Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.7.10. Голова територіального відділення

2.7.10. Голова територіального відділення

Територіальне відділення Комітету очолює голова відділення, який призначається Головою Комітету.

Головою відділення призначається особа, яка має вищу освіту, зазвичай економічну чи юридичну, і стаж роботи на керівних посадах не менш як три роки.

Голова відділення в Автономній Республіці Крим призначається за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Голова відділення має заступників, які за його поданням призначаються Головою Комітету.

Заступником голови відділення призначається особа, яка має вищу освіту.

Голова відділення персонально відповідає за виконання покладених на відділення завдань і функцій, визначає ступінь відповідальності заступників голови, керівників структурних підрозділів та працівників відділення.

Заступники голови відділення за дорученням голови відділення виконують окремі його повноваження і заміщають голову відділення в разі його відсутності або неможливості його здійснити свої повноваження.

Голова відділення, особа, яка виконує його обов’язки:

спрямовує діяльність відділення;

розподіляє обов’язки між заступниками;

розробляє штатний розпис відділення в межах установленої структури, чисельності та фонду оплати праці працівників, кошторис витрат, затверджує положення про структурні підрозділи, визначає їхні функції й компетенцію та затверджує посадові
інструкції;

є розпорядником асигнувань на утримання і забезпечення діяль­ності відділення;

здійснює прийняття, переведення, переміщення та звільнення працівників відділення (крім заступників);

застосовує заходи для заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділення (крім заступників);

видає накази, розпорядження, затверджує положення, інструк­ції та інші акти, обов’язкові для виконання їх працівниками відділення;

представляє відділення у відносинах з органами державної влади, у тому числі судом, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єктами господарювання, громадянами та об’єднаннями суб’єктів господарювання чи громадян;

приймає розпорядження про визначення меж товарних ринків та становища, у тому числі монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ньому;

звертається до Голови Комітету з поданням про створення в разі потреби тимчасових адміністративних колегій Комітету для розгляду окремих справ про порушення законодавства, про захист економічної конкуренції та інших питань, віднесених до повноважень Комітету;

створює та очолює адміністративні колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України, забезпечує їхню діяльність;

приймає обов’язкові для виконання рішення та здійснює інші дії в межах компетенції та повноважень відділення;

здійснює інші дії за дорученням Комітету.

Голова відділення Комітету під час реалізації завдань, покладених на відділення, уповноважений:

безперешкодно входити на територію підприємства, в установи, організації за службовим посвідченням, мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевір­ки, якщо інше не передбачено законом;

вимагати усних або письмових пояснень посадових осіб та громадян;

вимагати для перевірки дотримання законодавства про захист економічної конкуренції необхідні документи та іншу інформацію;

залучати за погодженням з відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, підприємствами та об’єднаннями їхніх спеціалістів, депутатів місцевих рад для проведення перевірок та ревізій;

складати протоколи про адміністративні правопорушення;

розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у випадках, передбачених законом;

вилучати предмети, майно, документи та інші носії інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, та накладати арешт на них;

відповідно до підвідомчості розглядати заяви і справи про порушення законодавства щодо захисту економічної конкуренції, заяви і справи про економічну концентрацію та приймати рішення за результатами розгляду їх, у тому числі відповідні рішення про накладення штрафу і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

розглядати заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу на узгоджені дії;

одержувати відповідно до чинного законодавства від суб’єк­тів господарювання, органів влади, органів місцевого самовря­дування та органів адміністративно-господарського управління та контролю та їхніх посадових осіб, а також від громадян пояснення, документи, іншу інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, необхідну для здійснення завдань, покладених на відділення, у тому числі для розгляду заяв і справ про порушення законодавства щодо захисту економічної конкуренції;

входити до складу постійно діючих та тимчасових адміністративних колегій Комітету (і під час прийняття ними рішень мати рівні права з державними уповноваженими, що входять до складу колегії);

брати участь у засіданнях Антимонопольного комітету України з правом дорадчого голосу;

здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством.

Голова відділення Комітету зобов’язаний:

виконувати вимоги законодавства України, бути об’єктив­ним та неупередженим під час реалізації своїх повноважень;

надсилати органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю і суб’єктам господарювання подання щодо порушень посадовими особами законодавства про захист економічної конку­ренції України;

на вимогу Голови Комітету, але не рідше одного разу на рік, звітувати про діяльність відділення.

Голова територіального відділення без згоди Комітету не може входити до складу комісій та інших органів, що створюються орга­нами державної влади, органами місцевого самоврядування, органа­ми адміністративно-господарського управління та контролю.

Діяльність щодо виявлення, попередження та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції здійснюється територіальним відділенням з дотриманням процесуальних засад, визначених законодавчими актами України, а також Правил розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що затверджуються Комітетом.

Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, заяв і справ про надання дозволу на узгоджені дії здійснюється адміністративними колегіями територіального відділення Антимонопольного комітету України відповід­но до законодавства про захист економічної конкуренції та Регламенту про адміністративні колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України. Забезпечення розгляду заяв і справ адміністративною колегією територіального відділення здійснюється головою територіального відділення Комітету відповідно до його повноважень.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+