Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.4. Відображення запасів за чистою вартістю реалізації

Згідно з пунктом 25 МСФО 1 балансова вартість активів не повинна перевищувати суму, яка очікується від їх продажу або використання. Інакше кажучи в балансі запаси необхідно показувати за найменшою з двох оцінок:

-         собівартістю;

-         чистою вартістю реалізації.

Чиста вартість реалізації запасів розраховується як різниця між ціною продажу в умовах звичайної діяльності і розрахунковою сумою витрат на завершення їх виробництва і збут.

Слід мати на увазі, що собівартість запасів не може бути повністю відшкодована. Запаси :

-         пошкоджені;

-         частково або повністю застаріли;

-         зросли очікувані витрати на завершення виробництва або збут;

-         знизилися ціни реалізації.

Розраховувати чисту вартість реалізації запасів слід на основі економічних оглядів, прайс-листів, тарифів тощо, враховуючи події після дати балансу про умови, які існували на кінець звітного періоду.

При визначенні чистої вартості реалізації слід брати до уваги призначення запасів та умови їх продажу. Якщо запаси у обліку відображені за собівартістю, а частина з них за домовленістю буде продана зі знижкою то при визначенні їх загальної вартості необхідно врахувати обидві ціни.

При здійсненні розрахунку чистої вартості реалізації необхідно також брати до уваги коливання цін або собівартості, безпосередньо пов’язаних з подіями, які відбуваються після закінчення періоду, якщо такі події підтверджуються умовами, які існували на кінець періоду.

Наприклад, на складі є у наявності  1000 одиниць товару за собівартістю 50 у.о. за кожну. В той же час підписано контракт з покупцем на продаж йому 400 одиниць товару зі знижкою 4 %, тобто по 48 у.о. У балансі ці товари треба показати на суму  (600од.50у.о.)+(400од.48 у.о.)=4920 у.о.

Чиста вартість реалізації сировини та матеріалів, які використовуються для виготовлення продукції визначаються  виходячи з ціни реалізації цієї продукції зменшеної на суму витрат на завершення її виробництва.

Як правило чиста вартість реалізації визначається для кожної одиниці запасів, але відповідно до МСФЗ 2 дозволяється об’єднувати подібні або взаємопов’язані запаси. Такими є запаси, які:

-         використовуються на одній виробничій лінії і мають однакове призначення;

-         виготовляються і продаються в одному географічному регіоні, але не можуть бути оцінені окремо від інших запасів даної виробничої лінії.

В той же час не дозволяється визначити чисту вартість реалізації за класифікаційною групою в цілому, наприклад, «Матеріали», «Готова продукція» тощо.

При наданні послуг кожний їх вид, на який визначається окрема ціна реалізації розглядається як окрема одиниця.

Різниця між балансовою вартістю запасів і чистою вартістю їх реалізації відноситься на витрати звітного періоду  прямо або шляхом створення спеціального резерву. Резерв створюється за рахунок операційних витрат, що відображається записом:

Дебет рахунку «Операційні витрати»                                                  

Кредит рахунку «Резерв знецінення запасів»           

Сума резерву розраховується виходячи з ситуацій коливання цін, тарифів і деяких інших факторів.

Відображення суми уцінки відбувається тільки у системі постійного обліку, оскільки при використанні системи періодичного обліку залишки запасів відображаються на відповідних рахунках за даними інвентаризації лише у кінці звітного періоду.

Розглянемо відображення знецінення запасів на підставі наступних даних:

Залишок матеріалів на кінець звітного періоду дорівнює :

-         за собівартістю 180000у.о.

-          за чистою вартістю реалізації 170000 у.о.

При прямому списанні різниці буде зроблено запис:

  Дебет рахунку «Операційні витрати»                                                10000 у.о

 Кредит рахунку «Матеріали»                                                              10000у.о.

У разі створення резерву знецінення запасів у балансі необхідно відобразити спочатку матеріали за собівартістю тобто 180000 у.о., а потім регулюючу суму  створеного резерву  - 10000 у.о.

У першому і другому випадку у валюту балансу на звітну дату матеріали будуть включені на суму 170000 у.о.

Якщо раніше уцінені запаси залишаються на балансі, а ціни, тарифи і інші умови, що призвели до їх уцінки змінились, то необхідно відобразити їх за новою нижчою з двох оцінок. При цьому відповідно зменшуються витрати звітного періоду.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+