Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2. Аналіз загального рівня соціально-економічного розвитку регіону

4.2. Аналіз загального рівня соціально-економічного розвитку регіону

Об’єктом аналізу соціально-економічного розвитку регіонів, що проводиться з метою його подальшого прогнозування, є насамперед система основних показників, які застосовуються для кількісної характеристики відтворювальних соціально-економіч­них процесів.

Важливим показником соціально-економічного розвитку є струк­тура господарства регіону, відповідність її суспільним потребам і регіональним природно-економічним ресурсам відтворення.

Масштаби розвитку регіону в найзагальнішому вигляді характеризує показник національного багатства (НБ). Він відображає нагромаджені регіоном виробничі потужності, запаси і резерви матеріальних благ, основний капітал невиробничої сфери, особисте майно населення, залучені у виробництво природні ресурси.

Національне багатство регіону аналізується за ряд років за такою формою:

Показники

Роки

 

 

 

Обсяг національного багатства, млн. грн.

 

 

 

Всього:

 

 

 

в т.ч.

 

 

 

основний капітал

 

 

 

з нього

 

 

 

виробничий

 

 

 

невиробничий

 

 

 

Матеріальні обігові кошти

 

 

 

Особисте майно населення

 

 

 

Також аналіз національного багатства слід проводити за матеріально-речовим складом і формами власності (державна, кооперативна, приватна).

Наступним етапом є розрахунок темпів зростання основних показників соціально-економічного розвитку регіону всього і в розрахунку на душу населення. При цьому використовуються такі показники:

ВВП регіону;

продукція промисловості;

виробництво засобів виробництва;

виробництво предметів споживання;

валова продукція сільського господарства;

вироблений НД;

використаний НД;

фонд споживання;

реальні доходи населення;

капітальні вкладення, у т.ч. за об’єктами виробничого і невиробничого призначення.

Далі за нижченаведеними показниками у відсотках визначаються пропорції виробництва і невиробничої сфери в регіоні:

Чисельність зайнятих, всього         100 %

у тому числі:

матеріальне виробництво

невиробнича сфера

Основний капітал, усього               100 %

у тому числі:

виробничий

невиробничий

Капітальні вкладення, всього          100 %

у тому числі:

виробничі

невиробничі

Національне багатство, всього      100 %

у тому числі:

фонд виробництва (сукупність засобів праці, запаси матеріальних обігових коштів і резерви виробничих фондів)

невиробничий фонд (основний невиробничий капітал і майно населення)

Ресурси ВВП, усього                       100 %

у тому числі:

фонд виробництва (сума фондів відшкодування і додаткового продукту, що використовується для виробничого нагромадження товар­них запасів у роздрібній торгівлі)

ресурси споживання (сукупного особистого і суспільного споживання і частки додаткового продукту, призначеного для невиробничого нагромадження)

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+