Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.2.1. Основні завдання та функції Мінекоресурсів України

5.2.1. Основні завдання та функції Мінекоресурсів України

Основними завданнями Мінекоресурсів України є:

забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього середовища, раціонального використання природ­них ресурсів (земля, надра, поверхневі й підземні води, атмо-
сферне повітря, ліси та інша рослинність, тваринний світ, морське середовище та природні ресурси територіальних вод), континентального шельфу й виключної (морської) економічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, створення екологічних передумов для сталого розвитку України;

здійснення комплексного управління та регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання й відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

забезпечення належного функціонування державної геологічної та гідрометеорологічної служб, а також розвитку топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, екологічну та в межах своєї компетенції радіаційну безпеку, гідрометеорологічну, топографо-геодезичну та картографічну діяльність.

Мінекоресурсів України відповідно до покладених на нього завдань у порядку, установленому законодавством, виконує такі функції:

готує пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-гео­дезичної та картографічної діяльності;

бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного й соціального розвитку України та Державного бюджету України;

організовує розроблення й реалізацію загальнодержавних програм з охорони навколишнього природного середовища, раціо­нального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, сприяє розробленню регіональних програм з цих питань та координації їх виконання;

реалізує єдину науково-технічну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезич­ної та картографічної діяльності; організовує та координує розроблення й реалізацію загальнодержавних наукових та науково-технічних програм, спрямованих на планомірне комплексне вивчення стану навколишнього природного середовища, природних ресурсів та відповідне картографування території України, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України; бере участь у формуванні національної системи науково-технічної інформації; виступає державним замовником науково-дослідних робіт з питань, що належать до його компетенції; проводить державну реєстрацію та облік робіт з геологічного вивчення надр, а також топографо-геодезичних і картографічних робіт;

координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання й відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

здійснює відповідно до законодавства державний контроль за дотриманням норм і правил у сфері використання й охорони природних ресурсів, у тому числі землі, її надр, поверхневих та підземних вод, атмосферного повітря, лісів, інших об’єктів рослинного і тваринного світу, морського середовища, а також природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу й виключної (морської) економічної зони України, територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, вимог екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, у тому числі й у пунктах пропуску через державний кордон України, у сфері поводження з відходами, геологічного вивчення надр (державний геологічний контроль), гідрометеорологічної, а також топографо-геодезичної та картографічної діяльності (державний геодезичний нагляд);

організовує та здійснює державну екологічну експертизу;

організовує проведення моніторингу навколишнього природ­ного середовища, створення та функціонування екологічних,
географічних та інших інформаційних систем;

забезпечує ведення державних кадастрів родовищ і проявів корисних копалин, державного балансу запасів корисних копалин, державних кадастрів рослинного і тваринного світу та державного водного кадастру, формує державний фонд родовищ корисних копалин та державний фонд надр;

виконує функції єдиного замовника державного контракту з приросту запасів корисних копалин, здійснює державну експертизу та оцінку запасів корисних копалин, забезпечує передачу розвіданих родовищ для промислового освоєння;

визначає склад і обсяг інформації, яка підлягає обов’язковій передачі до Державного інформаційного геологічного фонду Ук­раїни, порядок обліку та користування нею, забезпечує ведення державного обліку топографо-геодезичних та картографічних робіт, бере участь у формуванні Державного картографо-геодезичного фонду України, а також регіональних картографо-геоде­зичних фондів;

бере участь у вдосконаленні системи обліку, звітності та державної статистики з питань, віднесених до повноважень Міністерства;

затверджує в установленому порядку норми й правила з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, поводження з відходами, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності; аналізує практику їх застосування, з питань, що належать до його компетенції; бере участь у розробленні норм, правил і стандартів з радіаційної безпеки;

здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та імплементації в національне законодавство норм відповідних міжнародно-правових актів, стороною яких є Україна;

разом з відповідними органами виконавчої влади бере участь у роботі зі стандартизації, сертифікації, акредитації, метрологічного забезпечення у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

видає в установленому законодавством порядку дозволи (ліцензії) на пошук (розвідку) та експлуатацію родовищ корисних копалин, гідрометеорологічну, топографо-геодезичну та картографічну діяльність та в інших випадках, передбачених законодавством, а також контролює дотримання умов виданих дозволів (ліцензій), зупиняє та анулює їх дію;

