Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.5. Розкриття інформації про запаси в примітках до фінансових звітів

У фінансових звітах відносно запасів необхідно закрити інформацію про:

- облікову політику відносно оцінки запасів, включаючи використані формули собівартості;

- загальну балансову вартість запасів  втому числі за прийнятими компанією класифікаціями;

- балансова вартість запасів, відображена за чистою вартістю реалізації;

-  балансова вартість запасів, які передані як застава для гарантій зобов’язнь;

- деяких інших обставин;

 Інформація про балансову вартість різних видів запасів та ступінь змін їх вартості на водиться у фінансових звітах з огляду її корисності для користувачів у розрізі таких класифікаційних груп:

-         виробничі запаси;

-         матеріали;

-         незавершене виробництво

-         готова продукція

-         товари.

Якщо компанія використовує для визначення собівартості метод ЛІФО то слід розкрити додатково інформацію про різницю між сумою запасів в балансі та :

а) сумою нижчою з двох – тією, яку отримано при використанні методу ФІФО та чистої вартості реалізації;

або:

б) сумою нижчою з двох – поточною вартістю на дату балансу та чистою вартістю реалізації.

Також у фінансових звітах слід розкрити:

а) собівартість запасів, що визначені як витрати протягом певного періоду;

або:

б) операційні витрати, пов’язані з доходом і визнані як витрати протягом певного періоду та класифіковані за їх характером.

Собівартість запасів, що визнані витратами протягом періоду складається з тих витрат, які були раніше включені до оцінки проданих одиниць запасів,  нерозподілених виробничих накладних витрат та наднормованих виробничих витрат запасів. У окремих обставинах може бути виправдане включення інших витрат, наприклад на збут.

При використанні компаніями інших форм звіту про прибутки та збитки може виникати потреба розкриття інших сум таких як сума операційних витрат, пов’язаних з доходом періоду тощо.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+