Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4.7.3. Облік витрат діяльності підприємств торгівлі за статтями витрат

7.3. Облік витрат діяльності підприємств торгівлі за статтями витрат

До витрат операційної діяльності звітного періоду належать непрямі витрати: адміністративні витрати, витрати на збут продукції й інші операційні витрати.

До складу адміністративних витрат підприємств комерційної діяльності належать витрати, що мають загальногосподарський характер і пов’язані із управлінням та обслуговуванням торгівельного підприємства.

Облік цих витрат ведуть за такими статтями:

витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу;

відрахування на соціальні заходи;

витрати на оренду основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, що забезпечують адміністративні потреби;

витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних пред­метів, що забезпечують адміністративні потреби;

амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів, що забезпечують адміністративні потреби;

витрати на страхування майна;

податки, збори й інші передбачені чинним законодавством обов’язкові платежі; загальні корпоративні витрати;

інші адміністративні витрати

До складу витрат на збут у торговельних організаціях належать: витрати обігу, за винятком адміністративних витрат, інших операційних і фінансових витрат.

Зокрема, до витрат на збут належать:

витрати на оплату праці персоналу, що забезпечує збут товарів (продукції);

відрахування на соціальні заходи; витрати на оренду основ­них засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів, що забезпечують збут товарів (продукції);

витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних швидкозношуваних предметів, що забезпечують збут товарів (продукції);

амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів, що забезпечують збут товарів (продукції);

витрати на зберігання, підсортування, оброблення, пакування й передпродажну підготовку товарів (продукції);

витрати на транспортування;

витрати на маркетинг;

витрати на тару;

податки, збори та інші передбачені законодавством обов’яз­кові платежі;

інші витрати на збут. 

До інших операційних витрат належать:

витрати на дослідження й розроблення; собівартість реалізованої іноземної валюти; собівартість реалізованих виробничих запасів;

сумнівні та безнадійні борги;

втрати від операційної курсової різниці;

втрати від знецінення запасів;

нестачі і втрати від псування цінностей;

визнані штрафи, пені, неустойки;

інші витрати операційної діяльності .

Синтетичний облік цих витрат здійснюють відповідно на рахунках: 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші операційні витрати». Аналітичний облік цих витрат ведуть за статтями витрат.

Наприкінці звітного періоду вказані витрати списують на фінансові результати:

Дебет рахунка 791             Кредит рахунків 92,93,94