Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.3. Оцінка, класифікація та структура основних фондів

Класифікація основних фондів:

1.     за ознакою подібності їхнього функціонального призначення та натурально-речового складу розподіляються на певні види:

-         будівлі;

-         споруди;

-         передавальні пристрої;

-         машини та устаткування (1.    силові машини та устаткування

2.                  робочі машини та устаткування

3.                вимірювальні та регулюючі прилади та пристрої, лабораторне устаткування

4.                 обчислювальна техніка);

-         транспортні засоби;

-         господарський інвентар;

-         інструмент;

-         виробничий інвентар та приладдя;

-         інші основні фонди.

2.     за призначенням (у сфері використання)

-         виробничі (основні фонди, які беруть участь у виробничому процесі і

                        створюють умови для виробничої діяльності);

-         невиробничі (об`єкти культурно-побутового призначення, житлові

                        будинки, медичні установи та ін.);

3.      за ступенем участі у виробничому процесі:

-         активні (які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі – 

                         робочі машини й устаткування, інструмент, вимірювальні

                                   та регулюючі пристрої, ЕОМ, деякі технічні споруди);

-         пасивні (які створюють умови для здійснення процесу

                         виробництва);

4.     по групах для встановлення норм амортизаційних відрахувань:

-       перша : будівлі, споруди, їхні структурні компоненти,

                  передавальні пристрої;

-           друга: автомобільний транспорт, меблі, побутові електронні, оптичні,

                електромеханічні прилади та інструменти, інше

              офісне обладнання, прилади до нього;

-         третя: основні фонди, не включені до першої, другої, четвертої груп;

-         четверта: електронно-обчислювальні машини для автоматичної обробки

                    інформації, їх програмне забезпечення, інші інформаційні системи,

                    телефони (у т.ч. мобільні).

Структура основних фондів – це розподіл основних фондів за видами (групами), відображений у відсотках від їх загальної вартості по підприємству, галузі або житлово-комунальному господарству в цілому.

Основні фонди підприємства оцінюються:

1.     залежно від моменту проведення оцінки – за первісною (початковою) чи відновленою вартістю;

2.     залежно від стану основних фондів – за повною або залишковою вартістю.

Первісна вартість основних фондів – це фактична їхня вартість на момент уведення в дію чи придбання. Первісна вартість будь-якого виробничого устаткування, крім оптової ціни, включає витрати на його транспортування й установку на місці використання.

Відновна вартість основних фондів – це вартість їхнього відтворення за сучасних умов виробництва. Вона враховує ті самі витрати, що й первісна, але за сучасними цінами.

Залишкова вартість основних фондів – характеризує реальну їхню вартість і ще не перенесену на вартість виготовленої продукції (роботи або послуги).

Залишкова вартість основних фондів є розрахунковою величиною і визначається як різниця між повною первісною (відновною) вартістю та накопиченою на момент обчислення сумою спрацювання основних фондів.

Залишкова вартість основних фондів на час їхнього вибуття (спричиненого спрацюванням) має назву ліквідаційної вартості.

Вона розраховується як сума надходжень від реалізації основних фондів, які вибули, з урахуванням витрат щодо демонтажу та реалізації. У практиці господарювання її використовують для розрахунків норм амортизаційних відрахувань та визначення наслідків ліквідації спрацьованих ОФ.

Повна (первісна й відновна) вартість основних фондів – це вартість у новому, не зношеному стані. Саме за цією вартістю основні фонди рахуються на балансі підприємства протягом усього періоду функціонування.

Балансова вартість групи основних фондів на початок розрахункового року (БВ оф)

 

БВ оф = БВ о + В ноф + В кр + В рек – В в – АВ о ,

де БВ о – балансова вартість групи основних фондів на початок року, що

                передував звітному;

     В ноф – витрати на придбання нових основних фондів;

     В кр оф – вартість здійснення капітального ремонту основних фондів;

     В рек оф– витрати на реконструкцію виробничих приміщень і модернізацію

                устаткування;

     В в оф – вартість виведених з експлуатації основних фондів протягом року, що

               передував звітному;

     АВ о оф– сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у році, що передував

                звітному.

Середньорічна вартість – середньозважена повна вартість основних фондів за рік.

 

 В ср. оф. = ПВ п.р. + ПВ в. оф. * к/12 - ПВ виб. оф. * (12  -к ) / 12

де ПВ п.р. – повна вартість основних фондів на початок року;

    ПВ в. оф. – повна вартість основних фондів, що надійшли у

                     розрахунковому році;

   ПВ виб. оф – повна вартість основних фондів, що вибули з експлуатації у

                      розрахунковому році.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+