Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.7.3. Облік витрат діяльності підприємств торгівлі за статтями витрат

7.3. Облік витрат діяльності підприємств торгівлі за статтями витрат

До витрат операційної діяльності звітного періоду належать непрямі витрати: адміністративні витрати, витрати на збут продукції й інші операційні витрати.

До складу адміністративних витрат підприємств комерційної діяльності належать витрати, що мають загальногосподарський характер і пов’язані із управлінням та обслуговуванням торгівельного підприємства.

Облік цих витрат ведуть за такими статтями:

витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу;

відрахування на соціальні заходи;

витрати на оренду основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, що забезпечують адміністративні потреби;

витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних пред­метів, що забезпечують адміністративні потреби;

амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів, що забезпечують адміністративні потреби;

витрати на страхування майна;

податки, збори й інші передбачені чинним законодавством обов’язкові платежі; загальні корпоративні витрати;

інші адміністративні витрати

До складу витрат на збут у торговельних організаціях належать: витрати обігу, за винятком адміністративних витрат, інших операційних і фінансових витрат.

Зокрема, до витрат на збут належать:

витрати на оплату праці персоналу, що забезпечує збут товарів (продукції);

відрахування на соціальні заходи; витрати на оренду основ­них засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів, що забезпечують збут товарів (продукції);

витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних швидкозношуваних предметів, що забезпечують збут товарів (продукції);

амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів, що забезпечують збут товарів (продукції);

витрати на зберігання, підсортування, оброблення, пакування й передпродажну підготовку товарів (продукції);

витрати на транспортування;

витрати на маркетинг;

витрати на тару;

податки, збори та інші передбачені законодавством обов’яз­кові платежі;

інші витрати на збут. 

До інших операційних витрат належать:

витрати на дослідження й розроблення; собівартість реалізованої іноземної валюти; собівартість реалізованих виробничих запасів;

сумнівні та безнадійні борги;

втрати від операційної курсової різниці;

втрати від знецінення запасів;

нестачі і втрати від псування цінностей;

визнані штрафи, пені, неустойки;

інші витрати операційної діяльності .

Синтетичний облік цих витрат здійснюють відповідно на рахунках: 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші операційні витрати». Аналітичний облік цих витрат ведуть за статтями витрат.

Наприкінці звітного періоду вказані витрати списують на фінансові результати:

Дебет рахунка 791             Кредит рахунків 92,93,94

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+