Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2.6. Праксеологія

Терміном «Праксеологія« сьогодні називають науку про ефективну діяльність.[1] Про прийоми ефективних дій замислювалися завжди, але до XIX ст. не було дисципліни, яка займалася б цією проблематикою систематично. Правила ефективних дій обговорювалися епізодично в етичних, методологічних, економічних творах, а також були представлені у вигляді афоризмів або прислів'їв. Вперше праксеологічну проблематику сталі розглядати економісти, але лише в контексті створення кінцевого продукту, або результату.[2]

Загальною ідейною підставою праксеології є позиція, яку Котарбінський визначав терміном практичний реалізм. Узагальнено кажучи, практичний реалізм - це позиція, згідно якої слід враховувати реальність при виконанні яких завгодно дій. Практичного реаліста відрізняє тверезий погляд на оточуючу дійсність, облік того, що існує актуально, прийняття умов і меж можливих дій, правильне визначення ієрархії пріоритетів при формулюванні правил дій в процесі їх планування.

Під тверезістю погляду Котарбінський розуміє розгляд реальності без упереджень, а сам розгляд може розумітися як спостереження, з'ясування і оцінювання. Тверезість не обов'язково полягає у використанні виключно приземлених мотивів. Практичний реаліст може керуватися і високими мотивами, але тільки б він не приймав своїх мріянь за існуючу дійсність. Рекомендація брати до уваги те, що актуально існує, наказує змінювати існуючу в даний момент дійсність з огляду насущних потреб, але не будь-яких. У зв'язку з цим практичний реалізм рішуче опирається проектам створення досконалих творінь, які не зважають на актуальні свідоцтва.

Про можливість досягнення чогось можна говорити в двох різних значеннях. По-перше, щось може бути досягнуто тоді, коли воно взагалі здійсниме. Умови і можливості, з якими згідно практичному реалізму слід рахуватися, передбачають це перше розуміння визначення "можливості досягнення чогось". Тому практичний реаліст позитивно оцінює той стан речей, який вдалося реалізувати, оскільки сам факт їх реалізації служить доказом виконання намірів. По-друге, "можливість досягнення чогось" означає, що відсутні рішучі протипоказання для починання даної дії. Практичний реаліст завжди повинен скласти баланс надбань і втрат, а для цього він повинен рахуватися не тільки з тим, що досяжне з урахуванням існуючого положення справ, але також і з тим, що досяжне з урахуванням рішучого протипоказання. Визначення ієрархії пріоритетів полягає на тому, що найголовнішим вважається те, що дозволяє перемогти існуюче зло, або ж застерегти від ще більшого зла. Коротко кажучи, напрям сумарного вектора дій практичного реаліста полягає в тому, щоб види діяльності вибиралися розумно, а саме - з максимальним врахуванням всіх можливостей.

Першим твором, присвяченим праксеологічній проблематиці, були "Практичні нариси" (1913), а узагальнюючою працею, присвяченою цій тематиці, став «Трактат про добру роботу», що з'явився в 1955 р. Слід також додати, що починаючи з 1913 р. до появи в 1955 р. «Трактату» Котарбінський опублікував ряд робіт, присвячених питанням праксеології.

У витоках праксеології як науки знаходиться наступна зауважена Котарбінським обставина: в різних областях науки і буденного життя виникають питання, що стосуються способів ефективної діяльності, отримання відповідей на ці питання, а також випрацювані різних понять, які дозволяють ставити такі питання і відповідати на них. Часто трапляється так, що у межах розгляду часткових питань формулюються загальні твердження теоретичного характеру, або ж загальні рекомендації, що виходять поза сферу застосування тієї дії, яка є предметом дослідження. Тоді виникає необхідність в узагальнюючій дисципліні, яка розглядала б проблеми ефективної діяльності на відповідному теоретичному рівні. В "Практичних нарисах" передбачувана теоретична дисципліна називалася "загальною практикою", а також "загальною теорією дій", але кінець кінцем Котарбінський зупинився на назві "Праксеологія".

