Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.1. Ліцензування туристської діяльності

Підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, а також фізичні  особи, зареєстровані у відповідності з законом України “Про підприємництво” [7], “Про підприємства України” [8] і “Про господарські товариства” [11] і Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, затвердженого КМ України [35], здійснюють діяльність, пов’язану з наданням туристських послуг, лише при наявності ліцензії [17, ст.12].

Ліцензування туристської діяльності здійснюється з метою створення рівних можливостей  суб’єктам туристської діяльності на ринку туристських послуг і забезпечення захисту прав і законних інтересів держави і споживачів цих послуг, покращення рівня туристського обслуговування [17, ст.13].

Ліцензії видаються ДК МПСТ України, який встановлює порядок їх видачі і контроль за дотримуванням. ДК МПСТ України може делегувати право видачі ліцензій місцевим органам державної виконавчої влади в галузі туризму.  Суб’єктів туристської діяльності, що порушують вимоги діючих актів законодавства України, ДК МПСТ України позбавляє ліцензій на певний термін або назавжди.

 У відповідності з Законом України “Про ліцензування деяких видів господарської діяльності” [23, п.49 ст.9] ліцензуванню підлягають наступні види туристської діяльності:

§ організація приймання та обслуговування  іноземних туристів  в Україні (іноземний туризм);

§ організація приймання та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);

§ організація туристських поїздок за межі України (зарубіжний туризм);

§ екскурсійна діяльність;

§ організація масового і оздоровчо-спортивного туризму.

Ліцензуванню на здійснення туристської діяльності підлягають туристські агентства, бюро подорожей, бюро екскурсій, екскурсійні бюро, бюро з приймання туристів, туристські оператори, готелі, мотелі, кемпінги, туристські комплекси і бази, інші юридичні особи незалежно від форми власності, що здійснюють туристську діяльність, передбачену їх статутами або положеннями 17, ст.14].

Суб’єкт туристської діяльності при організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму та екскурсійної діяльності, повинен дотримуватися певних вимог [62, п.2].

Представляти ДК МПСТ України або місцевим органам державної виконавчої влади в галузі туризму державну статистичну звітність про діяльності, пов’язані з наданням туристських послуг №1-ТУР (к) за перше півріччя до 10 серпня, за 9 місяців до 10 листопада, а №1 ТУР – до 10 березня відповідного звітного року.

Форма №1-ТУР статистичної звітності включає наступні розділи[54]:

§ власні заклади розміщення туристів (1);

§ власні заклади харчування (2);

§ розподіл туристів за метою відвідування та віком (3);

§ розподіл дітей та підлітків за віком і метою відвідування (3а);

§ розміщення туристів на території регіону України (4);

§ дані про в’їзд іноземних туристів (5);

§ дані про туристів, що виїхали за кордон(6);

§ основні фінансово-економічні показники (7).

Форма №1-ТУР (к) статистичної звітності включає наступні розділи [55]:

§ розміщення туристів за метою відвідування і віком (1);

§ розміщення дітей та підлітків за віком та метою відвідування (1а);

§ основні фінансово-економічні показники (2).

У випадку зміни протягом терміну дії ліцензії керівника суб’єкту туристської діяльності (туристського підрозділу), банківських реквізитів, номерів телефонів, іншої інформації, вказаної в заяві про видачу ліцензії, суб’єкт туристської діяльності повинен в 10-денний строк письмово повідомити про це орган ліцензування для внесення відповідних змін в спеціальний реєстр.

У випадку зміни назви суб’єкта туристської діяльності (якщо зміна назви не пов’язана з реорганізацією) або відомостей, вказаних в ліцензії, виданої фізичній особі – підприємцю, суб’єкт туристської діяльності протягом 10 робочих днів повинен письмово повідомити про це орган ліцензування. Після перереєстрації в органі державної реєстрації суб’єкт туристської діяльності протягом 10 робочих днів пред’являє в орган ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, і відповідними  документами або їх нотаріально завіреними копіями, що підтверджують вказані зміни. Не переоформлені вчасно ліцензії вважаються недійсними.

У випадку зміни місцезнаходження, суб’єкт туристичної діяльності протягом 10 робочих днів в письмовій формі повідомляє про це орган ліцензування, з пред’явленням копій документів, що підтверджують вказані зміни (договір купівлі-продажу). Після внесення органом державної реєстрації відповідних змін місцезнаходження суб’єкт туристської діяльності повинен протягом 10 робочих днів представити органу ліцензування копію свідоцтва державної реєстрації з внесеними відповідними змінами і заяву про переоформлення ліцензії. Не переоформлені в вказаний строк ліцензії вважаються недійсними.

