Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2.1. Основні завдання та функції Мінагрополітики України

3.2.1. Основні завдання та функції Мінагрополітики України

Основними завданнями Мінагрополітики України є:

забезпечення реалізації державної аграрної політики, організація розроблення та здійснення заходів щодо гарантування продовольчої безпеки держави;

забезпечення здійснення державного управління у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової промисловості, рибного господарства, переробки сільськогосподарської продукції (далі — галузі агропромислового виробництва);

організація та забезпечення проведення аграрної реформи, здійснення її моніторингу, розроблення й реалізація заходів щодо структурної перебудови галузей агропромислового виробництва, участь у реалізації державної політики в сфері підприємництва;

участь у формуванні та реалізації соціальної політики в сільській місцевості;

координація діяльності органів виконавчої влади з питань реалізації державної аграрної політики, соціальної політики в сільській місцевості, забезпечення продовольчої безпеки держави, проведення аграрної реформи.

Мінагрополітики України відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:

розробляє основні напрями державної аграрної політики, стратегію та механізм її реалізації;

бере участь у розробленні й реалізації в галузях агропромислового виробництва бюджетної, податкової та митної політики, формуванні ринків товарів, матеріальних ресурсів, капіталів і послуг, а також інфраструктури цих ринків;

розробляє та організовує реалізацію державних комплексних і цільових програм (концепцій) розвитку агропромислового комплексу, сприяє спеціалізації та концентрації, горизонтальній і вертикальний інтеграції агропромислового виробництва;

бере участь у розробленні проектів Державної програми соціального й економічного розвитку України, Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

розробляє й забезпечує реалізацію державних програм і концепцій розвитку галузей агропромислового виробництва та вдосконалення систем управління агропромисловим комплексом;

бере участь у реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

бере участь у розробленні державної науково-технічної політики;

координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань організації та державного регулювання ринку продукції галузей агропромислового виробництва та забезпечення потреб цього ринку в матеріально-технічних ресурсах;

розробляє та здійснює заходи щодо фінансово-кредитного забезпечення діяльності агропромислового комплексу;

організовує з питань, які належать до його компетенції, роботу щодо забезпечення підтримки та захисту вітчизняного виробника та ефективності застосування антидемпінгового законодавства, запобігання заподіянню шкоди галузям агропромисло­вого виробництва;

розробляє пропозиції щодо залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у галузі агропромислового виробництва, удосконалення механізму цих інвестицій;

забезпечує відповідно до законодавства здійснення на підприємствах усіх форм власності державного контролю за якістю вироблюваної ними сільськогосподарської продукції та сировини, їх зберіганням і реалізацією, у тому числі під час здійснення експортно-імпортних операцій;

забезпечує здійснення державного контролю за охороною, відтворенням водних живих ресурсів та регулюванням рибальства, державний нагляд за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості;

забезпечує в межах повноважень, визначених законодавством, дотримання підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності вимог законодавства з питань охорони праці, нагляду за технічним станом машин та обладнання, пожежної безпеки й безпеки дорожнього руху;

у випадках, передбачених законодавством, забезпечує ліцензування окремих видів підприємницької діяльності;

здійснює відповідно до законодавства функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управ­ління;

розробляє й забезпечує реалізацію основних напрямів реформування економічних, соціальних та правових відносин у сфері агропромислового виробництва, структурної перебудови галузей агропромислового виробництва, створення сприятливих умов для розширеного відтворення в цих галузях;

розробляє пропозиції щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств агропромислового комплексу всіх форм власності в процесі адаптації їх до ринкових умов, забезпечує надання консультаційної підтримки й послуг в організації виробництва сільськогосподарської продукції та з марке-
тингу;

бере участь в організації залучення міжнародної технічної допомоги з питань реформування галузей агропромислового виробництва, фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу, заснованих на приватній власності, тощо;

надає передбачену законодавством підтримку підприємствам агропромислового комплексу, а також підсобним господарствам, у тому числі через залучення їх на конкурсних засадах до виконання загальнонаціональних, регіональних, галузевих, інших програм та проектів, фінансування виконання яких передбачене Державним бюджетом України;

координує разом зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів проведення земельної реформи, моніторингу земель сільськогосподарського призначення та відновлення продуктивної цінності їх, визначення основних напрямів державної політики у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення;

здійснює аналіз діяльності, макроекономічне прогнозування й нормативне планування розвитку галузей агропромислового вироб­ництва з урахуванням попиту й пропозицій на продовольчі товари;

забезпечує реалізацію заходів щодо стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, координує державну підтримку розвитку колективного садівництва та городництва;

визначає стратегію розвитку та зональне розміщення галузей агропромислового виробництва з урахуванням кон’юнктури ринку;

розробляє системи галузевих стандартів, норм і нормативів у галузях агропромислового виробництва, бере участь у розробленні міжгалузевих стандартів, у межах своїх повноважень здійснює на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності контроль за їх дотриманням, забезпечує відповідно до законодавства проведення державної політики у сфері стандартизації, метрології, акредитації вимірювальних і калібрувальних лабораторій та метрологічного забезпечення галузей агропромислового виробництва;

бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо рефор­мування майнових і земельних відносин у сфері агропромисло-
вого виробництва;

