Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.6.1. Основні завдання та функції Держатомрегулювання України

4.6.1. Основні завдання та функції Держатомрегулювання України

Основними завданнями Держатомрегулювання України є:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії, забезпечення дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки;

здійснення в межах своєї компетенції державного регулювання безпеки використання ядерної енергії, дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки.

здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства, норм, правил і стандартів з використання ядерної енергії, вимог ядерної та радіаційної безпеки;

координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, що відповідно до законодавства здійснюють державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Держатомрегулювання України відповідно до покладених на нього завдань має такі повноваження:

готує пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії, забезпечення дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки;

бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного й соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

бере участь у формуванні пріоритетних напрямів розвитку науки й техніки, державного замовлення, розробленні державних наукових, науково-технічних програм; організовує в установленому законодавством порядку проведення наукових і нау­ково-технічних досліджень у сфері використання ядерної енергії, забезпечення дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки;

розробляє і здійснює заходи щодо формування культури безпеки у сфері використання ядерної енергії;

визначає критерії, вимоги та умови безпеки під час використання ядерної енергії; розробляє й затверджує в межах своєї компетенції норми, правила й стандарти з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; погоджує в межах своєї компетенції проекти державних і галузевих стандартів;

визначає вимоги до систем і обладнання, що є важливими для безпеки ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об’єктів, вимоги до управління безпекою таких установок та об’єктів, а також визначає порядок обліку та реєстрації зазначених систем і обладнання, контролює дотримання цього порядку;

установлює вимоги щодо забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об’єктів;

здійснює оцінку ступеня безпеки та експертизу безпеки ядер­них установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об’єктів;

надає висновки щодо дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки під час експорту, імпорту та транзиту радіоактивних матеріалів;

здійснює в установленому законодавством порядку ліцензування:

проектування ядерних установок або сховищ для захоронення радіоактивних відходів, переробки уранових руд, перевезення радіоактивних матеріалів, переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів, виробництва джерел іонізуючого випромінювання, підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки за переліком посад та спеціальностей, який затверджується Кабінетом Міністрів України;

діяльності, пов’язаної із забезпеченням фізичного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок, за переліком видів діяльності, який затверджується Кабінетом Міністрів України;

діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

діяльності, пов’язаної зі здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою атомних електростанцій;

видає відповідно до законодавства дозволи на виконання робіт чи операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок і на етапах експлуатації та закриття сховищ для захоронення радіоактивних відходів, а також дозволи на перевезення радіоактивних матеріалів та сертифікати безпеки транспортно-пакувальних комплектів для перевезення таких матеріалів;

здійснює відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України заходи щодо організації і ведення державного обліку, запобігання незаконному обігу, забезпечення зберігання ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

здійснює нагляд за дотриманням експлуатуючими організаціями, підприємствами, установами, організаціями, що виконують роботи на майданчиках ядерних установок, об’єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об’єктах вимог ядерної та радіаційної безпеки;

організовує та здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства, норм, правил і стандартів використання ядерної енергії, вимог ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

здійснює контроль за реалізацією заходів, спрямованих на запобігання аваріям на ядерних установках, об’єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об’єктах, та забезпечення готовності підприємств, установ і організацій до ліквідації наслідків таких аварій;

контролює дотримання встановленого порядку подання інформації про випадки порушень у роботі ядерних установок або сховищ для захоронення радіоактивних відходів, організовує з’ясування причин таких порушень, а також обставин виникнення ядерних інцидентів і радіаційних аварій;

застосовує в межах своїх повноважень примусові заходи щодо юридичних і фізичних осіб у разі порушення ними законодавства, норм, правил і стандартів з використання ядерної енергії, вимог ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядер­них установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання, а також умов виданих ліцензій;

готує щорічну доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні, звіти та огляди з цих питань та подає їх Президентові України, Верховній Раді України, іншим органам державної влади, а також органам місцевого самоврядування, громадським організаціям;

оперативно повідомляє через засоби масової інформації про радіаційні аварії на території України, а також за її межами в разі можливості транскордонного перенесення радіоактив­них речовин;

організовує та координує підготовку доповідей про вжиті Україною заходи щодо виконання зобов’язань, передбачених Конвенцією про ядерну безпеку та Об’єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами;

виконує функції компетентного органу та пункту зв’язку, відповідального за передачу й повідомлення інформації в разі ядерної аварії відповідно до Конвенції про оперативне оповіщення про ядерні аварії та інших міжнародних договорів України;

здійснює в установленому законодавством порядку міжнародне співробітництво у сфері використання ядерної енергії, забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;

бере участь у підготовці міжнародних договорів України з питань, що належать до його компетенції, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах своїх повноважень укладає міжнародні договори України;

готує пропозиції щодо виконання зобов’язань за міжнародними договорами України з питань ядерної та радіаційної безпеки, аналізує стан виконання цих зобов’язань, координує здійснення заходів щодо реалізації Угоди між Україною та Між­народним агентством з атомної енергії про застосування га-
рантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї;

координує в межах своєї компетенції взаємодію органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій з Міжнародним агентством з атомної енергії, іншими міжнародними організаціями та органами іноземних держав, що здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, забезпечення дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки, у тому числі в питаннях боротьби з незаконним обігом ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

виконує функції центрального органу та пункту зв’язку, відповідального за фізичний захист ядерного матеріалу згідно з Конвенцією про фізичний захист ядерного матеріалу;

здійснює відповідно до законодавства функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, та здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо вирішення порушених у таких зверненнях питань;

здійснює в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці, а також в установленому порядку контроль за станом охорони та збереження державної таємниці в центральному апараті Комітету, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

забезпечує в межах повноважень, визначених законодавством, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+