Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.2.3. Економіка

Промисловість

США — високорозвинена індустріально-аграрна країна Пів­нічної Америки. До провідних належать такі галузі промисло­вості: машинобудування, хімічна, нафтопереробна, харчова, легка. Промисловість США переважно розміщується у східній частині країни, Каліфорнії та на північному заході. У країні добувають великі обсяги нафти, кам'яного вугілля, природного газу. Значна частина потреб у мінеральній сировині та паливі покривається за рахунок імпорту. Основний обсяг електроенергії виробляється на теплових станціях, на другому місці за виробленою енергією — атомні електростанції. США є лідером за рівнем розвитку авіацій­ної і ракетно-космічної техніки, електронного обладнання, при­ладів, нових конструкційних матеріалів. Ці галузі називаються наукомісткими, оскільки їх розвиток неможливий без наукових досліджень.

США належать до найбільших світових виробників автомо­білів, сталі, пластмас і синтетичних смол, розвинена й кольорова металургія.

Канада тривалий час розвивалась як сільськогосподарська краї­на. Серед галузей промисловості раніше заслуговувала на світо­ву увагу лише гірничорудна. Нинішня Канада — індустріально-аграрна країна. Посідає провідне місце у світі за видобутком сировини для виробництва нікелю, калійних солей, азбесту, цин­ку, уранової руди, срібла, свинцю, олова та міді. Видобуваються також значні обсяги молібдену, золота, залізної руди, гіпсу, нафти, природного газу, вугілля. Розвинені чорна і кольорова металур­гія, нафтопереробка та нафтохімія. Світове значення має целю­лозно-паперова промисловість. Досить різноманітним є машинобудування. Понад половину виробництва електроенергії за­безпечують гідроелектростанції.

Індустріально-аграрною країною є й Мексика. Видобуваються нафта (за запасами нафти Мексика посідає четверте місце у світі), природний газ, кам'яне вугілля, залізна руда, свинець, цинк, срібло, мідь, сірка. Основну масу електроенергії забезпечують теплоелект­ростанції. Провідними галузями обробної промисловості є чорна і кольорова металургія, нафтопереробна, нафтохімічна, машинобу­дівна. Вітчизняна промисловість задовольняє попит на промис­лову продукцію на 85 %.

Найрозвиненішими країнами Південної Америки є Бразилія та Аргентина. Вони мають порівняно розвинену обробну промис­ловість, багатогалузеве сільське господарство. Світ не можна уяви­ти без бразильського кофе або аргентинської пшениці. У країнах, на території яких пролягли Анди, добувають руди чорних і кольо­рових металів. Венесуела відома у світі своєю нафтодобувною промисловістю.

Бразилія, Аргентина та Мексика забезпечують 2/3 промисло­вого виробництва Латинської Америки.

Основна галузь промисловості регіону — гірничодобувна. У струк­турі вартості її продукції переважає нафта і газ (80 %). Решта (20 %) припадає на гірничорудну сировину. Найкраще розвинена ця галузь у Мексиці, Венесуелі, Бразилії, Аргентині та Болівії.

У регіоні знижується частка традиційних галузей обробної промисловості — текстильної, харчової, взуттєвої. З огляду на те, що відбувається процес індустріалізації, підвищується значення хімії, нафтохімії, чорної і кольорової металургії, а особливо — ма­шинобудування. Серед країн регіону поки що немає таких, які б вирізнялися надвисокими темпами економічного розвитку. Світ ще не заговорив про латиноамериканське "економічне диво".

Промисловість концентрується у великих містах, що часто забезпечують виробництво 50-80 % промислової продукції від­повідної країни.

Сільське господарство

Сільське господарство США — високомеханізована і автома­тизована галузь. Тваринництво за вартістю продукції дещо пере­важає рослинництво. ЗО відсотків території країни розорано.

