Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.8.3.4. Права представництва

2.8.3.4. Права представництва

Представництво має право:

одержувати безплатно від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого і регіонального самоврядування, органів державної статистики, підприємств, установ і організацій звітні дані й інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на представництво завдань;

залучати в установленому порядку до здійснення контролю за виконанням зобов’язань, передбачених у договорах купівлі-продажу об’єктів приватизації, дотриманням умов договорів оренди експертів і представників місцевих органів виконавчої влади.

Представництво під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також із підприємствами, установами та організаціями.

Представництво очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником відділення за погодженням із відповідною місцевою Радою.

Начальник представництва персонально відповідає за виконання покладених на представництво завдань і здійснення ним своїх функцій.

Начальник представництва має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником відділення за поданням начальника представництва.

Начальник представництва має такі повноваження:

керує діяльністю представництва;

затверджує структуру, штатний розпис представництва і кошторис витрат на його утримання в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників і асигнувань на утримання представництва, затверджених Фондом;

розподіляє обов’язки між заступниками начальника представ­ництва;

за погодженням з відповідною місцевою Радою призначає на посаду та увільняє з посади керівника позабюджетного фонду району, міста;

затверджує положення про структурні підрозділи представництва;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

представляє представництва в усіх установах, на підприємствах, в організаціях;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат.

Представництво утримується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників та асигнування на утримання представництва затверджуються Фондом.

Витрати представництва, пов’язані з приватизацією об’єктів, відшкодовуються в порядку і межах, установлених Фондом, згідно з державною та місцевими програмами приватизації.

Представництво є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+