Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.9.2. Права інспекції

3.9.2. Права інспекції

Інспекція має право:

залучати фахівців інших підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з
їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

отримувати в установленому порядку від інших підрозділів обласної (міської) державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від органів державної статистики в областях, районах і містах — безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

одержувати від посадових осіб, підприємств, установ, організацій та громадян, у власності або користуванні яких є сільськогосподарські машини, документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

давати підприємствам, установам, організаціям та громадянам обов’язкові для виконання розпорядження з питань, що належать до її компетенції, про усунення виявлених недоліків.

Інженер-інспектор під час виконання покладених на нього завдань має право:

безперешкодно відвідувати, з пред’явленням посвідчення, підприємства та організації для проведення перевірок з питань, що належать до компетенції інспекції;

вимагати в разі потреби зупинення тракторів та самохідних машин для перевірки їхнього технічного стану, перевірки наявності у трактористів-машиністів посвідчення тракториста-маши­ніста і реєстраційного документа;

направляти на позачерговий медичний огляд трактористів-машиністів у разі виникнення сумнівів щодо стану їхнього здоров’я;

забороняти експлуатацію сільськогосподарських машин, технічний стан яких не відповідає вимогам стандартів, технічних умов та іншої нормативно-технічної документації з їх експлуа-
тації;

згідно із законодавством робити попередження трактористам-машиністам у вигляді компостерної просічки в талоні попереджень, позбавляти їх права управляти сільськогосподарськими машинами за грубе порушення правил технічної експлуатації;

передавати правоохоронним органам матеріали про порушення, що мають ознаки злочину, відповідно до законодавства;

перевіряти відповідність матеріальної бази, методичного забезпечення та якості підготовки трактористів-машиністів вимогам навчальних програм у навчально-виховних закладах, що здійснюють підготовку трактористів-машиністів, реєструвати класи підготовки, перепідготовки та підвищення їхньої кваліфікації.

Посадова особа, що здійснює нагляд за дотриманням правил технічної експлуатації, ремонту й вибракування сільськогосподарських машин, має пломбір, компостер, жезл, нагрудний знак, спеціальну форму та посвідчення встановленого зразка.

Інспекція у процесі виконання покладених на неї завдань взає­модіє з іншими підрозділами обласної, Київської та Севастопо-
льської міської державної адміністрації, представницького орга­ну та органами місцевого самоврядування, а також із підприєм­ствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

Інспекцію очолює начальник, який призначається на посаду й звільняється з посади головою обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації за погодженням з Міністром сільського господарства і продовольства.

Начальник має заступника, який призначається на посаду й звільняється з посади головою обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації за погодженням з Міністром сільського господарства і продовольства.

Начальник інспекції:

здійснює керівництво діяльністю інспекції, несе персональну відповідальність за виконання покладених на інспекцію завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника інспекції, керівників її структурних підрозділів;

затверджує структуру й штатний розпис інспекції в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує й контролює їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи й функціо­нальні обов’язки працівників інспекції;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання інспекції;

призначає на посаду й звільняє з посади працівників інспекції.

Накази начальника інспекції в разі порушення прав громадян, представницького органу та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій можуть бути оскаржені в судовому порядку.

До складу обласної інспекції державного технічного нагляду на правах її структурних підрозділів входять інспекції, що здійснюють державний технічний нагляд у районах та містах обласного підпорядкування.

Інспекція утримується за рахунок коштів Державного бюджету України. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання інспекції затверджує голова обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.

Інспекція забезпечується спеціальними автомобілями, приладами діагностики та іншими матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на неї завдань, за номенклатурою, затвердженою Мінсільгосппродом за погодженням з МВС.

Інспекція є юридичною особою, має самостійній баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+