Звикло праксеологію відносять до розряду не теоретичних, а практичних дисциплін. Методологією цих дисциплін Котарбінський займався ще до війни, тобто до остаточного формування проекту праксеології. В "Елементах" він розрізняв дослідницькі дисципліни, метою яких є отримання нового знання, і практичні дисципліни, задачі яких полягають в проектуванні. Проектування полягає в обдумуванні дій, отриманих продуктів і результатів з огляду умов, необхідних для їх виконання і отримання. Прикладами практичних дисциплін служать всі інженерні спеціальності. Практичним (і, звичайно, теоретичним) дисциплінам Котарбінський протиставив т.зв. критичні дисципліни, наприклад, естетику, яка займається пошуком правильних емоційних оцінок, а також т.зв. нормативні дисципліни, наприклад, нормативну етику, яка вивчає часткові оцінки, зокрема, з огляду їх цінності. Проблематика критичних і нормативних дисциплін в даному контексті не істотна і обговорюється лише з урахуванням критерію, який дозволяє їх відрізнити від дисциплін практичних. Котарбінський розрізняє властиві норми і нормативні приписи. Властиві норми, наприклад, не "вбивай" взагалі не є ні істинними, ні хибними і тому не підлягають обґрунтуванню. Інакшою є справа з нормативними реченнями. Їм завжди властивий інформативний характер і вони підлягають обґрунтуванню, у тому числі і за допомогою наукових знань. У свою чергу, нормативні речення діляться на предметні і емоційні. Критерій останньої дистинкції Котарбінський не подає, обмежуючись відповідними прикладами. Нормативне предметне речення демонструється таким формулюванням: "щоб стало так-то і так, необхідна (достатня) така і така дія", тоді як формулювання "така і така дія була б огидною" відноситься до одного з видів нормативно-емоційних речень. З розгляду наведених прикладів можна зробити висновок, що підставою для висловлення предметно-нормативних речень є події, поєднані причинно-наслідковим зв'язком, тоді як підставою для висловлення нормативно-емоційних речень служать акти оцінювання. На жаль, про ці останні Котарбінський розгорнуто не пише, що утрудняє реконструкцію його етичних поглядів.

Котарбінський вважає, що практичні науки, формулюючи свої речення нормативно і предметно, не дають ніякого приводу для того, щоб відмовляти їм в науковості. Не дивлячись на те, що між дослідницькими дисциплінами і практичними науками є багато відмінностей, але як одні, так і другі прагнуть адекватного опису реальності. У зв'язку з постійними сумнівами в науковості практичних дисциплін Котарбінський багато разів повертався до їх методології, розвиваючи погляди, виражені вже в "Елементах". Одне з питань, яке можна було б пред'явити практичним наукам, таке: чи можна взагалі говорити про методологію цих наук? Котарбінський відповідав ствердно, вважаючи, що метод конкретної дії - це те ж, що й навмисний і повторюваний спосіб її виконання. Згідно з цим визначенням дії, що звикло називаються практичними, підпадають під поняття методу і цього достатньо, щоб вважати їх такими, що підлягають закономірностям методології. А якщо можна говорити про методи практичних дій, то немає ніяких перешкод до того, щоб розвивати методологію практичних дисциплін.

В період написання "Трактату" Котарбінський визначав практичні науки аналогічно тому, як він робив це в "Елементах", тобто за допомогою їх співвідношення з теоретичними науками. Ці останні, наприклад, математика, фізика, ботаніка або ж історія націлені на пошук обґрунтованих істин. При цьому термін "теорія" Котарбінський трактує вельми широко: теоретичними є як науки номологічні, що виражають закони і узагальнюючі теорії, наприклад, фізика, так і ідеографічні науки, що обмежуються описом і поясненням окремих фактів, наприклад, ботаніка. Практичні науки прагнуть знайти закономірності, обдумуючи при цьому способи реалізації дій, які провадять до виникнення нових творінь, наприклад, знарядь або станів, ситуацій, наприклад, оздоровлення. Такий підхід, звичайно, відповідає позиції, зайнятій в "Елементах", де дослідницькі дисципліни визначені як пошук знань, а практичні науки - як проектування. Кожна наука, рівно як теоретична, так і практична є сукупністю дій, а в такій сукупності завжди вдається виділити два аспекти: інтелектуальний (рішення задач) і маніпуляційний (наприклад, експериментування). Ці аспекти по різному співвідносяться в теоретичних і практичних науках. В перших маніпулювання підвладне рішенню задач, тоді як в других - навпаки, оскільки рішення задач підвладне маніпулюванню. Але в сумі всяка наукова діяльність полягає в з'ясуванні інтелектуального і маніпуляційного чинників.

В праксеології формулюються описові твердження і нормативні. Перші пояснюють значення основних праксеологічних понять і демонструють їх взаємозв'язок, а також вводять похідні поняття. До описових тверджень належать, серед інших, дефініції, типології і основні речення.