Інтенсивно (особливо на півдні) застосовується зрошення. Основні фуражні культури — кукурудза і соя. Пшениця вважається дру­гою за значенням культурою після кукурудзи. Цукрові буряки вирощують на півночі, у дельті Міссісіпі, у Флориді та на Гаван­ських островах — цукрову тростину. Бавовник нині відіграє мен­шу роль, ніж в історичному минулому. І все ж ця культура нале­жить до основних.

М'ясне тваринництво розвивається на Великих рівнинах. Сви­нарство найпоширеніше у кукурудзяному поясі, а молочне тварин­ництво — у Приозер'ї та на північному заході.

Основною сільськогосподарською культурою Канади є пшени­ця. Ця країна є другим за значенням її світовим експортером. Тваринництво переважає рослинництво. У тваринництві розви­вається м'ясо-молочний і м'ясо-шерстий напрямок. Канада відо­ма і як світовий постачальник мороженої риби.

В аграрному секторі економіки Мексики зайнято приблизно ЗО % економічно активного населення. У сільському господарстві рослинництво переважає тваринництво. Основними товарними культурами вважаються бавовник, кофе, цукрова тростина, хене­кен. Тваринництво має екстенсивно-пасовищний характер. Пере­важає м'ясо-шерстий напрямок.

У країнах Центральної Америки і Карибського басейну провід­ною галуззю економіки є сільське господарство. Нарівні з великими латифундіями багато безземельних або малоземельних селян. Ла­тинська Америка — регіон соціально-економічних контрастів.

Виробництво 70 % валової продукції сільського господарства континенту забезпечують Бразилія, Мексика, Аргентина і Колум­бія. Помітне місце в аграрному секторі регіону посідають також Перу, Чилі, Венесуела та Гватемала.

Рослинництво є провідною галуззю. Сільське господарство ба­гатьох країн Латинської Америки ще й нині характеризується як монокультурне. 75 % вартості продукції рослинництва регіону припадає на десять основних її видів.

Аргентина, Бразилія і Мексика забезпечують переважну кіль­кість пшениці. Центральна Америка та Вест-Індія вирощують кофе, банани, цукрову тростину, а Перу та Нікарагуа — бавовник.

У Латинській Америці сприятливі умови для розвитку тва­ринництва переважно м'ясного напрямку. Виробництво молоч­ної продукції посідає друге місце, а вовни та шкіри — третє.

Поширене птахівництво, зокрема для Бразилії воно є важли­вою експортною галуззю. Розвивається свинарство (оскільки більшість населення сповідує католицьку віру, а не іслам).

У посушливих регіонах Мексики, Аргентини та Бразилії роз­водять кіз і овець, вирощують коней. У багатьох країнах розви­нуте товарне бджільництво. Майже всі країни регіону займають­ся виловом риби. Особливо розвинений рибний промисел у Чилі, Перу, Колумбії та Мексиці.

Транспорт

Високого розвитку у США досягли всі види сучасного транс­порту. СІЛА мають найдовші у світі мережі залізниць, автошляхів. Інтенсивно використовуються внутрішні водні шляхи.

Розвинені всі види транспорту і в Канаді. Ріка Святого Лав-рентія глибоководна, і океанські кораблі потрапляють нею з Атлан­тичного океану до Великих озер, які інтенсивно використовують­ся для внутрішнього судноплавства. Велике значення має по­вітряний транспорт, особливо для сполучення з віддаленими північними регіонами.

Провідними видами транспорту у Мексиці є автомобільний, заліз­ничний, морський (особливо значну роль відіграють танкери).

На Латинську Америку припадає лише десята частина заліз­ниць світу. Частка автошляхів ще менша, але їх протяжність збільшується. Збудовані Панамериканське і Трансамазонське шосе, тобто з Північної Америки нині можна дістатися автомо­білем через Центральну Америку до Південної Америки, а також проїхати через амазонські джунглі (сельву).

На Латинську Америку припадає 33 % внутрішніх водних шляхів світу. Розвитку внутрішнього водного транспорту сприя­ють природні умови — наявність розгалуженої системи великих рік на континенті.

