Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.3. Українська фондова біржа в процесах реформування економіки країни

З самого початку своєї практичної діяльності, тобто з 2 січня 1992 р., Українська фондова біржа брала активну участь в реформуванні економіки країни.

Вже 6 лютого 1992 р. на УФБ відбулися перші торги цінними паперами. А їм передувала робота по розробці основних нормативних документів біржової діяльності, навчання брокерів акціонерів біржі, вихід біржової газети “Гермес”. З того часу не було жодного тижня, щоб на УФБ не проходили торги чи аукціони.

Поряд з торгами ЦП на УФБ проводилися й торги іншими фондовими цінностями:

·           1992-1993 р.р. ( роки гіперінфляції) – торги кредитними ресурсами;

·           1993-1994 р.р. – аукціони з продажу квот на експорт продукції, які проводило Міністерство зовнішніх економічних зв’язків України;

·           1993-1995 р.р. – аукціони з продажу об’єктів нерухомості – участь у малій приватизації.

З 1996 року УФБ займається суто справою, притаманною фондовій біржі, – організацією торгів цінними паперами.

У червні 1992 р. під час офіційного візиту Президента України до Франції у Парижі був підписаний міжурядовий Фінансовий Протокол між урядами Французької Республіки та України про допомогу Франції у формуванні українського біржового фондового ринку. У липні у Києві була підписана угода між УФБ і Товариством французьких бірж і Національним депозитарієм Франції про комп’ютеризацію біржової торгівлі на УФБ. Вартість проекту – 25 млн. французьких франків ( 20 млн. – SBF/SICOVAM, 5 млн. – уряд Франції).

Організаційна структура УФБ

Виконання проекту було завершено у 1993 році. Введені в дію система електронного обігу цінних паперів (CEОЦП) або, як сьогодні прийнято називати, електронна торговельно-інформаційна мережа (ЕТІМ) та Центральний депозитарій цінних паперів. Перші електронні торги цінними паперами на УФБ відбулися 13 грудня 1993року. Торги проводилися на ЕОМ ІВМ AS-400, яку біржа придбала самостійно. AS-400 може обслуговувати 730 робочих місць, у тому числі віддалених, котирувати цінні папери 1,5 тис. емітентів та виконувати до 15 тис. операцій щоденно. У 1996 р. в СЕОЦП було продано 165 млн. цінних паперів, що склало більше 85% від їх загального річного продажу.

У 1993 р. УФБ виступила піонером проведення в Україні грошової приватизації при перетворенні державного підприємства “Укррічфлот” в акціонерну судноплавну компанію (АСК). Акціонування Укррічфлоту проводилося за допомогою консультантів Європейського банку реконструкції та розвитку. Однією з умов ЄБРР було обов’язкове котирування акцій АСК “Укррічфлот” на УФБ.

Продаж державних пакетів акцій компанії за грошові кошти здійснювався в СЕОЦП і засвідчив свою ефективність. Курсова вартість акцій постійно зростала. Котирування акцій АСК “Укррічфлот” на УФБ дозволило їм першими з цінних паперів українських емітентів вийти на європейські ринки – з серпня 1998 року акції компанії знаходяться у лістингу Віденської фондової біржі.

Успішне акціонування Укррічфлоту через УФБ стало поштовхом до видання у 1995 р. Указів Президента України “Про участь Української фондової біржі в приватизаційних процесах”. (27.02.95р. № 146) та “Про заходи щодо залучення додаткових коштів для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова” (22.08.95р. № 765).

Указами передбачений аукціонний продаж на УФБ та її філіях державних пакетів акцій (ДПА) відкритих акціонерних товариств (ВАТ), які створені в процесі приватизації. Продавцем ДПА виступає ФДМУ, а покупцями акцій крім брокерських контор УФБ можуть бути будь-які юридичні та фізичні особи.

Перші аукціонні торги ДПА пройшли на УФБ 7 червня 1995 року. В наступні роки ФДМУ поширив продаж ДПА на інші біржі (в Україні 5 ФБ – УФБ, КМФБ, ДФБ, ПФБ, УМВБ) та ПФТС. Тобто і тут УФБ була піонером, торуючи шлях для других.

Обсяги біржових торгів, в тому числі продаж ДПА, можна прослідити по роках (діаграма додається).

Продаж ДПА дозволив значно розширити кількість емітентів, цінні папери яких знаходяться у лістингу УФБ (лістинг – процедура допуску ЦП до обігу і котирування на фондовій біржі).

Якщо у лістингу УФБ у 1992 р. знаходилися ЦП 6 емітентів, у 1995 р. – 122, у 1996 р. – 439, то зараз у лістингу знаходяться цінні папери понад 2 тисяч емітентів. Переважна більшість з них – це акції приватизованих підприємств. А загалом у лістингу біржі знаходяться практично всі види акцій, державні та муніципальні облігації, облігації підприємств, векселі, інвестиційні сертифікати. Більшість ЦП знаходяться у відділені позаофіційного котирування К-3. У відділенні офіційного котирування К-1 знаходяться ЦП 7 емітентів: АСК “Укррічфлот”, АПБ “Україна”, Укрсоцбанку, ВАБанку, Української фінансової групи, ДАЕК “Західенерго” та ОВДП.