До нормативних тверджень праксеології відносяться різного виду вказівки щодо умов і видів (способів) ефективної діяльності. Згідно раніше зробленим зауваженням ці твердження суть нормативні речення предметного характеру. Вони є специфічними твердженнями праксеології і тому вельми важливо з'ясувати їх структуру і способи їх обґрунтування.

Загальна схема нормативного речення або ж правила практики така: в обставинах А потрібно (добре б, або достатньо) виконати В, щоб викликати С. Кожне практичне правило формулює достатню або необхідну умову, або обидві разом для виявлення певного наслідку. Окремий коментар необхідний для пояснення вислову "добре б", який передає умову необхідності або достатності. Це "добре б" не містить ніяких конотацій морального характеру. Праксеологія є дисципліною абсолютно незалежною від етики, оскільки оцінює ефективність дій, а не їх моральний аспект. Це, звичайно, не значить, що дії, які розглядаються з погляду праксеології не підлягають оцінкам з погляду етики. Котарбінський підкреслював лише одне: слід відрізняти праксеологічний аспект дій від етичного і не змішувати їх.

Речення праксеології (тут і далі маються на увазі тільки нормативні твердження) можуть належати не тільки праксеології, але й іншим, більш конкретним дисциплінам, наприклад, медицині або техніці. Це породжує проблему подальшого відмежування праксеології як самої загальної дисципліни від інших, більш спеціальних практичних мистецтв. Кожне практичне правило можна розглядати з огляду його теоретичного обґрунтування, технічного базису і виду діяльності. Теоретичне обґрунтування практичного правила - це завжди причинна залежність С від В. Якщо нам відомо, що вживання аспірину викликає пониження температури, то тоді ми знаємо теоретичну основу правила: якщо хочеш під час хвороби понизити температуру, то споживи аспірин. Звернемо увагу, що зв'язок теоретичного знання з практичними навиками полягає саме в тому, що теорії надають теоретичної бази для цих навиків. Буває і так, що при обґрунтуванні тверджень праксеології ми звертаємося до причинної залежності, пов'язаної з матеріалами, що не зустрічаються в природі, наприклад, ліками, або ж із знаряддями, продуманими з огляду їх функцій і структури. В цьому випадку матеріали і знаряддя складають технічний базис даного правила, яке може пов'язувати певні наслідки із змінами технічного базису. Обґрунтування речень праксеології з огляду теорії або технічного базису відбувається за допомогою конкретних практичних дисциплін, бо ці дисципліни поставляють знання, які служать передумовою винесення тверджень праксеології.

Третє поняття, з огляду якого можна розглядати твердження праксеології - це вид діяльності, оскільки Праксеологія цікавиться перш за все видами дій. Окремі практичні навики в тій мірі співвідносяться з видами дій, в якій це необхідне для визначення ефективності з огляду виду діяльності, а також з урахуванням теоретичного обґрунтування або технічного базису. Тим, що є спільним для праксеології і окремих навиків - це якраз види діяльності. Правила практики визначають способи досягнення запланованої мети. Щоб викликати С, про яке йшлося в загальній схемі праксеологічного твердження, потрібно вибрати відповідну дію В. Кожна реальна дія повинна розглядатися як якийсь комплекс дій. Праксеологію цікавлять обдумані дії, тобто інтенціональні, а не механічна сума діянь, що трактуються з біхевіористичної точки зору.

Праксеологія як і всяка наука має свої первинні поняття. Поняття праксеології можна визначити за допомогою елементарного вислову праксеології: при обставинах А потрібно (достатньо) зробити В, щоб викликати С. Ця схема містить поняття простої дії, діяльного агента і довільного імпульсу.

