Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.26. Реформи в Росії у 60-70-х роках XIX ст

Крім селянської у 60—70 рр. XIX ст. було здійснено ряд інших ре­форм: земську, міську, фінансову, судову, шкільну, військову, поліцейську та ін.

Згідно з Положенням про губернські та повітові земські установи 1864 р. в Росії було створено органи земського самоврядування. У виборах до земств брало участь все населення, що мало земельну власність, але при цьому виборці (поміщики, міщани та селяни) мали різні права. Тому у земствах переважали дворяни-поміщики.

Земства повинні були дбати про спорудження і підтримання в належ­ному стані шляхів, медичне обслуговування населення, народну освіту, по­штовий зв'язок тощо.

Офіційно земства мали обмежені функції, однак вони були осередками самоврядування, тому царський уряд намагався обмежити їхні фінансові можливості та вніс зміни у виборчу систему земств: обирати і бути обра­ними до земств могли тільки поміщики-дворяни, селяни ж обирали лише кандидатів у повітові земські збори. Надалі губернатор з обраних канди­датів призначав гласних1, затверджував призначення голів повітових та земських управ.

Згідно з міською реформою створювалися виборні міські думи як розпорядчі та міські управи як виконавчі. Члени думи обиралися всіма платниками податків міста (власниками торговельно-промислових підпри­ємств, прибуткових домів) за безстановим принципом. Порядок виборів забезпечував переважання в думах і управах найзаможніших мешканців міста. Органи міського управління займалися питаннями благоустрою, торгівлі, промисловості, охорони здоров'я та ін.

- Однією з найпослідовніших із реформ була судова. Уперше було за­проваджено інститут присяжних засідателів2, виборність, незалежність та незмінність суддів, рівність усіх перед законом, гласність.

у 60—70-х рр. відбулася реформа освітянської справи: запроваджено єдину систему початкової освіти (як державної, так і приватної); засновано класичні та реальні чоловічі й жіночі гімназії; відновлено академічну авто­номію університетів (рада професорів керувала життям навчального за­кладу).

Гостра фінансова криза зумовила необхідність перетворень у галузі фінансово-кредитної системи. Почали діяти Державний банк, приватні ко­мерційні акціонерні банки, запроваджено акциз на продаж спиртних напоїв, збільшено податки на товари широкого споживання.

Зміни торкнулися також організації та побудови збройних сил.

1 Гласні — обрані члени земських зібрань та міської думи в Росії (починаючи з другої половини XIX ст.).

-' Засідатель — особа, обрана для участі у роботі місцевих державних і судових органів. Могли обиратися із представників різних станів (дворян, городян, іноді — державних селян).

Створено військові округи, прийнято новий військовий статут, згідно з яким запроваджувалася загальна військова повинність для осіб чоловічої статі, яким виповнилося 20 років, скорочено термін військової служби, ска­совано тілесні покарання.

Реформи 60—70-х рр. мали за мету пристосувати існуючий суспіль­но-політичний устрій Росії (самодержавство) до потреб капіта­лістичного господарства. Проте вони були непослідовними (зберіга­лися основні дореформені центральні та місцеві установи).
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+