Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2. Організаційно-правова форма та структура фондової біржі

Київська біржа була закрита у 1930 році. Біржова справа в Україні відроджується на початку 90-х років. У 1991 році була створена Українська фондова біржа.

Які ж головні передумови створення УФБ?

Політичні: проголошення Україною політичної незалежності, прийняття Декларації та Акта проголошення незалежності України, які у грудні 1991 року були закріплені результатами всенародного референдуму.

Економічні: становлення України на шлях ринкових перетворень, прий­няття Верховною Радою економічної незалежності України, створення певної законодавчої бази для проведення економічних реформ, зокрема прийняття Закону України “Про цінні папери і фондову біржу” ( червень 1991 р.)

Соціальні: поява і розширення недержавного сектора господарювання, комерційних структур, насамперед недержавних акціонерних комерційних банків.

Психологічні: наявність фахівців, які розуміли необхідність формування національного ринку цінних паперів, створення фондової біржі і були готові приступити до її створення.

Через три місяці після прийняття Закону України “Про цінні папери і фондову біржу” – 21 вересня 1991 р. Відбулася установча конференція УФБ.

А 29 жовтня 1991 р. Українська фондова біржа була зареєстрована постановою Кабінету Міністрів України № 292. Ця дата й вважається днем народження УФБ, хоча безпосередню практичну діяльність вона розпочала 2 січня 1992 р., оскільки Закон України “Про ЦП і ФБ” вступив в дію з 1 січня 1992 року.

У червні 1997 р. УФБ отримала в ДКЦПФР Свідоцтво про реєстрацію, а у червні 1998 р. – Свідоцтво про реєстрацію Української фондової біржі як саморегулівної організації ринку цінних паперів України (СРО).

УФБ створена у формі закритого акціонерного товариства (ЗАТ), членами (акціонерами) якого є виключно юридичні особи – торговці ЦП, комерційні банки, інвестфонди та інвесткомпанії. Має статус безприбуткового, некомерційного товариства.

Статутний фонд ЗАТ “УФБ” складає 202.020 грн., він розподілений на 222 прості іменні акції номінальною вартістю 910 гривень. Курсова (ринкова) вартість однієї акції на даний час становить 33 тис. гривень. Акції випущені у документарній формі з необхідними ступенями захисту. Усі акції розподілені між акціонерами. Засновники УФБ мали право викупати до 8 акцій, що складає до 5% від статутного фонду біржі.

 

Органи управління УФБ

 

Вищим органом управління біржі є Загальні збори членів ЗАТ “Українська фондова біржа”.

У роботі Загальних зборів беруть участь всі акціонери біржі. Принцип голосування на зборах: одна акція – один голос. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають більше 60 % голосів.

Загальні збори скликаються Правлінням УФБ по необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Загальні збори:

·           розглядають і затверджують зміни до Статуту, Правил УФБ, а також зміни до основних документів;

·           затверджують основні напрями діяльності біржі та розглядають звіти Правління УФБ про їх виконання;

·           обирають членів Біржової ради, ревізійної та арбітражної комісій, Голову Правління УФБ, погоджують склад Ради старійшин біржі;

·           затверджують звіти про результати діяльності біржі за рік, звіти ревізійної комісії;

·           розглядають питання про створення і ліквідацію філій, дочірніх підприємств УФБ та затверджують їх положення і статути.

Загальні збори можуть делегувати частину своїх повноважень Правлінню УФБ.

Біржова рада УФБ      створюється для здійснення нагляду за діяльністю біржі в період між Загальними зборами.

Біржова рада обирається Загальними зборами з числа представників (як правило, керівників) акціонерів терміном на 5 років у кількості, що визначається зборами. Зараз до Біржової ради обрано 7 осіб (Загальні збори 24 січня 1997 р.).

Біржова рада має право розглядати і вирішувати будь-які питання діяльності біржі, що не входять виключно до компетенції Загальних зборів.

Біржову раду збирає її Голова по необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Ревізійна комісія є контрольним органом фондової біржі. Вона здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю біржі.

Обрана Загальними зборами на 5 років з представників акціонерів біржі у складі трьох осіб.

До ревізійної комісії не можуть входити члени Правління та посадові особи біржі.

Комісія проводить ревізії за затвердженим нею планом, але не рідше одного разу на рік.

Арбітражна комісія є органом біржового самоврядування для розгляду спірних питань між членами біржі, питань додержання Правил УФБ та біржової етики.

Обрана Загальними зборами на 5 років з представників акціонерів біржі у складі трьох осіб.

Збирається по необхідності. Роботи у неї поки що практично не було.

Рада старійшин Української фондової біржі створена у 1997 році як консультативно-дорадчий орган акціонерного товариства. Склад Ради старійшин погоджується Загальними зборами за поданням Біржової ради. Нараховує 35 осіб – керівників організацій – акціонерів УФБ.

Правління Української фондової біржі є виконавчим органом, що здійснює керівництво її поточною діяльністю.

Роботою Правління керує Голова Правління, який обирається Загальними зборами терміном на 5 років. Голова Правління без доручення діє від імені біржі.

Правління вирішує всі питання діяльності біржі, крім тих, що входять виключно до компетенції Загальних зборів та Біржової ради.

Правління УФБ складається з Голови Правління, його заступників та інших посадових осіб біржі. Кількісний і персональний склад Правління визначається та затверджується Головою правління.

Організаційна структура УФБ (схема).

В обласних центрах та АР Крим створені і діють філії УФБ. Зареєстровано 212 брокерських контор біржі, які мають виключне право проводити бір­жові операції з продажу/купівлі цінних паперів (якщо інше не передбачено законодавством – наприклад, купувати державні пакети акцій (ДПА) приватизованих підприємств можуть будь-які юридичні та фізичні особи, оскільки це участь у приватизації).

Кожна брокерська контора може проводити операції як на УФБ, так і на кожній з філій біржі.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+