній мові, надавали б їм це значення безапеляційно. Від другого способу дій, здається, можна чекати більшого, ніж від феноменологічного методу, який однак все ж варто було б спробувати. Все ж таки не слід забувати і про те, що при застосуванні другого з вказаних методів, вирази мови можуть отримати інші значення, ніж ті, які їм були властиві раніше, внаслідок чого з цими ж словесними формулюваннями, можливо, не були б пов'язані одні і ті ж проблеми. Однак про це жаліти зовсім не обов'язково." ([1934], S.214)

Таким чином, метод парафрази по Айдукевичу полягає у використовуванні логіки при рішенні філософських проблем, сформульованих в природній мові. (Стаття, з якої наведена розлога цитата, носить характерну назву - "Про застосування чистої логіки до філософських проблем".) При реконструкції методу парафраз вдається виділити наступні етапи: [1]

1) формулювання даної проблеми;

2) вибір відповідного логічного твердження, причому логіка в цьому випадку розуміється достатньо широко і включає металогіку;

3) встановлення кореляції між виразами з 1) і виразами тверджень, вибраних на другому етапі, наприклад, "бути фізичним" - змінна V, "бути психічним" - змінна W, "сумісне входження" - "рівнооб'ємність";

4) конструювання парафрази, тобто речення із структурою, ізоморфною вибраному логічному твердженню;

5) обґрунтування парафрази;

6) отримання наслідків з парафрази;

7) оцінка наслідків з огляду досліджуваної філософської проблеми.

Сутність процедури перефразовування полягає в обґрунтуванні законності парафрази. Зокрема, конструювання парафрази не складається тільки з підстановки, оскільки підстановка провадить від формул, побудованих з констант і змінних, до інших формул, також побудованих з констант і змінних. Перефразовування ж приводить до узагальнення тверджень логіки. Можливо, вираз "узагальнення тверджень логіки" у Айдукевича не зовсім вдалий, але його інтенція очевидна: перефразовування є операцією утворення значень і не може бути обґрунтоване семіотичними властивостями перефразованого твердження логіки.

Слід особливо підкреслити, що для Айдукевича поняття "мова" - це необов'язково природна мова, наприклад, побутового спілкування, але перш за все інструмент, який дозволяє формулювати певні наукові питання, а тому дослідження нормалізації значень парафрази набуває основоположного характеру. З приведених висловів Айдукевича видно, що у момент їх формулювання він схилявся до прийняття методу постулатів значень як методу нормалізації значень і ця позиція знаходила вираз в орієнтації на конвенціоналізм в період між двома війнами. Пізніше конвенціоналізм був залишений, однак знаходження зв'язку між словником філософських проблем і словником логіки Айдукевич вважав дією, яка не може бути редукована до відомих "семантичних фактів", а тому перефразовування завжди містить конструктивний елемент, який не можна усунути.

Хоча метод парафраз був типовим аналітичним методом, що використовувався Айдукевичем, він не вважав його єдиним і універсальним в своїй аналітичній стратегії, оскільки сфера перефразовування природним чином обмежується сферою застосування самої логіки як основи цього методу. В роботах Айдукевича можна зустріти ряд прикладів іншого найдокладнішого аналізу семантичних понять, однак саме метод парафраз був характерним для його творчості. Разом з тим перефразовування не є простим перекладом з мови філософії на мову логіки, бо цей переклад супроводжується операцією утворення смислів, що дозволяє одночасно використовувати понятійний апарат логіки. Воленський [1985] справедливо відзначає, що "найістотнішим кроком перефразовування не є ані дедукція, ані індукція - це крок, який можна назвати "семантичним експериментом", який базується на знаннях або [прийнятті] рішення про значення понять." (S.64)

Перш ніж перейти до з'ясування поняття "значення", яке є центральним поняттям методології науки у Айдукевича, розглянемо його відношення до науки як такої в контексті розрізнення процесів і результатів, і тоді, можливо, наміри польського ученого і еволюція його поглядів щодо терміну "значення" виявляться більш зрозумілими, ніж якщо б метанаукові переконання були викладені як підсумок його творчості.

Багатозначність терміну "наука" схилила Айдукевича до розрізнення методології і метанауки. [1948a], [1960] Він вважає, що науку може зрозуміти або як процес, або як результат, зокрема наука може розумітися як сукупність тверджень (речень) незалежно від того, чи виказував їх хто-небудь, чи ні, і наука, що так розуміється, є ідеальним витвором; прикладом таким чином зрозумілої науки може служити дедуктивна система у вигляді ідеальної сукупності речень. Певною мірою цей погляд є узагальненням розуміння такого специфічного для Айдукевича предмету вивчення як мова, яка на всіх етапах еволюції його переконань розумілася як даний актуально витвір, як якась цілісність, хоча і без чітко визначених меж, відмітка яких визначалася б значенням виразів.

Так зрозумілу в ідеальному сенсі дисципліну Айдукевич пропонує назвати метанаукою, прикладом якої, на його думку, може бути метаматематика. В цьому випадку в метанауці використовуються семантичні і синтаксичні поняття, а сама наука розглядається як формалізована дедуктивна система, або "наука без історії", тоді як історія науки повинна культивуватися виключно у рамках методології. Методологією ж Айдукевич називає розгляд науки з урахуванням особи дослідника і його відношення до тверджень науки, наприклад, відношення розпізнавання або обґрунтування цих тверджень. Методологія повинна брати до уваги прагматичні поняття і тому можна говорити про апрагматичну методологію (метанауку) і про методологію прагматичну.[2] Прагматична методологія базується на історичних і актуальних свідоцтвах, які відносяться до науки та її розвитку. Врахування прагматичного чинника не може не враховувати цілі наукового дослідження. При цьому Айдукевич не має на увазі ні цілі, декларованої дослідником, ні цілі, що висувається методологом, але ціль передбачається для того, щоб методологічний опис мав якийсь сенс; підкреслюючи це, Айдукевич говорить про квазіціль. Описуючи цілі науки методолог повинен їх усвідомити, причому це усвідомлення повинне бути гуманітарним, а тому методологія, відповідно до Айдукевича, є дисципліною гуманітарною.

Айдукевич не приписував методології яких-небудь нормативних ознак, тобто методологія не повинна давати практичних вказівок досліднику, а якщо наука і її методи мають яку-небудь цінність, то вона враховується з огляду усталених епістемологічних квазіцілей. Разом з тим відношення дослідника до результату, наприклад, твердження, обґрунтування, припущення розуміється як психічний акт в сенсі дескриптивної психології, а тому таке відношення апсихологічно: методолог досліджує акт, а не його психічний зміст. Саме тому поняття значення, з якого складається цей психічний зміст, вивчається Айдукевичем в акті, наприклад, судження і є дуже важливим поняттям його методології або т.зв. семантичної епістемології.

Семантична епістемологія полягає в отриманні теоретико-пізнавальних висновків з тверджень про семантичні властивості мови. Епістемологічні ж погляди Айдукевича еволюціонували від радикального конвенціоналізму до крайнього емпіризму, а разом з їх зміною мінялося і співвідношення між епістемологією і онтологією в його творчості. Будучи радикальним конвенціоналістом Айдукевич утримувався від висновків онтологічного характеру, але з часом він все рішучіше дотримувався думки про те, що з теорії пізнання вдасться отримати твердження про реальність.[1] Наведена тут реконструкція методу парафраз належить Я. Воленському [1985].

[2] Зауважмо, що остання книга Айдукевича [1965] має назву "Прагматична логіка".

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+