Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.8.2. Права інспекції

3.8.2. Права інспекції

Інспекція має право:

одержувати в установленому порядку від підрозділів відповідної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики — безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

залучати фахівців інших підрозділів відповідної держадміністрації, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

використовувати в установленому порядку для визначення якості сільськогосподарської продукції лабораторії підприємств і організацій, які здійснюють закупівлю цієї продукції, а також власні базові й пересувні спеціалізовані лабораторії для проведення контрольних аналізів;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції, проводити семінари й навчання для підвищення кваліфікації працівників.

Державний інспектор якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції має право:

перевіряти дотримання сільськогосподарськими, закупівельними та переробними підприємствами й організаціями незалежно від форми власності вимог стандартів, технічних умов та інших нормативних документів під час здачі-приймання, відван­таження, транспортування, зберігання сільськогосподарської про­дукції;

передавати до правоохоронних органів матеріали стосовно порушень, за які передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність;

забороняти здачу-приймання й відвантаження сільськогосподарської продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, пов’язаних з якістю й сертифікацією сільськогосподарської продукції;

давати керівникам сільськогосподарських, закупівельних та переробних підприємств і організацій незалежно від форми власності розпорядження про усунення виявлених порушень вимог стандартів, технічних умов та інших нормативних документів під час виробництва, закупівлі та переробки сільськогосподарської продукції;

здійснювати безоплатний відбір зразків сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських, закупівельних та перероб­них підприємств і організацій для перевірки її на відповідність вимогам стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, пов’язаних з якістю й сертифікацією сільськогосподарської продукції.

Державний інспектор якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції має печатку й посвідчення із зазначенням назви інспекції та своєї посади.

Інспекцію очолює начальник, який призначається на посаду й звільняться з посади головою обласної, Севастопольської міської держадміністрації за погодженням з Державним секретарем Мін­агрополітики.

Начальник має заступника, який за його поданням призначається на посаду й звільняється з посади головою обласної, Севастопольської міської держадміністрації.

Начальник інспекції має такі повноваження:

здійснює керівництво інспекцією, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань. Визначає заступника начальника й працівників інспекції;

подає на затвердження голові відповідної держадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис інспекції в межах граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників;

затверджує структуру інспекції в межах установленої граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників;

призначає на посаду й звільняє з посади працівників інспекції, а також затверджує їхні функціональні обов’язки;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує й контролює їх виконання;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання інспекції.

Інспекція утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність та фонд оплати праці працівників інспекції, видатки на утримання їх визначає голова відповідної держадміністрації в межах асигнувань та затвердженої для держадміністрації граничної чисельності працівників.

Кошторис доходів і видатків, штатний розпис інспекції затверджує голова обласної, Севастопольської міської держадміністрації після проведення їх експертизи відповідним фінансовим управлінням.

Інспекція є юридичною особою. Має самостійний баланс, реєс­траційні рахунки в установах Державного казначейства України, бланк та печатку із зображенням Державного Герба України й своїм найменуванням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+