Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.8. Розкриття інформації про основні засоби в фінансовій звітності

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам необхідної для прийняття рішень інформації, у тому числі і про основні засоби.

Відповідно до МСФО 16, у фінансових звітах розкривається така інформація відносно кожного класу основних засобів:

- базу визначення балансової вартості;

- методи нарахування амортизації, які використовує фірма;

- терміни корисної експлуатації або норми амортизації;

- валову балансову вартість та суму накопиченої амортизації на початок і кінець звітного періоду;

- операції за звітний період, а саме:

- надходження;

- вибуття;

- придбання в результаті об’єднання компаній;

- збільшення або зменшення, які виникають у результаті переоцінок;

- амортизацію;

- чисту курсову різницю, яка виникає при переведенні фінансових звітів закордонних компаній;

- інші зміни.

Крім того, у примітках до фінансових звітів необхідно розкрити характер та вплив змін в обліковій оцінці, яка привела до суттєвого впливу протягом звітного періоду або, як очікується, приведе до значного впливу у наступних періодах. Таке розкриття здійснюється у випадку змін в оцінці;

- ліквідаційних вартостей;

- витрат на демонтаж, переміщення або відновлення;

- строків корисної експлуатації;

- методу амортизації.

Якщо основні засоби відображаються у фінансових звітах за переоціненими сумами, також необхідно розкрити:

- базу, використану для переоцінки;

- дати здійснення переоцінки;

- залучення незалежного оцінювача;

- дооцінки, що вказують на зміни протягом звітного періоду, та будь-які обмеження щодо розподілення залишку серед акціонерів;

- інша інформація.

У примітках до фінансових звітів може розкриватись і перелічена нижче інформація:

- балансова вартість основних засобів, які тимчасово не використовуються;

- валова балансова вартість будь-якого повністю амортизованого об’єкту, який продовжує використовуватись;

- балансова вартість основних засобів, які вибули з активного використання і утримуються для продажу;

- інша інформація.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+