Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.5.1. Основні завдання та функції Держкомлісгоспу України

5.5.1. Основні завдання та функції Держкомлісгоспу України

Основними завданнями Держкомлісгоспу України є:

забезпечення реалізації державної політики у сфері лісового й мисливського господарства, а також охорони, захисту, раціонального використання й відтворення лісових ресурсів, мисливських тварин, підвищення ефективності лісового та мисливського господарства;

здійснення державного управління, регулювання та контролю у сфері лісового й мисливського господарства;

розроблення й організація виконання загальнодержавних, міждержавних і регіональних програм у сфері захисту, підвищення продуктивності, раціонального використання і відтворення лісів, а також участь у розробленні та виконанні таких програм з питань використання і відтворення мисливських тварин, розвитку мисливського господарства.

Держкомлісгосп України відповідно до покладених на нього завдань:

готує пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері лісового й мисливського господарства;

бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

забезпечує проведення єдиної науково технічної політики у сфері лісового й мисливського господарства, упровадження досягнень науки й техніки, а також нових технологій і передового досвіду в цих галузях, виступає у встановленому порядку замовником науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, необ­хідних для реалізації програм розвитку лісового й мисливського господарства, організовує відповідно до законодавства діяльність метрологічної служби на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

розробляє норми, правила та інші нормативні документи у сфері охорони, захисту, раціонального використання лісових ресурсів і відтворення лісів;

визначає основні засади та організовує проведення лісовпорядкування, упорядкування мисливських угідь, а також веде державний лісовий кадастр, облік лісів, моніторинг та державний кадастр мисливських тварин;

видає дозволи на спеціальне використання лісових ресурсів державного значення в межах встановлених лімітів, за винятком територій природно-заповідного фонду, погоджує проекти використання лісових ресурсів державного значення;

бере участь у розробленні лімітів та норм використання мисливських тварин, доводить затверджені в установленому порядку зазначені ліміти до відома користувачів мисливських угідь;

установлює відповідно до законодавства строки полювання, сезонні строки початку і закінчення заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань;

реалізовує державну стратегію розвитку лісового й мисливського господарства щодо забезпечення споживачів деревиною, виробами з неї та іншою продукцією лісового та мисливського господарства; проводить разом із суб’єктами господарювання постійний моніторинг внутрішнього і зовнішнього ринку продукції лісового й мисливського господарства; готує пропозиції і бере участь у формуванні та реалізації політики у сфері виконання робіт і поставок продукції для державних потреб; бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики, виходячи з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки;

організовує в межах повноважень, визначених законодавством, ведення лісового й мисливського господарства підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління, аналізує їхнє економічне становище, здійснює інші заходи, спрямовані на підвищення ефективності їхньої діяльності;

здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, на зовнішньому ринку, а також на розвиток внутрішнього ринку продукції лісового й мисливського господарства, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо умов оподаткування й кредитування, особливостей приватизації таких підприємств, установ та організацій;

здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо охорони, захисту, використання та відтворення лісів, ведення мисливського господарства й полювання, а також застосування пестицидів та агрохімікатів у лісовому господарстві, на землях лісового фонду, проводить у встановленому порядку через галузеві науково-дослідні установи їх апробацію;

забезпечує функціонування та координує роботу служби державної лісової охорони; бере участь у забезпеченні реалізації державної політики в галузі пожежної безпеки та охорони праці; визначає стратегію та забезпечує здійснення наземно-авіаційної охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб;

видає посвідчення мисливця, щорічні контрольні картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання, дозволи на використання мисливських тварин, що є державною власністю, крім видів, занесених до Червоної книги України;

здійснює міжнародне співробітництво, бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів; у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України, забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами у сфері лісового та мисливського господарства;

у межах своїх повноважень здійснює заходи щодо співробітництва України з Європейським Союзом, забезпечує виконання Українською Стороною зобов’язань за Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейським Співтовариством та його державами-членами, адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу, інших заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу;

здійснює відповідно до законодавства України функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління, забезпечує відповідно до законодавства контроль за цільовим використанням бюджетних коштів і матеріальних ресурсів; у межах своєї компетенції здійснює комплекс заходів щодо запобігання порушенням податкового законодавства, виконання законодавства про боротьбу з корупцією й організованою злочинністю;

бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики;

розробляє відповідно до галузевих особливостей методичні рекомендації з питань застосування національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку, складання фінансової та статистичної звітності;

готує пропозиції й у межах своєї компетенції здійснює заходи щодо забезпечення реалізації соціальної політики у сфері лісового й мисливського господарства; укладає в установленому порядку галузеву угоду з професійними спілками чи об’єднан­нями їх, іншими представницькими організаціями працівників лісового й мисливського господарства, які мають відповідні повноваження;

у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби, функціо­нування галузевої системи підготовки, перепідготовки й підви­щення кваліфікації працівників лісового й мисливського господарства, готує пропозиції щодо формування державного замовлення на підготовку відповідних фахівців;

здійснює добір і розстановку керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, укладає та розриває контракти з цими керівниками;

визначає категорії працівників лісового господарства, служби лісової охорони, яким відповідно до законодавства надано право носіння форменого одягу встановленого зразка, зброї та спеціальних засобів;

забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у центральному апараті Держкомлісгоспу України, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

розглядає згідно із законодавством справи про адміністративні правопорушення й у межах своїх повноважень приймає відповідні рішення;

виконує інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Працівники Держкомлісгоспу України, які здійснюють держав­ний контроль за дотриманням законодавства з питань, віднесених до повноважень Комітету, користуються правами, передбаченими законодавством.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+