Суб’єкт туристської діяльності на видному для туриста місці повинен розмістити такі документи:

§ копію ліцензії органів ліцензування;

§ копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта туристської діяльності;

§ відомості про працівників суб’єкта туристської діяльності (П.І.Б. керівника, його заступника, головного бухгалтера, менеджерів);

§ книгу відгуків та пропозицію громадян;

§ ліцензійні умови [62];

§ перелік номерів телефонів, факсів суб’єкта туристської діяльності.

документи пов’язані з веденням діяльності суб’єкта туристської діяльності, у відповідності з вимогами нормативних документів Державного комітету архівів України, повинні зберігатися в суб’єкта туристської діяльності не менше 3 років.

Суб’єкт туристської діяльності повинен мати службове приміщення (офіс), що відповідає певним вимогам [62, п.3].

По-перше, мати зовнішню рекламу з вказаною назвою (логотипом), у відповідності з статутними документами суб’єкта туристської діяльності (крім фізичних осіб).

По-друге, при вході в приміщення суб’єктів туристської діяльності розміщується інформація про режим його роботи.

По-третє, у випадку планового закриття службового приміщення (офісу) на ремонт, санітарну обробку або зміни місця знаходження, суб’єкт туристської діяльності не пізніше, ніж за 5 днів повідомляє про це споживачів туристських послуг, з якими складено договір про надання туристських послуг, і вивішується відповідна об’ява при вході в службове приміщення суб’єкта туристської діяльності.

Кваліфікація кадрового складу працівників суб’єкта туристської діяльності повинна відповідати певним вимогам [62, п.4].

В штаті суб’єкта туристської діяльності (туристського підрозділу) повинно бути не менше 30% спеціалістів, що мають відповідну освіту по організації іноземного, внутрішнього туризму, екскурсійної діяльності або стаж роботи в галузі туризму не менше 3 років. Керівник суб’єкту туристичної діяльності або туристського підрозділу повинен мати вищу освіту, а також відповідну освіту по організації іноземного, внутрішнього туризму, екскурсійної діяльності або досвід роботи в галузі туризму не менше 3 років.

Суб’єкт туристської діяльності зберігає  рішення засновників (а) (протокол і наказ) про призначення керівника суб’єкту туристської діяльності. Назва посади суб’єкта туристської діяльності повинна відповідати назві його посади в установчих документах.

У суб’єкта туристської діяльності зберігаються трудові договори (при їх складанні з працівниками), документи, (копії) про освіту або спеціальну підготовку працівників, трудові книжки.

Суб’єкт туристської діяльності залучає до роботи з туристами гідів-перекладачів, екскурсоводів і інструкторів з активних видів туризму при умові наявності у них документів, що підтверджують їх спеціальну підготовку. Копії вказаних документів зберігаються у суб’єкта туристської діяльності.

Суб’єкт туристської діяльності забезпечує групу туристів кваліфікаційним керівником з числа своїх штатних працівників або таких, що працюють по трудовому договору.

Суб’єкти туристської діяльності при здійсненні господарської діяльності по організації іноземного, внутрішнього туризму, екскурсійної  діяльності надає послуги в сфері активного туризму, організовують і проводять туристсько-спортивні заходи (походи, подорожі, тури, експедиції та різного виду змагання), при умові залучення професійно підготовлених кадрів спортивного туризму.

Трудові договори (контракти), що складаються з професіоналами в сфері активного туризму, повинні містити умови організації їх роботи з урахуванням обов’язкового страхування їх життя та здоров’я.

Суб’єктам туристської діяльності, при здійснені інформаційно–рекламної діяльності, необхідно дотримуватися  певних вимог [62, п.5].

По-перше, суб’єкт туристської діяльності повинен розмістити на видному місці інформацію про тарифи і умови обслуговування ним туристів з-за кордону і в Україні, рекламні, інформаційні, додаткові матеріали (довідники готелів, других закладів розміщення, підприємств харчування, розклад руху і тарифи на перевезення різними видами транспорту).

По-друге, здійснюючи рекламу в засобах масової інформації, суб’єкт туристичної діяльності керується Законом України “Про рекламу” [19] і несе відповідальність за порушення законодавства про рекламу. Суб’єкт туристської діяльності указує в рекламі свою повну назву, адрес, указаний в ліцензії, номери телефонів, номер і дату видачі і орган ліцензування. Підставою для розміщення в рекламних об’явах інформації у відношенні суб’єкта туристської діяльності, його можливостей в наданні туристських послуг є наявність у нього ліцензії на здійснення туристської діяльності, а також складених договорів з партнерами по організації таких послуг.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+