Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.7.3. Компетенція Антимонопольного комітету України

2.7.3. Компетенція Антимонопольного комітету України

Антимонопольний комітет України відповідно до пок­ладених на нього завдань виконує такі функції:

контролює дотримання антимонопольного законодавства в процесі економічної концентрації, зокрема під час створення, реорганізації, ліквідації суб’єктів господарювання, створення об’єд­нань підприємств, вступу одного або кількох суб’єктів господарювання в об’єднання, а також під час перетворення органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю в об’єднання суб’єктів господарювання, придбання чи набуття будь-яким іншим способом у власність, одержання в управління (користування) часток (акцій, паїв), активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів суб’єктів господарювання або їхніх структурних підрозділів, оренди цілісних майнових комплексів суб’єктів господарювання або їхніх структурних підрозділів, набуття будь-яким іншим способом контролю господарської діяльності;

контролює дотримання антимонопольного законодавства при здійсненні господарської діяльності суб’єктами господарювання та під час реалізації повноважень органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-госпо­дарського управління та контролю щодо суб’єктів господарювання;

розглядає справи про порушення антимонопольного законодавства та приймає рішення за результатами розгляду в межах своїх повноважень;

звертається до суду чи господарського суду з позовами (заявами) у зв’язку з порушенням антимонопольного законодавства, надсилає правоохоронним органам матеріали про порушення законодавства, що містять ознаки злочину;

дає рекомендації та вносить пропозиції органам державної влади, установам, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання та об’єднанням їх щодо проведення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням антимонопольного законодавства;

дає рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єктам господарювання відносно припинення дій (бездіяльності), що містять ознаки порушень антимонопольного законодавства, усунення причин цих порушень і умов, що їм сприяють, а після припинення порушень — про вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень у визначені Комітетом строки;

бере участь у розробленні та вносить у встановленому порядку проекти актів законодавства, що регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики та демонополізації економіки;

бере участь в укладанні міждержавних угод, розробці й реалізації міжнародних проектів та програм, а також здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями з питань, що належать до компетенції Антимонопольного комітету України;

узагальнює практику застосування антимонопольного законодавства, розробляє пропозиції щодо його удосконалення;

затверджує кошторис доходів і видатків Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень;

розробляє та організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням антимонопольного господарства;

систематично інформує населення України про свою діяльність;

здійснює інші дії щодо контролю за дотриманням антимонопольного законодавства в межах його повноважень.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+