Всяка діяльність складається з простих дій і тому поняття простої дії в праксеології грає основоположну роль. Кожна проста дія навмисна, є якоюсь фізичною дією і, нарешті, вона викликає якусь більш пізню подію. Ці характерні риси простої дії у свою чергу можуть бути уточнені за допомогою поняття умілої дії (sprawstwa); прикметна ознака останнього поняття в тому полягає, що воно, тобто уміла дія завжди результативна. Тому уміла дія - це окремий випадок причинного зв'язку.[3]

Наступними необхідними поняттями є поняття матеріалу, що служить для створення чогось, якогось продукту, тобто того, що виникне в результаті дій, знаряддя дії, мети і витвору (наслідку виконаної дії). Кожний твір є подією; події у свою чергу підрозділяються на пермутаційні і персевераційні. Перші - це зміни (кожна подія є зміною предмету), що приводять від якоїсь початкової стадії до іншої кінцевої стадії, а другі - це зміни, в яких початкова стадія співпадає з кінцевою стадією. Наприклад, відкриття дверей є пермутаційною подією, а ланцюг змін, що приводить від відкриття закритих дверей до їх повторного закриття - персевераційною подією. Пермутаційні події можна підрозділяти на конструктивні і деструктивні. Перші полягають на тому, що в результаті дій предмет наділяють якоюсь властивістю, яку він раніше не посідав, а з другими - навпаки, предмет позбавляється властивості, яку він спочатку посідав.

Одночасно з простими діями Котарбінський розрізняв і складні, або комплекси простих дій. Комплекси виділяються відповідно цілям, до яких вони приводять. З урахуванням часового співвідношення простих дій, що становлять складну дію, виділяються акорди (одночасні дії), ланцюги (послідовні дії) і зв'язки акордів. Далі Котарбінський вводить поняття препарування або підготовчої дії, а для його аналізу використовує поняття плану і проби. План є деталізованим різновидом проекту. Проект же - це опис задуманого, можливого в майбутньому стану речі, тоді як план - це проект, готовий до дії, тобто прийнятий до виконання.

Як прості, так і складні дії моносуб’єктні, але перші одноімпульсні, а другі - багатоімпульсні.

Потім Котарбінський аналізує колективні дії, розглядаючи їх як комплекси, що містять багато дій і багато суб'єктів. Комплексні дії - це кооперація, тобто така ситуація, в якій щонайменше взаємодіють два суб'єкти. Кооперація може бути позитивною, коли кооперанти об'єднані загальною метою і допомагають один одному, або негативною, коли їх цілі не узгоджуються і вони шкодять один одному. Визначення кооперації передбачає її релятивізацію до деякої цілі, оскільки колективні дії можуть бути і багатоцільовими. Тоді може бути і так, що з урахуванням однієї цілі кооперація позитивна, а з урахуванням іншої - негативна. Саме лише визначення негативної кооперації ще не приводить до зростання вчинених кооперантами один одному перепон. Перешкоди можуть полягати в утрудненні, а в крайньому випадку - в неможливості дій кооперанта. Особливим випадком негативної кооперації є змагання, яке полягає на тому, що кожний з кооперантів прагне досягти кращого результату, ніж всі інші.[4]

Вище вже наголошувалося, що праксеологічні оцінки абсолютно незалежні від оцінок етичних. З погляду праксеології основною оцінкою дії є ефективність. Дія ефективна тоді і тільки тоді, коли вона провадить до результату. Було б природно припустити, що дії підрозділяються на ефективні і неефективні щодо поставленої цілі. Однак Котарбінський приймає не дихотомічний розподіл оцінок, а трьохчленний. Він розглядає ефективні, неефективні і контрефективні дії. Визначення ефективної дії було дано вище. Дія називається контрефективною тоді і тільки тоді, коли вона утрудняє досягнення поставленої цілі. Можливі індиферентні дії відносно поставленої цілі, які не наближають до неї і не перешкоджають її досягненню. Ці індиферентні дії і є неефективними. Оцінки ефективності мають градації. Котарбінський зауважує, що оцінкам ефективності і контрефективності властиві градації, тоді як поняття неефективної оцінки абсолютне, бо воно створює лише видимість такої.

