Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.4.2. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі його створення

На цьому етапі необхідно відповісти на питання:

"Який товар буде конкурентоздатним і мати попит на рин­ку у майбутньому, можливо через кілька років?" І тільки пі­сля цього варто приступати до його розроблення. Необхід­но виробити стратегію фірми. Спланувати капіталовкла­дення в інтелектуальну власність, визначити ресурси, що необхідні для розроблення нової технології і забезпечення конкурентноздатності як самої технології, так і товарів, що виробляються на її основі. Необхідно також оцінити мож­ливості основних конкурентів.

При визначенні стратегії фірми щодо розроблення об'єктів права інтелектуальної власності, їх правової охо­рони і подальшого використання неоціненну користь на­дають патентні дослідження, що проводяться за допомо­гою патентної інформації.

Патентна інформація - це технічна і правова ін­формація, що міститься в офіційних періодичних публіка­ціях відомств інтелектуальної власності, які є в усіх краї­нах, де законодавством передбачена правова охорона об'єктів інтелектуальної власності. Майже дві третини тех­нічної інформації, що розкривається у патентній інформа­ції, більш ніде не публікується.

Патентна інформація допомагає:

відслідковувати передові досягнення у даній сфері;

знайти партнерів по бізнесу;

знайти постачальників та матеріали;

відстежувати діяльність реальних і потенційних конкурентів;

знайти відповідні ринки.

Технічна інформація, яка міститься в патентних до­кументах, дозволяє:

уникнути зайвих витрат на дублювання дослі­джень;

виявити і оцінити технологію для ліцензування та передання технології;

знайти альтернативні технології;

-  бути на сучасному рівні у певній галузі;

знайти готові рішення технологічних проблем;

знайти ідеї для подальших інновацій.

І, нарешті, патентна інформація може використову­ватися для того, щоб:

уникнути можливих проблем з порушенням прав власників охоронних документів на об'єкти промислової власності;

оцінити патентоспроможність власних винахо­дів;

- заперечувати проти видачі патентів, які знахо­дяться у колізії з патентом, що належить пев­ному підприємству.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+