Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2. Організація маркетингової діяльності

Організація маркетингу — це структурна побудова для управління маркетинго­вими функціями. Вона встановлює підпорядкованість і відповідальність за вико­нання поставлених цілей і завдань.

Організація маркетингу передбачає:

• побудову та вдосконалення структури управління маркетингом;

• підбір фахівців з маркетингу належної кваліфікації;

• розподіл завдань, прав та відповідальності серед працівників маркетингових служб;

  створення належних умов для ефективної роботи маркетингового персоналу;

• забезпечення ефективної взаємодії маркетингових та інших служб.

Функції маркетингу виконує служба маркетингу, яка може мати різну органі­заційну структуру: функціональну, регіональну, товарну, ринкову та різноманітні їх комбінації.

1.Функціональна організація служби маркетингу передбачає розподіл обо­в'язків між структурними підрозділами за окремими функціями маркети­нгової діяльності

Функціональна організація служби маркетингу є найпоширенішою та най­простішою, проте її ефективність знижується із зростанням товарного асортимен­ту та розширенням кількості ринків збуту. При такій організації маркетингу від­сутня особа, яка відповідає за маркетинг окремих товарів загалом чи маркетингову діяльність на окремих ринках.

2.Регіональну організацію служби маркетингу застосовують у компаніях, які працюють на широких географічних ринках. Вона передбачає створен­ня підрозділів, що займаються маркетингом продукції підприємства в окре­мих регіонах

Така організація дає змогу збутовому персоналу жити в межах території, яку вони обслуговують, досконало знати своїх споживачів, працювати з міні­мальними витратами часу і коштів на реалізацію продукції.

На підприємствах із широким товарним асортиментом застосовують товарну (продуктову) організацію. Це така структура управління маркетингом, в якій за розроблення і реалізацію стратегій та планів маркетингу для ревного товару чи групи товарів відповідає керівник по товару.

Переваги даного підходу до організації маркетингової діяльності на підприємстві:

•  керівник, який займається певним товаром, має можливість координувати різні роботи з усього комплексу маркетингу для даного товару, а також скоро реагувати на вимога ринку;

• приділяють увагу як основним, так і другорядним за значенням товарам; "легше виявляти здібних працівників, адже їх залучають до всіх сфер оператив­ної маркетингової діяльності.

Проте для даного типу оргструктури, особливо коли на підприємстві паралельно існують і функціональні маркетингові служби, характерні певні недоліки: »керівник, який відповідає за певний товар, не має усіх повноважень, необхід­них для його діяльності;

• товарна організація часом потребує більших видатків, ніж очікується, через значні витрати на утримання великої кількості персоналу;

  • у працівників товарних підрозділів можуть існувати „подвійні підпорядкуван­ня": своїм безпосереднім керівникам та керівникам функціональних маркетин­гових служб.

3. Ринкова організація служби маркетингу дає можливість урахувати специ­фіку роботи на різних за своїм характером ринках: на споживчому ринку, ринку промислових підприємств, ринку державних установ тощо. Керівник із питань роботи з ринком відповідає за розроблення перспективних і річ­них планів збуту продукції та з інших видів функціональної діяльності.

Перевага даної організаційної структури полягає у тому, що вона дає змогу концентрувати маркетингову діяльність на потребах конкретних ринкових сегме­нтів. Недоліки аналогічні недолікам товарної організації служби маркетингу.

   4.Товарно-ринкова організація служби маркетингу реалізується, як зви­чайно, у матричній формі. На підприємстві є керівники по окремих това­рах та по окремих ринках.

Керівники по товарах планують обсяги продажів та прибутки для своїх товарів, визначають методи їх просування. При тому вони контактують із :керівниками по ринках, маючи на меті визначення можливих обсягів продажів і врахування специфіки конкретних ринків.

Своєю чергою, керівники по ринках відповідають за розвиток прибуткових ринків для існуючих та потенційних товарів.

Даний тип оргструктури маркетингу застосовують підприємства, що випус­кають різноманітну продукцію та реалізують її на багатьох ринках, які суттєво від­різняються. Перевагою даної організації маркетингу є можливість приділити увагу кожному товару та кожному ринку. Проте її недоліками можна вважати: » значні управлінські витрати;

• відсутність достатньої організаційної гнучкості;

• породження конфліктів серед персоналу маркетингових служб.

При виборі організаційної структури маркетингу слід дотримуватися основ­них принципів її побудови:

• наявності чітко сформульованих цілей та завдань, поставлених перед підпри­ємством;

• забезпечення оперативного передання інформації між службами маркетингу;

• відсутності „подвійного підпорядкування"

• обмеження кількості персоналу;

• обмеження кількості ланок в управлінні;

• чіткого визначення та координації завдань лінійного керівництва і функціо­нальних служб;

• загальної координації дій вищим керівництвом.

Дотримання даних принципів дасть змогу вибрати найбільш прийнятну оргструктуру управління маркетингом та забезпечити ефективність її подальшої роботи.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+