Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.3. Методика проведення кількісного та якісного аналізу загальноекономі-чних показників розвитку регіону

4.3. Методика проведення кількісного та якісного аналізу загальноекономічних показників розвитку регіону

Основними показниками кількісного аналізу соціально-економічного розвитку є середньорічні відхилення показників, середньорічні темпи зростання, середньорічні темпи приросту.

Методика їх розрахунку така:

1. Середньорічний абсолютний приріст :

,

де По.р — абсолютне значення показника в останньому році аналізованого періоду; Пб.р — абсолютне значення показника в базовому році; Кр             — кількість років у досліджуваному періоді.

Можливим є використання й іншої формули:

,

де — абсолютний приріст показника в кожному і-му році порівняно з попередніми роками у визначеному періоді.

2. Середньорічний темп приросту :

,

де  — абсолютні значення показника відповідно в останньому і базовому роках.

3. Середньорічний темп зростання :

4. Темп приросту :

   або   ,

де  — темп зростання за даний період у відсотках.

5. Темп зростання :

Якісний аналіз дає можливість визначити вплив окремих фак­торів на суспільний розвиток регіону в їх взаємозв’язку з показниками соціально-економічного розвитку. До факторів зростання фізичного обсягу ресурсів споживання належать: збільшення обсягів виробництва продукції у галузях; зміна темпів зростання виробництва; зміна матеріаломісткості виробництва; зміна питомої ваги втрат; зміна сальдо між територіальними економічними зв’язками, зміна ефективності нагромадження. На характер відтворювальних процесів у регіоні можуть вплинути зміна кількості населення, зростання або спад промислового і сільськогосподарського виробництва, тобто фактори, які дають уявлення про рівень життя населення.

У результаті якісного аналізу визначаються причини, які спричинили відповідні зміни в кількісних показниках (економічних, демографічних). Тому якісному аналізу підлягають насамперед структура господарства регіону за формами власності, галузева структура, структура населення і трудових ресурсів. Об’єктом якісного аналізу стають також показники середньорічних темпів економічного зростання з позицій оцінки ефективності економічної діяльності регіону.

Запитання для самостійного контролю

Якими документами визначається система загальноекономічних показників розвитку регіону?

Які процеси характеризують загальноекономічні показники регіональних програм соціально-економічного розвитку?

Яким чином здійснюється аналіз економічного потенціалу регіону?

Що є кінцевою метою аналізу економічного потенціалу регіону?

Назвіть основні якісні градації стану економічного потенціалу регіону.

Які типи порівнянь використовуються при оцінці регіонального економічного розвитку?

За якими показниками оцінюються економічний потенціал регіону і рівень його розвитку?

Що являє собою показник «національне багатство регіону»? Його сутність і порядок розрахунку.

У чому полягає відмінність між кількісним та якісним аналізом показників соціально-економічного розвитку?

Які показники характеризують соціально-економічний розвиток регіону у кількісному виразі?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+