Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3. 6. Облік доходів за довгостроковими договорами, контрактами

3.6. Облік доходів за довгостроковими договорами, контрактами

Під терміном "довгостроковий договір (контракт)" слід розуміти будь-який договір на виготовлення, будівництво, установку або монтаж матеріальних цінностей, що входитимуть до складу основних фондів замовника або складових частин таких основних фондів, а також на створення нематеріальних активів, пов'язаних з таким виготовленням, будівництвом, установкою або монтажем (послуг типу "інжиніринг", науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та розробок), за умови, якщо такий контракт

не планується завершити раніше ніж через 9 місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання авансу (передоплати).

Оподаткування підприємств за довготерміновими контрактами має цілий ряд особливостей:

валовими витратами при укладанні такого контракту є фактичні витрати
підприємства, яке воно здійснило при будівництві, виготовлені основних
засобів, нематеріальних активів, проведення науково-дослідних робіт;

валові доходи визначаються множенням валових витрат на оціночний
коефіцієнт рентабельності, який представляється в договірній ціні контракту.

Виконавець самостійно визначає доходи і витрати, нараховані (понесені) протягом звітного періоду у зв'язку із виконанням довгострокового договору (контракту), використовуючи оціночний коефіцієнт виконання такого довгострокового контракту.

Оціночний коефіцієнт виконання довгострокового договору (контракту) визначається як співвідношення суми фактичних витрат звітного періоду до суми загальних витрат, що плануються виконавцем при виконанні довгострокового контракту.

Дохід виконавців у звітному періоді визначається як добуток загальнодоговірної ціни довгострокового договору (контракту) на оціночний коефіцієнт виконання довгострокового контракту.

Витрати виконавця у звітному періоді визначаються на рівні фактично оплачених (нарахованих) витрат, пов'язаних із виконанням довгострокового договору (контракту) у такому звітному періоді.

Витрати і доходи, понесені (нараховані) виконавцем довгострокового договору (контракту) протягом звітного періоду, включаються до складу валових витрат або валових доходів такого виконавця за наслідками такого періоду.

Після завершення довгострокового договору (контракту) виконавець здійснює перерахунок сум податкових зобов'язань, попередньо визначених ним за наслідками кожного податкового періоду протягом строку виконання такого   довгострокового   договору   (контракту),   визначаючи   фактичний коефіцієнт виконання довгострокового договору (контакту) як співвідношення витрат відповідних попередніх звітних періодів до фактичних загальних витрат, понесених (нарахованих) виконавцем при виконанні довгострокового договору (контракту), та дохід таких періодів як добуток кінцевої договірної ціни об'єкта довгострокового договору (контракту) на фактичний коефіцієнт виконання довгострокового договору (контракту).

У разі коли за наслідками перерахунку виявляється, що платник податку завищив або занизив суму податкових зобов'язань, розраховану за наслідками будь-якого попереднього податкового періоду протягом виконання довгострокового договору (контракту), зазначене завищення або заниження враховується відповідно у зменшенні або збільшенні валового доходу такого платника податку в податковому періоді завершення довгострокового договору (контракту) із застосуванням до суми визначеної різниці процента, що дорівнює 120 відсоткам ставки Національного банку України, що діяла на момент здійснення такого перерахунку, за строк дії такої переплати чи недоплати.

При цьому відлік строку позовної давності починається з податкового періоду, в якому завершується довгостроковий договір (контракт).

Податкові звіти щодо результатів діяльності виконавця довгострокового договору (контракту) за наслідками кожного податкового періоду надаються податковому органу за формою, що встановлюється центральним податковим органом.

У разі якщо об'єкт довгострокового контракту відноситься до основних фондів замовника, замовник збільшує балансову вартість відповідної групи основних фондів на суму коштів, матеріальних або нематеріальних активів, що підлягають амортизації, які надані виконавцю у вигляді авансів (передоплати) або вартості об'єкта довгострокового договору (контракту) чи його частини, що передані на баланс замовника.