координує діяльність підприємств, пов’язану з проведенням державних випробувань сільськогосподарської техніки та обладнання, сортів і гібридів сільськогосподарських культур та об’єк­тів селекції у тваринництві, здійснює в межах своїх повноважень державний контроль за якістю техніки й обладнання, пально-мастильних матеріалів, запасних частин, насіння, племінних (генетичних) ресурсів, організовує роботу, спрямовану на розвиток насінництва, розсадництва, племінної справи у тваринництві, проводить бонітування (комплексну оцінку) сільськогосподарських тварин і птиці;

бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо організації сільськогосподарського виробництва на землях, забруднених хімічними, радіоактивними та іншими шкідливими речовинами, з метою одержання екологічно чистої продукції та поста­чання населенню екологічно чистих продуктів харчування;

здійснює організаційно-методичне забезпечення розвитку галузей агропромислового виробництва, розробляє загальнодержавні баланси забезпечення потреб населення в продовольстві, бере участь у складанні міжгалузевих балансів потреб у сільськогосподарській продукції та харчових продуктах, а також визначенні державних потреб у цій продукції;

готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності
агропромислового виробництва, посилення конкурентоспроможно­сті продукції галузей агропромислового виробництва та харчових продуктів на світовому, вітчизняному та регіональних ринках;

забезпечує в межах своїх повноважень проведення моніторингу, економічного аналізу рівня та динаміки цін на світовому, вітчизняному та регіональних ринках продовольства, готує пропозиції щодо проведення цінової політики на ринку продукції галузей агропромислового виробництва, забезпечує створення системи інформування про попит і пропозицію на зазначеному ринку;

бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо формування інфраструктури й активізації функціонування аграрного ринку, відновлення традиційних та освоєння нових ринків сільськогосподарської продукції, налагоджує співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, іноземними фізичними та юридичними особами;

бере участь у складанні прогнозних розрахунків потреб сільського господарства, садівництва, виноградарства в мінеральних добривах, засобах захисту рослин, здійснює в межах своєї компетенції державний контроль за дотриманням законодавства про захист рослин, пестициди та агрохімікати, забезпеченням безпечного використання регуляторів росту рослин;

виступає державним замовником науково-дослідних робіт у галузях агропромислового виробництва та координує їх проведення, сприяє впровадженню у виробництво завершених наукових розробок та передового досвіду;

забезпечує розвиток інфраструктури науково-консультацій­них, інформаційних, правових та інших послуг, що надаються виробникам сільськогосподарської продукції та її споживачам;

розробляє відповідно до галузевих особливостей методичні рекомендації з питань застосування національних положень (стандартів), інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, а також складання фінансової та статистичної звітності;

забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку виробництва продуктів дитячого та лікувально-профілактичного харчування;

розробляє та здійснює заходи щодо розвитку ринкової інфра­структури в агропромисловому комплексі (аграрні біржі, аукціони худоби, оптові продовольчі ринки, обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи, кредитні спілки, страхові компанії, виставки і ярмарки тощо);

забезпечує галузеве співробітництво України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень — виконання Українською стороною зобов’язань за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом, адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу, здійснює інші заходи щодо інтеграції України в Європейський Союз;

розробляє пропозиції з охорони та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, підвищення родючості ґрунтів, бере участь у розробленні та в установленому порядку затверджує умови експлуатації меліоративних систем у разі приватизації майна сільськогосподарських підприємств, які мають у своєму користуванні меліоровані землі;

здійснює відповідно до законодавства державне управління та державний контроль у насінництві, забезпечує відповідно до законодавства формування державного насіннєвого страхового фонду, веде Державний реєстр виробників насіннєвого й садивного матеріалу, контролює ефективне використання цього насіннєвого фонду, сприяє розвиткові ринку насіння;

відповідно до законодавства забезпечує державне управління племінною справою у тваринництві, державний контроль у цій галузі, установлює умови та порядок атестації фахівців, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з веденням первинного обліку продуктивності тварин, здійсненням офіційної класифікації (оцінки) за типом, отриманням, ідентифікацією, зберіганням сперми, ембріонів, яйцеклітин, штучним осіменінням маток та трансплантацією ембріонів; затверджує положення про Державні книги племінних тварин і Державний племінний реєстр; забезпечує ведення зазначених книг та реєстру, а також встановлення вимог щодо племінних (генетичних) ресурсів, показників племінного обліку та форм, згідно з якими ведеться документація з племінної справи у тваринництві; установлює порядок та умови присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві, які здійснюють свою діяльність у межах прийнятих загальнодержав­них програм селекції у тваринництві, та присвоює такий статус;

організовує проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, сертифікації й продукції рослинництва, тваринництва, птахівництва, рибництва, харчових та переробних галузей;

укладає відповідно до законодавства галузеві угоди, організовує й контролює їх виконання;

забезпечує відповідно до законодавства державне регулювання у сфері захисту рослин, карантину рослин, охорони території України від занесення карантинних об’єктів, здійснює контроль за проведенням заходів із захисту та карантину рослин;

забезпечує через державний департамент ветеринарної медицини проведення державної політики в галузі ветеринарної медицини та здійснення державного ветеринарного контролю, державного контролю й нагляду за якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини, а також охорони території України від занесення збудників карантинних хвороб тварин;

забезпечує широке висвітлення виставкової діяльності в галузях агропромислового виробництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

здійснює організаційне забезпечення підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів у навчальних закладах, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, сприяє кадровому забезпеченню підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Мінагрополітики України, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

організовує й здійснює державний контроль за забезпеченням схоронності матеріальних цінностей та їх використанням, станом і достовірністю ведення бухгалтерського обліку та звітності, дотриманням вимог законодавства про боротьбу з корупцією на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінагрополітики України;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+