видає в установленому порядку дозволи (ліцензії) на спеціальне використання природних ресурсів, спеціальні дозволи на користування надрами, дозволи на викиди й скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, на розміщення, транскордонне перевезення та здійснення інших операцій у сфері поводження з відходами; є національним компетентним органом з питань перевезення небезпечних відходів та їх видалення;

затверджує або погоджує в установленому порядку ліміти та квоти на використання чи добування природних ресурсів загальнодержавного значення, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, якщо це призводить до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення, а також на утворення та розміщення відходів;

розробляє нормативи відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України, плати за використання природних ресурсів, розміщення відходів, за викиди й скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище;

забезпечує розвиток заповідної справи, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування національної екологічної мережі, ведення Червоної книги України та Зеленої книги України; здійснює державне управління з питань організації, охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України;

організовує проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва; здійснює в установленому порядку державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів та затверджує переліки пестицидів, дозволених для використання в Україні; установлює регламенти їх застосування, здійснює акредитацію установ та організацій, які проводять державні випробування пестицидів та агрохімікатів; надає дозволи на ввезення в Україну, виробництво дослідних партій та застосування незареєстрованих пестицидів та агрохімікатів для проведення державних випробувань, наукових досліджень та в інших випадках, передбачених законодавством;

здійснює управління державною системою гідрометеорологічних спостережень, забезпечує її функціонування та розвиток; організовує гідрометеорологічне прогнозування та забезпечення в установленому порядку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та населення інформацією про стан і прогнозовані зміни гідрометеорологічних умов, попередженнями про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища;

забезпечує в установленому порядку здійснення гідрометеорологічного обслуговування підприємств, установ та організацій енергетики, агропромислового комплексу, будівництва, комунального господарства, транспорту, рибних промислів у морях і океанах та інших споживачів гідрометеорологічної інформації незалежно від форми власності, є повноважним національним метеорологічним органом з організації надання послуг з метеорологічного обслуговування аеронавігації на внутрішніх і міжнародних авіалініях відповідно до вимог Всесвітньої метеорологічної організації та Міжнародної організації цивільної авіації;

бере участь у плануванні та здійсненні заходів попередження та реагування на надзвичайні ситуації в частині забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;

організовує й координує в установленому порядку виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт, проведення астрономо-геодезичних, гравіметричних, картовидавничих робіт, аерокосмічних зйомок для дистанційного зондування Землі з метою вивчення природних ресурсів і стану довкілля;

розробляє пропозиції щодо єдиної державної системи координат, висот та гравіметричних вимірювань, а також щодо порядку охорони геодезичних пунктів;

здійснює топографо-геодезичне й картографічне забезпечення проведення земельної реформи, виконання державних і регіональних програм, здійснення заходів з охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, розвитку туризму, рекреації, а також інших державних потреб;

здійснює міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності; бере участь у підготовці міжнародних договорів України; представляє і захищає національні інтереси України у відповідних міжнародних організаціях, координує діяльність центральних органів виконавчої влади для забезпечення виконання зобов’язань, що випливають з участі України в міжнародних організаціях та міжнародних договорах з питань, що належать до повноважень Міністерства;

організовує роботу, пов’язану із залученням міжнародної технічної допомоги у сферу охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання й відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

забезпечує інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та населення про екологічний стан територій та об’єктів, у тому числі ядерних установок і прилеглих до них територій, випадки та причини екстремального забруднення довкілля, готує разом з іншими органами виконавчої влади та подає в установленому порядку Національну доповідь про стан навколишнього природного середовища;

сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, здійснює співробітництво з природоохоронними об’єднан­нями громадян, затверджує положення про громадський контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища;

виконує в межах, визначених законодавством України, функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

бере участь у реалізації антимонопольної політики у сфері діяльності Міністерства, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо зміни форми власності підприємств, що належать до сфери його управління чи їхніх відокремлених структурних підрозділів, та вирішує питання щодо їх реорганізації;

виконує завдання щодо мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах, визначених законодавством;

забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

виконує інші повноваження та функції, передбачені законодавством.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+