У разі якщо об'єкт довгострокового договору (контракту) не відноситься до складу основних фондів замовника, замовник збільшує валові витрати звітного періоду на суму коштів, матеріальних або нематеріальних активів, наданих виконавцю у вигляді авансів (передоплати) або вартості об'єкта довгострокового договору (контракту) чи його частини, переданих на баланс замовника у такому звітному періоді.

Наприклад. Витрати на будівництво замовленого об'єкта за кошторисом визначені у сумі 120 тис. грн. За звітний квартал фактично проведено витрат на 24 тис. грн. (Дт 90 Кт 23). Отже, оціночний коефіцієнт визначення валових доходів у звітному кварталі дорівнює 24/120 = 0,2.

Вартість об'єкта, який буде збудовано і передано замовнику за контрактом, складає 160 тис. грн. Таким чином, у валові доходи звітного кварталу слід зарахувати (160- 0,2) = 32тис. грн. До декларації про прибуток підприємства додається додаток К 2 «Доходи та витрати пов'язані з виконанням довгострокових договорів».

Щоб перейти на оподаткування за договірними контрактами підприємства подають в місцеві органи ДПА окрему заяву, в якій вказується які саме об'єкти будуть оподатковуватись за окремою схемою (як довготермінові контракти). Ця заява подається на основі наказу по підприємству про переведення оподаткування будівництва об'єкта на оподаткування за довготерміновими контрактами.

При здачі декларації про прибуток підприємства, підприємства, які здійснювали оподаткування об'єктів за довготерміновими контрактами складають спеціальний розрахунок за формами 1ДДЗ, 2ДДЗ, 3ДДЗ відповідно до Порядку №275, в якому описується порядок визначення валового доходу і валових витрат від виконання довготермінових контрактів.

Оподаткування будівництва об'єктів за довготерміновими контрактами є вигідним для підприємства за умови отримання останнім значних сум попередньої оплати від замовників.

Валові доходи від виконання довготермінових контрактів відображаються в декларації в рядку 01.3, а валові витрати - в рядку - 04.7.

Валові доходи , крім цього розшифровується в додатку К2, який складається щоквартально.

При визначенні валового доходу від виконання довгострокових контрактів сума за бухгалтерським проведенням - Дт 36 Кт 70 за мінусом ПДВ не береться до уваги.

Приклад. В звітному періоді БМУ „Промбуд" понесло витрати з будівництва об'єкта в сумі 20 тис. грн. Виконання робіт з будівництва цього об'єкта було оформлене актом. Договірна ціна цього виконання - 30 тис. грн., включаючи ПДВ. В звітному періоді будівельна організація отримала від замовника грошові кошти в сумі 60 тис. грн.. Загальна договірна ціна об'єкта 600 тис. грн., в тому числі ПДВ, загальні кошторисні витрати 400 тис. грн.

Розв'язок. Податкові зобов'язання при оподаткуванні на звичайних умовах = кредитний оборот по 70 рахунку - ПДВ + незакритий аванс виконаними роботами - ПДВ.

Дт90 Кт23 -20 тис.грн.

Дт79   Кт90 -20 тис.грн.

Дт 36 Кт 70 -30 тис. грн.

Дт 70 Кт 641 -5 тис. грн.

Дт31 Кт681 -30 тис.грн..

Дт 643 Кт 641 -5 тис. грн..

Дт31 Кт 36 -30 тис.грн..

Дт 70 Кт 79 -25 тис. грн.

Податкове зобов'язання з податку на прибуток при звичайній системі оподаткування = ( 25( рах. 70 - ПДВ) +25 (попередня оплата - ПДВ) - 20 (факт, витрати)) х 0,25 = 7,5 тис. грн.

Податкове зобов'язання при оподаткуванні об'єкта за довготерміновими контрактами дорівнює:

((600-100) х 20/400=500 х 0,05)=(25тис.грн.-20тис. грн..) х 0,25=1,25 тис. грн.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+