Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.2.2. Права Мінекоресурсів України

5.2.2. Права Мінекоресурсів України

Мінекоресурсів України має право:

обстежувати підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, включаючи військові та оборонні об’єкти, об’єкти органів внутрішніх справ і Служби безпеки України, для перевірки дотримання вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;

обмежувати, тимчасово забороняти (зупиняти) в установленому порядку діяльність підприємств, установ, організацій та об’єктів незалежно від форми власності або вносити до Кабінету Міністрів України відповідні подання щодо припинення діяльності, якщо вона провадиться з порушенням норм і правил охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також від власників та органів, до сфери управління яких належать ці підприємства, установи та організації, пояснення, довідки, звіти про стан екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, повідомлення про аварії та їхні причини, технічну та іншу документацію, а також іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на Міністерство завдань;

заслуховувати відповідні звіти посадових осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій, давати керівникам підприємств, установ та організацій обов’язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;

застосовувати у випадках, передбачених законодавством, економічні санкції до підприємств, установ та організацій за порушення вимог законодавства, подавати позови про відшкодування шкоди й утрат, завданих унаслідок такого порушення, розглядати справи про адміністративні правопорушення;

передавати правоохоронним органам, за наявності підстав, передбачених законодавством, матеріали про виявлені факти злочинів;

залучати фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Міністерства;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його повноважень та функцій; здійснювати редакційно-видавничу діяльність з питань, що належать до сфери його повноважень та функцій.

Працівники Мінекоресурсів України, які здійснюють державний контроль за дотриманням законодавства з питань, віднесених до повноважень Міністерства, користуються правами, передбаченими законодавством.

Мінекоресурсів України здійснює свої повноваження безпосередньо та через спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів в Автономній Республіці Крим, державні управління екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі, інші його територіальні органи, інспекції, орган управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду України, а також установи й організації, що належать до сфери його управління.

Мінекоресурсів України під час виконання покладених на нього функцій взаємодіє з іншими центральними й місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також із відповід­ними органами інших держав та міжнародними організаціями.

Мінекоресурсів України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує й контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти Мінекоресурсів України підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Мінекоресурсів України є обов’язковими для виконання центральними й місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

Міністерство в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Мінекоресурсів України очолює Міністр, якого призначає на посаду та звільняє з посади в установленому законодавством порядку Президент України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+