Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2.3. 8. РИЖІЙ

Господарське значення. Насіння рижію містить 25 — 46 % виси­хаючої олії (йодне число 132 — 153), 28 % білка. Використовують її переважно для технічних цілей (виготовлення оліфи, мила зелено­го, в лакофарбовій, металургійній галузях промисловості). Придат­на олія також для харчових цілей, хоча за смаковими властивостя­ми вона значно поступається соняшниковій олії через гіркуватий

смак. Проте коли її потримати деякий час на холоді, гіркуватість зникає.

Макуху рижію після спеціальної обробки згодовують худобі, але невеликими кількостями, бо в ній містяться шкідливі для організму глюкозиди. В 100 кг макухи міститься 115 корм. од.

Рижій має дуже короткий вегетаційний період, тому ним часто пересівають і підсівають загиблі або зріджені озимі посіви, а також висівають як проміжну та післяжнивну культуру.

У культуру рижій введено ще в доісторичну епоху. В Україні його вирощують на невеликих площах в Чернігівській, Київській, Сумській та Рівненській областях. Се­редній врожай насіння 10 - 12 ц/га.

Морфобіологічні та екологічні особливості. В культурі трапляються два види рижію — озимий і ярий. Найпоширеніший ярий рижій (Camelina sa-tiva glabrata). Озимий у виробничих посівах зу­стрічається рідко і займає незначні площі.

Ярий рижій — одноріч­на рослина заввишки 25 — 80 см з тонкими розгалу­женнями, слабкоопушени-ми стеблами (рис. 59). Це самозапильна, ранньостиг­ла культура з вегетацій­ним періодом 66 — 90 днів, маловибаглива до ґрунту. Добре вдається на чорно­земах, легких супіскових і опідзолених ґрунтах. Не­придатними для вирощу­вання рижію є глинисті важкі ґрунти, на яких він терпить від ґрунтової кір­ки і знижує схожість.

Насіння проростає при температурі 1 °С. Рослини витримують весняні замо­розки до мінус  10 °С. У


період вегетації малочутливий до посухи. Рижій належить до рос­лин довгого дня.

В Україні рижій можна вирощувати в усіх ґрунтово-кліматичних зонах.

До сортів ярого рижію, районованих в Україні, належать: Гір­ський, Степовий 1, Міраж.

Технологія вирощування. Ярий рижій дає вищі врожаї при сівбі після просапних культур. Він чутливий до добрив, особливо фосфо­рних. Звичайно під зяблеву оранку вносять повне мінеральне доб­риво в нормі N45Р45К45. Основний передпосівний обробіток ґрунту під рижій такий самий, як і під інші ранні зернові культури.

Сіють рижій рано, разом з ярими колосовими культурами, су­цільним рядковим способом. Норма висіву 10 — 12 кг/га, а при висі­ванні через сошник 6 — 8 кг/га. Глибина загортання насіння 1,5 — 2 см, при сівбі в сухий ґрунт 4 — 5 см з післяпосівним коткуванням.

Догляд за посівами включає боронування сходів упоперек на­прямку сівби, обробку посіву інсектицидами проти шкідників.

Збирають рижій роздільним способом, приступаючи до скошу­вання у валки при побурінні нижніх стручків на рослинах і затвер­дінні в них насіння. Пряме комбайнування проводять переоблад­наними зерновими комбайнами. Зберігають насіння при вологості 10-11%.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+