Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.5.2. Права Держкомлісгоспу України

5.5.2. Права Держкомлісгоспу України

Держкомлісгосп України має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи й матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

створювати за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи;

перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях дотримання вимог законодавства у сфері лісового й мисливського господарства;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях і під час укладення міжнародних договорів України.

Держкомлісгосп України під час виконання покладених
на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та міс-
цевими органами виконавчої влади, органами місцевого са-
моврядування, а також із відповідними органами іноземних держав.

Держкомлісгосп України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку свої територіальні органи.

Держкомлісгосп України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує й контролює їх виконання.

Держкомлісгосп України в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Держкомлісгоспу України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Держком­лісгоспу України є обов’язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності та громадянами.

Держкомлісгосп України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України в установленому законодавством порядку.

Голова несе персональну відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держкомлісгосп України завдань і здійснення ним своїх функцій.

Голова має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.

Голова здійснює керівництво Держкомлісгоспом України, роз­поділяє обов’язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності заступників Голови та керівників структурних підрозділів Держкомлісгоспу України.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомлісгоспу України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Комітеті утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою, інших керівних працівників Держкомлісгоспу України.

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держкомлісгоспу України.

Члени колегії затверджуються та увільняються від обов’язків Кабінетом Міністрів України за поданням Голови.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомлісгоспу України.

Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо розвитку головних напрямів науки й техніки в лісовому й мисливському господарстві, обговорення найважливіших програм та інших питань у Держкомлісгоспі України можуть утворюватися науково-технічна (наукова) рада, інші дорадчі та консультативні органи.

Склад цих органів і рад та положення про них затверджує Голова.

У складі Держкомлісгоспу України Кабінетом Міністрів України може бути утворено урядові органи державного управління (депар­таменти, служби інспекції).

Гранична чисельність працівників Держкомлісгоспу України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру центрального апарату Держкомлісгоспу України затверджує Голова.

Штатний розпис, кошторис видатків центрального апарату Держкомлісгоспу України затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Держкомлісгоспу України затверджує Голова.

Держкомлісгосп України є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+