Праксеологічні оцінки, що піддаються градації, відносяться або до дій, або до результатів цих дій. Можна говорити про правильність, точність, чіткість виконання, про оперативність, підприємливість, витривалість і багато інших практичних цінностей. Особливу увагу Котарбінський приділяє економічності та її формам, перш за все ощадливості і продуктивності. Праксеологічне трактування економічності тим відрізняється від трактування економічного (в значенні соціальної або, як у нас було прийнято, політичної економії, тобто грошової), що перша займається всілякими способами мінімізації засобів для досягнення деякого результату (ощадливість), або збільшення результатів при використанні одних і тих же засобів (продуктивність), тоді як економісти розглядають ощадливість і продуктивність лише з огляду грошової економії. Котарбінський рекомендує наступні прийоми економізації. По-перше, необхідною умовою економічності є активність. З цього положення випливає, що пасивність є поганим помічником в намаганні досягти економії: стриманість від дій може виявитися неекономічною або контр економічною, і лише випадково економічною. Активність передбачає, що залежні від діючих суб'єктів процеси протікають заплановано, а суб'єкти мають необхідну свободу дій. По-друге, обов'язковим є принцип мінімальності втручання, який наказує обмежувати до мінімуму втручання в природний хід подій. Згідно цьому принципу передбачається, зокрема, такий підбір інструментів, який міг би по можливості діяти самостійно, а активність суб'єкта полягала б більш в контролюванні, ніж в додаванні спонукуючих до активності імпульсів. Іншим наслідком цього принципу є створення т.зв. доконаних фактів, що передбачає появу попередніх дій, які на даній стадії є менш дорогими, ніж прямі конструктивні дії. Відповідно до теорії доконаних фактів для економного досягнення передбачуваного стану речей слід заздалегідь створити таку ситуацію, яка б по можливості довільно, тобто з якнайменшим ступенем втручання сприяла досягненню запланованого стану. В деяких випадках економічність може бути досягнута не за допомогою дії, а через готовність до реалізації дії. Цей ефект пов'язаний з правилом потенціоналізації, яке знаходить застосування тоді, коли дія коштує дорожче, ніж готовність до її реалізації. Наприклад, готовність до оборони від нападу може виявитися найефективнішим способом досягнення безпеки. Нарешті, мінімізація втручання досягається за допомогою заміщення зовнішніх дій внутрішніми, тобто силових дій - інтелектуальними.[1] В тому смислі, що сьогодні вживається, термін «праксеологія» вперше застосував Альфред Еспінас (Alfred Espinas) (1890). Наступний етап в розвитку праксеології відзначений роботою Котарбінського «Практичні нариси» (1913), в яких накреслена програма «загальної практики». В 1916-1922 рр. з'явилася фундаментальна праця А.Богданова «Тектологія», присвячена організації різноманітних структур. Чотирма роками пізніше (1926) Євген Слуцький опублікував працю про формально-праксеологічні принципи економії, в якій незалежно від Еспінаса використовував термін праксеологія. Всі ці проекти праксеології були взаємно незалежними, що свідчить про необхідність появи науки про ефективні прийоми діяльності.

[2] Але і практичні погляди, обумовлені ситуацією в Польщі на рубежі XIX і XX ст. вплинули на формування праксеології. Серед мотивів, якими міг керуватися Котарбінський, створюючи Праксеологію, не останнє місце займали побудки, сформовані національними настроями. Котарбінський виразно представляв необхідність впровадження в польське суспільство основ «доброї роботи», оскільки в розділеній між імперіями Польщі не була вироблена власна культура праці. В отчому домі Котарбінський виховувався у дусі варшавського позитивізму. Його дід, Юзеф Котарбінський, був типовим господарським діячем, що пропагував і реалізовував гасла органічної роботи, а гасла ці були популярні в оточенні майбутнього творця праксеології. На думку варшавських позитивістів зростання економічної культури поляків повинне бути одним з наріжних каменів фундаменту національної самосвідомості. З цими настроями Котарбінській міг познайомитися і на таємних заняттях, які він відвідував під час навчання в гімназії.

[3] Тут достатньо нагадати, що Котарбінський був прихильником крайнього детермінізму. Однак на думку багатьох філософів детермінізм виключає довільність дії, але Котарбінський вважав, що індетермінізм також не може подати рішення з питання, що тут розглядається, бо весь досвід суперечить тому, нібито здійснення якоїсь дії за особистою ініціативою було цілковито незалежним від яких-небудь інших причин.

[4] Для аналізу дій в колективах Котарбінський використовує поняття «організація», «залежність», «керівництво», «установа», «централізм», «тоталітаризм», «спеціалізація», «інтеграція» і багато інших. При впровадженні праксеологічних понять автор «Трактату» не дотримується суворих правил побудови реїстичної мови, але понятійна сітка його твору задумана так, щоб відповідні визначення можна було «реїфікувати». Так виклад починається введенням поняття простої дії, тобто дії однієї речі на іншу. Складні дії - це комплекси в мереологічному сенсі. Коли ж Котарбінський використовує термін «подія» (zdarzenie), то завжди маються на увазі предмети, які змінюються, а не події як автономні сутності. Та все ж потрібно відзначити, що мова праксеології вельми далека від вимог реїзму.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+