Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.5. Акти

Акт - документ, складений декількома особами, що підтверджує встановлені факти та події. Можливе складання акта одним, але спеціально уповноваженою особою - ревізор або інспектор. Акти складають по результатам ревізії при прийомні - передачі справ, прийомні об'єктів на випробуваннях, по результатам перевірок (податкова інспекція, санепідемстанція). Затверджується (при необхідності) вищестоящою організацією або керівником підприємства. (Наприклад, акт про ліквідацію установи, затверджений керівником віщої установи).

Кількість екземплярів акту визначається нормативами або діловою ситуацією. Акт являється основою для видання адміністрацією відповідних розпорядчих документів.

Після складання акту комісія повинна ознайомити з його змістом осіб, які зазначені в акті, під розписку. Дата акту відповідає дню події або факту.

Особи, які мають зауваження по змісту акта, підписують його з вказанням про свою незгоду і викладають свою думку на окремому додатку.

Основні реквізити акту:

1. Реквізити штампа загального бланку.

2. Код підприємства по 2КПО.

3. Код форми документу по 2КУД


4. Назва виду документа.

5. Дата, індекс.

6. Заголовок до тексту.

7. Гриф затвердження. 8. Текст.

9. Відмітка про наявність додатків.

10. Підпис голови та членів комісії.

11. Відмітка про візування.

12. Відмітка про контроль.

13. Відмітка про виконання документу та направлення його до справи.

Текст акту має наступну структуру: вступна та констатуюча частини, висновки (не обов'язково).

У вступній частині вказують підставу, перераховують членів комісії та її задачі. Прізвища членів комісії - в алфавітному порядку.

В констатуючій частині - описують сутність та характер проведеної роботи, встановлені факти, дають пропозиції.

Акт має уніфіковану форму:

Найменування                                               ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерства, відомства                                        ______ (розшифровка підпису)

Дата

Акт

18.05.99 №12 м. Хмельницький (місце видання)

Підстава: наказ директора заводу від ________№_____ «Про проведення інвентаризації» Складений комісією:


Голова____________________________________

(посада, П. І. Б.)

Члени комісії: 1. _____________________________

(посада, П. І. Б.)

2._____________________________ 3._____________________________

(текст) Складений у 3-х екземплярах

1-й екземпляр____________________

2-й екземпляр ___________________

3-й екземпляр _____________________

До справи 05-24

Голова комісії        Підпис                                  Розшифровка підпису
Члени комісії             Підпис                         Розшифровка підпису

Текст акту має форму:

1. При перевірці:

У період (число) була проведена перевірка. діяльності підприємства, відділу та ін.

Перевіркою виявлено (по пунктах, всі аспекти, що проявилися у процесі роботи комісії).

2. При передачі: лице, що передає (П. І. Б.), лице, що приймає (П. І. Б., посада), у присутності третього лиця (П. І. Б., посада). Склали цей акт,


про те, що ..................... перший здав, а другий прийняв (перелік по

пунктах матеріальних цінностей, що підлягають передачі).

3. При списанні:

«__» _____ р. була проведена експертиза цінностей (офісних меблів,

техніки та ін.).

Списанню підлягають (дані про матеріали, що підлягають списанню,

розміщують у таблицю.

Назва (кількість).

Примітка.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+