Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3. Економічна діяльність в галузі туризму. Фонд розвитку туризму України

Економічна діяльність в галузі туризму полягає в забезпеченні ефективного використання існуючої і створення нової матеріально-технічної бази туризму, збільшення валютних надходжень в бюджет держави, кооперування коштів суб’єктів туристської діяльності, зайнятості населення, задоволення його різноманітних потреб [17, ст.9].

Основними завданнями економічної діяльності суб’єктів туристського бізнесу є:

· створення туристського продукту;

· формування ринку туристських послуг;

· здійснення інфраструктури туризму;

· надання туристських послуг;

· розвиток внутрішнього та іноземного туризму.

Прибутки від туристичної діяльності формуються за рахунок надходжень від основної діяльності, проживання туристів в готелях, мотелях і кемпінгах (готельний збір), обслуговування закладами харчування, транспортного обслуговування, додаткових послуг, а також інших видів діяльності [17, ст.10].

Прибуток суб’єктів туристської діяльності підлягає оподаткуванню на загальних підставах, відповідно до діючого законодавства України. Суб’єкти туристської діяльності відраховують та сплачують податок на прибуток, подохідний податок, земельний податок, податок на добавлену вартість, відрахування в інноваційний, пенсійний фонди, фонд соціального страхування та інші.

Організація іноземного і зарубіжного туризму базується на законодавстві Україні, в тому числі, Законі України “Про зовнішньоекономічну діяльність” [9] і договорів (контрактів) з іноземними партнерами. Суб’єкт туристської діяльності не може самостійно надавати туристські послуги за межами України, а може лише здійснювати організаційні заходи по забезпеченню продажу через нерезидента туристського продукту для споживання на території України і (або) через представництва на території іноземної держави.

Послуги по туризму вважаються експортованими, якщо їх продаж здійснюється за межами України безпосередньо суб’єктом туристської діяльності через представництва в іноземній державі і (або) через нерезидента, а їх надання проходить на території України, якщо суб’єкт туристської діяльності здійснює продаж послуг з туризму на митній території України, тобто організовує закордонний туризм, то такі послуги потрібно вважати імпортованими. Продаж та надання послуг з туризму на митній території України є внутрішнім туризмом.

У відповідності з п.6.2.2 Закону України “Про податок на додану вартість” по нульовій ставці обкладаються податком операції по наданню послуг з туризму на території України у випадку їх продажу за межі України безпосередньо або при посередництві нерезидента з використанням безготівкових розрахунків [20]. При цьому суми податку, сплаченого за послуги, вартість яких відноситься до складу валових витрат туристського продукту. Включаються в податковий кредит, і  компенсуються в порядку, передбаченим законодавством України, операції по продажу і наданню послуг з туризму на митній території України підлягає оподаткуванню по ставці 20%.

Крім того з метою збереження природного та історико-культурного середовища цими суб’єктами може передаватися в місцеві бюджети прибуток для його цільового використання, наприклад, 10% від прибутку сплачують суб’єкти  туристської діяльності в Одеській області за використання пам’ятників архітектури з метою екскурсійного відвідування (екскурсійно-туристський збір) [65, п.10]. Суб’єктам підприємництва, що надають туристські послуги, можуть встановлюватись також пільги по оподаткуванню, кредитуванню і страхуванню туристичної діяльності.

Туристська діяльність може здійснюватись за рахунок власних фінансових ресурсів суб’єктів туристської діяльності, грошових внесків громадян та юридичних осіб; позик фінансових ресурсів (облігаційні позики, банківські і бюджетні кредити); безплатних та благодійних внесків, пожертвувань підприємств,  установ, організацій; позабюджетних коштів; коштів  ФР туризму України, які формуються за рахунок відрахувань суб’єктів підприємництва незалежно від форми власності; іноземних інвестицій; надходжень від туристських лотерей; інших джерел, не заборонених законодавством України [17, ст.11].

ФР туризму України діє з метою формування централізованого джерела коштів для об’єднання зусиль усестороннього розвитку туристської галузі України, видання і розміщення реклами туристських можливостей держави, створення друкованих засобів масової інформації, формування конкурентноздатного ринку туристських послуг, участь у міжнародних та вітчизняних заходах з питань туризму, реконструкції і модернізації матеріально-технічної бази галузі [44, п.1].

Саме в ФР туризму України проводяться добровільні відрахування  1% від прибутку, одержаного суб’єктами туристичної діяльності незалежно від форми власності за надання туристських послуг, які залишаються після розрахунку з бюджетом, а також кредитних ресурсів, іноземних та вітчизняних інвестицій, благодійних внесків та інших надходжень.

Кошти ФР туризму України надходять на спеціальний рахунок ДК МПСТ України, де акумулюються по реєстраційному номеру туристської організації, що одержала ліцензію, і використовуються у відповідності з кошторисом розходів, затвердженого Колегією ДК МПСТ України.

Кошти ФР туризму України використовуються на розміщення реклами в зарубіжних та вітчизняних виданнях і виготовлення рекламної продукції, участь в іноземних міжнародних туристських біржах і ярмарках, організацію і проведення рекламних турів для іноземних фірм – споживачів туристського продукту, проведення національних і міжнародних семінарів, розробку, впровадження і відкриття нових туристських маршрутів, видів туристських послуг, надання фінансової допомоги туристським підприємствам, будівництво і реконструкцію матеріально-технічної бази галузі, розробку та впровадження нормативно-правової бази і інші заходи з розвитку туризму в Україні [44, п.4].

Не використані у звітному році кошти ФР туризму в Україні вилученню не підлягають, а переходять на наступний рік і використовуються за призначенням. Керівництво ФР туризму України і контроль за своєчасним та повним надходженням у ФР туризму України коштів від суб’єктів туристської діяльності та їх цільовим використанням здійснюється ДК МПСТ України. Звіт про надходження і використання коштів ФР туризму в Україні здійснюється по закінчені фінансового (календарного) року.

Нарахування коштів в ФР туризму в Україні суб’єктами підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, відображаються у бухгалтерському обліку по дебету рахунку №81 “Використання прибутку” – субрахунок №2 “Використання прибутку на інші цілі” і кредиту рахунку №78 “Внутрішньо – відомчі розрахунки по поточних операціях” - субрахунок №2 “По централізованих фондах і резервах” [46, п.1].

Фактичне перерахування коштів на розрахунковий рахунок ДК МПСТ України відображається по кредиту рахунку № 51 “Розрахунковий рахунок” і дебету рахунку № 78 “Внутрішньовідомчі розрахунки по поточних операціях” – субрахунок №2  “По централізованих фондах і резервах”

Нарахування і відрахування в ФР туризму в Україні суб’єкти туристської діяльності незалежно від форми власності проводять до 15 числа місяця, наступного за звітним. Кошти в ФР туризму в Україні суб’єкти туристичної діяльності перераховують на розрахунковий рахунок ДК МПСТ України №606701 в КБ “Демосбанк”, МФО 321228, код ЕКПО 00041696. Реквізитами платників в платіжному дорученні на перерахування коштів в ФР туризму в Україні є:

· повна назва;

· код ЕКПО;

· банківські реквізити;

· призначення платежу, за який період здійснюється перерахування коштів і реєстраційний номер (ліцензія) туристської організації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+