З 14 березня 1996 р. на УФБ проходять торги векселями. В основному це векселі Національного диспетчерського центру України, якими розраховуються по заборгованості за спожиту електроенергію, та Пенсійного фонду України – по заборгованості перед Пенсійним фондом. Векселями підприємств покривається взаємозаборгованість.

В цілому у реформуванні економіки, її стабілізації Українська фондова біржа бере безпосередню, активну і різнобічну участь.

Та не тільки торгами живе УФБ.

Це науково-методична, інформаційно-видавнича та просвітницька діяльність, робота по підготовці кадрів для національного ринку цінних паперів.

УФБ є одним із співзасновників Київського Слов’янського університету, у якому патронує над факультетом економіки та менеджменту і кафедрою цінних паперів. Біржа входить до складу засновників Київського інституту інвестиційного менеджменту і Міжнародного інституту фондового ринку (м. Москва).

За участю УФБ створені і працюють курси з підготовки брокерів й аналітиків фондового ринку на базі Асоціації ділового співробітництва “Український міжнародний культурний центр” та Української комерційної школи. УФБ брала участь в роботі багатьох українських та міжнародних конференцій, симпозіумів, нарад, зустрічах. У листопаді 1992 року на базі УФБ проведений Східноєвропейський Форум фондових бірж.

В квітні 1994 року та протягом 1995 року на базі УФБ проведена серія українсько-німецьких семінарів з питань розвитку цінних паперів. З лекціями і доповідями виступили фахівці Об’єднання німецьких бірж і Франкфурт­ської фондової біржі. Власними силами проводиться підготовка брокерів для роботи у системі електронного обігу цінних паперів.

Українська фондова біржа постійно працює над розвитком науково-методичним забезпеченням фондового ринку. Керівники та працівники УФБ беруть активну участь у розробці проектів законодавчих актів держави та концептуальних засад подальшого розвитку цінних паперів. Це “Концепція Української фондової біржі”, “Концепція функціонування і розвитку фондового ринку в Україні”, схвалена у квітні 1994 року Кабінетом Міністрів України. Згодом ця Концепція була поглиблена та розширена і невдовзі переросла в “Концепцію функціонування та розвитку фондового ринку України”, яка була схвалена у вересні 1995 року Верховною Радою України. Розроблені “Концепція розвитку біржової фондової системи України” та “Концепція розвитку Української фондової біржі”.

Методичному забезпеченню ринку цінних паперів сприяє й видавнича діяльність УФБ. Біржею видані такі книги: “Цінні папери: сутність, біржові операції, обіг” (1992 рік); “Український ринок цінних паперів: стан, перспективи і шляхи розвитку” (1992 рік); “Восточноевропейский Форум фондовых бирж. Стенографический отчет” (1993 рік); “Цінні папери в Україні” (1993 рік); “Концепція функціонування і розвитку фондового ринку в Україні” (українською, російською і англійською мовами, 1994 рік); “Міжнародні стандарти фондової торгівлі та український ринок цінних паперів” (україн­ською, російською і англійською мовами, 1994 рік); перший в Україні навчальний посібник “Фондовий ринок України” (1994 рік); монографії Голови Правління “Ринок цінних паперів в Україні: проблеми функціонування і розвитку” (1996 рік) та “Фондовый рынок Республики Корея” (1999 рік). Підготовлена до друку монографія “До цивілізованого фондового ринку”.

З початку своєї практичної діяльності Українська фондова біржа видає біржову газету: з лютого по жовтень 1992 року – “Гермес”, з жовтня 1992 по червень 1994 року – “Факт”, з липня 1994 року – інформаційний випуск УФБ “Гермес” у газеті “Деловая Украина”. Тут публікуються біржові бюлетені як офіційні повідомлення УФБ, висвітлюється діяльність біржі, стан українського та зарубіжних ринків цінних паперів, подаються нормативні, методичні, аналітичні та інформаційні матеріали.

Створені бібліотека та картинна галерея Української фондової біржі. На УФБ систематично проводяться художні виставки творів українських митців.

З часів свого становлення діяльність Української фондової біржі спрямована на створення сприятливих зовнішньоекономічних умов для роз­­вит­ку національного ринку й інтеграції економіки України до європейського та світового економічного простору.

Тісне ділове співробітництво дає змогу вивчати та використовувати кращий зарубіжний досвід в організації функціонування біржового сегменту ринку цінних паперів.

Розвиваються зв’язки з Франкфуртською, Корейською, Стамбульською, Московською, Киргизькою фондовими біржами, Австрійською біржею опціонів та ф’ючерсів. Фахівці УФБ проходять стажування на зарубіжних біржах.

Своєрідним підтвердженням іміджу УФБ на міжнародному рівні стало її одноголосне прийняття на 3-й щорічній Генеральній Асамблеї Федерації Євро-Азіатських фондових бірж у жовтні 1997 року дійсним членом Федерації та обрання Голови Правління УФБ до складу Виконавчого комітету Федерації.

Корисна співпраця поєднує УФБ і Товариство сприяння розвитку фондових бірж і фінансових ринків у Центральній та Східній Європі (ФРН), підтримуються зв’язки з Товариством французьких бірж.

Виходячи на рівень міжнародних стандартів, Українська фондова біржа все більше інтегрується у світову економіку.

Зроблений загальний огляд діяльності УФБ свідчить, що на нинішньому етапі розвитку національного ринку цінних паперів Українська фондова біржа свої функції виконує успішно, є важливою структурою держави у проведенні економічних перетворень.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+