Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2. Визначення та вимірювання доходів

У «Концептуальній основі складання та подання фінансових звітів» доход визначено як збільшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді надходження або збільшення корисності активів чи зменшення зобов’язань, що призводить до збільшення власного капіталу, окрім випадків пов’язаних із внесками учасників власного капіталу.

При чому дохід включає як надходження від основної діяльності підприємства, так і від інших операцій.

Основною діяльністю слід вважати ту, заради якої створена дана компанія.

Звичайною діяльністю підприємства є будь-яка діяльність, що здійснюється ним у звичайних умовах і постійно повторюється.

Дохід від інших операцій на відміну від доходу основної діяльності відображає інші статті, які відповідають визначенню доходу, і може виникати або не виникати у процесі звичайної діяльності підприємства. Дохід від інших операцій означає збільшення економічних вигод і, таким чином, за своєю суттю не відрізняється від доходу від операційної діяльності. Нижче приведена характеристика доходів від різних видів діяльності.

Характеристика відмінностей доходу від основної діяльності

та доходу від інших операцій

Ознака

Дохід від основної діяльності

Дохід від інших операцій

1

2

3

Зв’язок зі звичайною діяльністю

Пов’язаний зі звичайною діяльністю підприємства, з операціями іншими, ніж фінансові

Виникає від операцій, що є часто випадковими до звичайної діяльності, хоча суми можуть бути дуже суттєвими

Спосіб представлення сум

Подається «валовою сумою» (до вирахування пов’язаних витрат)

Типово подається на основі «нетто»

 

Дохід необхідно вимірювати за справедливою вартістю компенсації, яка буде отримана або підлягає отриманню. Сума доходу, яка виникає в результаті операції визначається, як правило, на основі угоди між постачальником та покупцем або користувачем активу. Вона вимірюється за справедливою вартістю отриманої компенсації або компенсації, яка має бути отримана з урахуванням суми будь-якої торговельної знижки чи знижки з обсягу, що надається постачальником.

У більшості випадків компенсація надається у грошовій формі або у формі грошових еквівалентів. Дохід відображається у тій сумі грошових коштів чи їх еквівалентів, які були отримані або підлягають отриманню.

Коли товари або послуги обмінюються чи підлягають обміну на товари або послуги, які є подібними за характером та вартістю, дохід не виникає та не відображається.

Якщо ж товари реалізуються або послуги надаються в обмін на товари чи послуги іншого типу, виникає дохід. Його сума визначається за справедливою вартістю отриманих товарів чи послуг, скоригованих на суму будь-яких переданих грошових коштів або їх еквівалентів. У тому випадку коли достовірно визначити справедливу вартість отриманих товарів або послуг неможливо, дохід відображається у сумі справедливої вартості переданих товарів або послуг скоригованих на передані грошові кошти чи їх еквіваленти.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+