У регіоні розвинений морський транспорт. Так, Панама нале­жить до країн світу, які мають найбільший морський торговель­ний флот. Однак фактично судна належать іноземцям, які реєст­рують їх у Панамі і використовують під панамським прапором, бо такий прапор "дешевий".

Розвиток нафто-, газодобувної та переробної промисловості сприяв виникненню і поширенню трубопровідного транспорту.

Зовнішня торгівля

США експортують промислове обладнання, автомобілі, літаки, продукцію електронної промисловості, хімікати, кам'яне вугіл­ля, кукурудзу, сою, пшеницю, військову техніку, озброєння тощо.

Імпортують США переважно вироби машинобудування та об­робної промисловості, помітне місце в імпорті посідає пальне.

Канада експортує автомобілі, папір і целюлозу, нафтопродукти, промислове обладнання, природний газ, нікель, алюміній, мідь. В імпорті Канади переважають машини та інші промислові то­вари.

85 % вартості мексиканського експорту припадає на США і Канаду. Основними його статтями є готові вироби, напівфабрика­ти, нафта, нафтопродукти, сільськогосподарські товари (бавовник, кофе тощо) та морепродукти.

В імпорті Мексики переважають напівфабрикати, машини, об­ладнання, товари широкого вжитку.

Регіони Америки

Переважну частину Північноамериканського материка займа­ють США і Канада.

Латинську Америку поділяють на кілька регіонів.

Перший регіон — Центральна Америка (Беліз, Гватемала, Гон­дурас, Коста-Рика, Нікарагуа, Панама, Сальвадор, Мексика).

Найрозвиненішою країною є Мексика. Разом із США та Ка­надою вона входить до північноамериканського "Спільного рин­ку" (НАФТА). Решта країн — переважно сільськогосподарські. Кофе, банани і цукрова тростина — основні продукти їх міжна­родної спеціалізації.

Другий регіон — Вест-Індія, часто його ще називають Ка­рибським басейном. До Вест-Індії належать Багамські, Великі та Малі Антильські та інші острови, на яких розташовані такі дер­жави: Антигуа і Барбуда, Багамські острови, Барбадос, Гаїті, Гре­нада, Домініка, Домініканська Республіка, Куба, Сент-Вінсент і Гренадини, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Тринідад і Тобаго, Ямайка, а також володіння США, Нідерландів і Франції.

Основа економіки — сільське господарство, переважно плантаційне. Продукція — кофе, банани, цукрова тростина. Розвинені гірничодобувна промисловість і кольорова металургія (Куба, Ямайка).

Досить потужна нафтопереробна промисловість, яка працює на привізній сировині. Багато країн є великими центрами міжна­родного туризму.

Третій регіон — Андські країни (Венесуела, Колумбія, Еквадор, Перу, Болівія, Чилі). В економіці цієї групи країн значну роль відіграє гірничодобувна промисловість: у Венесуелі добувають наф­ту, у Перу та Чилі — мідь, у Болівії — олово. Експортними сільськогосподарськими культурами є кофе, цукрова тростина, ба­вовник.

Четвертий регіон — басейн Ла-Плати (Парагвай, Уругвай, Ар­гентина). Це передусім великий агропромисловий комплекс, який спеціалізується на вирощуванні зернових та олійних культур і на відгодівлі худоби. В Аргентині та Уругваї є галузі обробної промисловості. Парагвай поки що залишається економічно відста­лою країною.

П'ятий регіон — окреме угруповання: Гайана, Суринам та Гвіана. Основою економіки Суринаму та Гайани є видобуток бок­ситів і виробництво глинозему. Тваринництво розвинене слабо, рослинництво — дещо краще. Його продукцією є рис, банани, цукрова тростина, цитрусові.

Гвіана є сільськогосподарським заморським департаментом Франції. Основна продукція Гвіани — цукрова тростина; розви­нене рибальство та добування морепродуктів (зокрема, креветок).

Шостим окремим регіоном вважається велика країна Брази­лія.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+