Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

5.6.1. Основні завдання та функції органів Державної екологічної інспекції

5.6.1. Основні завдання та функції органів Державної екологічної інспекції

Основними завданнями органів Державної екологічної інспекції є здійснення державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та радіаційної безпеки, а саме — контролю за:

використанням і охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод та джерел, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища й природних ресурсів внутрішніх морських вод, територіального моря, континентального шельфу й виключної (морської) економічної зони України, територій та об’єктів природно-заповідного фонду, дотриманням норм екологічної та радіаційної безпеки;

дотриманням установлених лімітів використання природних ресурсів, нормативів викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище;

дотриманням екологічних вимог у процесі зберігання, транс­портування, використання, знешкодження та поховання (складування) хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних та радіоактивних речовин, виробничих, побутових та інших видів відходів;

дотриманням вимог екологічної безпеки в техногенній сфері;

дотриманням екологічних вимог під час транспортування вантажів у пунктах пропуску через державний кордон.

Органи Державної екологічної інспекції відповідно до покладених на них завдань виконують такі функції:

1) здійснюють державний контроль за дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища та радіаційної безпеки центральними та місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади щодо контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та господарювання, громадянами, а також іноземними юридичними й фізичними особами, у тому числі в процесі:

функціонування діючих підприємств з експлуатації споруд та інших об’єктів, водо-, пило-, газоочисного обладнання, апаратури та інших природоохоронних споруд, включаючи контроль за наявністю та станом обладнання й апаратури для обліку використання природних ресурсів, джерел іонізуючого випромінювання (крім об’єктів, підконтрольних Держатомінспекції), систем контролю за викидами, скидами забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище й дотриманням установлених термінів атестації зазначених джерел;

експлуатації механічних транспортних засобів (літаків, суден та інших пересувних засобів і установок) у частині дотримання нормативів викидів, скидів) забруднюючих речовин і допустимих рівнів фізичних впливів на навколишнє природне середо­вище, установлених для відповідного типу транспорту;

проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введення в дію підприємств, транспортних засобів, споруд та інших об’єктів;

зберігання, транспортування, використання, знешкодження та захоронення хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних та радіоактивних речовин (крім об’єктів, підконтрольних Держатомінспекції), виробничих, побутових та інших видів відходів, продуктів біотехнології;

використання підземних і поверхневих вод та охорони їх від виснаження, засмічення й забруднення промисловими, побутовими, дренажними та іншими стічними водами й скидами та в ході проведення різних видів робіт на водних і водогосподарських об’єктах і в прибережних водоохоронних зонах (смугах);

використання природних ресурсів внутрішніх морських вод, територіального моря, континентального шельфу й виключної (морської) економічної зони України;

використання та охорони атмосферного повітря від забруднення під час здійснення всіх видів господарської діяльності;

використання та охорони земель;

використання та охорони рослинного світу, у тому числі лісів;

використання, охорони, відтворення популяції диких тварин та інших суб’єктів тваринного світу, у тому числі рибних запасів;

використання та охорони територій і об’єктів природно-заповідного фонду, а також охорони видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, та тих, що потребують особливої охорони;

регулювання чисельності диких тварин, акліматизації, ре-
акліматизації, схрещування, торгівлі ними, створення зоологічних колекцій тощо;

дотримання вимог, установлених дозволами на проведення робіт, пов’язаних зі штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях;

виконання заходів щодо скорочення й регулювання викидів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, запобігання аварійним (залповим) викидам, скидам забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище і ліквідації їхніх наслідків;

2) здійснюють державний контроль за дотриманням стандартів та нормативів у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки, встановлених лімітів (квот) використання й добування всіх видів природних ресурсів;

3) здійснюють державний контроль за дотриманням вимог екологічної безпеки, у тому числі:

у процесі проведення наукових, науково-дослідних і конструкторських робіт, упровадження відкриттів, винаходів, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем;

на військових та оборонних об’єктах, об’єктах органів внутрішніх справ, органів СБУ та прикордонних військ, а також під час передислокації військових частин, проведення військових навчань, маневрів, переміщення військ і військової техніки;

4) здійснюють екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України в установленому Кабінетом Міністрів України порядку, а саме:

транспортних засобів, у тому числі легкових та вантажних автомобілів, суден та інших плавучих засобів;

вантажів, які містять промислову сировину та окремі види продукції, хімічні сполуки, токсичні хімічні та інші небезпечні речовини, відходи, засоби захисту рослин, стимулятори їхнього росту, добрива, радіоактивні речовини;

усіх видів тварин, риб і рослин, занесених до Червоної книги України, усіх видів водних безхребетних та слимаків роду Неlіх, диких тварин та дикорослих рослин, сировини з диких тварин та дикорослих рослин;

5) здійснюють контроль за виконанням вимог та дотриманням установлених Мінекобезпеки регламентів, правил, інструкцій тощо, а саме:

дозволів спеціального водокористування;

лімітів скидів і викидів забруднюючих речовин;

лімітів використання природних ресурсів;

6) здійснюють лабораторний контроль для визначення:

якості стічних вод, що скидаються підприємствами у водні об’єкти, якості викидів в атмосферне повітря, складу виробничих, побутових та інших видів відходів під час здійснення держав­ного контролю;

ефективності роботи очисних споруд і обладнання під час інспекційних перевірок підприємств та організацій;

стану забруднення навколишнього природного середовища, у тому числі радіоактивного, у місцях викидів і скидів забруднюючих речовин підприємствами, а також у разі аварій;

7) надають методичну допомогу та контролюють роботу служб охорони навколишнього природного середовища та радіаційної безпеки підприємств та організацій;

8) вивчають та впроваджують у практику досягнення вітчизняної та зарубіжної науки й техніки в процесі здійснення контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки.

Головна державна екологічна інспекція, крім зазначених повноважень:

здійснює методичне забезпечення діяльності регіональних і територіальних органів Державної екологічної інспекції;

здійснює відомчий контроль за дотриманням метрологічних норм і правил під час проведення хіміко-аналітичного контролю об’єктів навколишнього природного середовища органами Державної екологічної інспекції;

здійснює контроль за виконанням вимог та дотриманням установлених Мінекоресурсів України регламентів, правил, інструкцій тощо в галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;

здійснює державний контроль за дотриманням норм, правил, стандартів, вимог інших нормативних документів з питань забезпечення радіаційної безпеки об’єктів навколишнього природного середовища, у тому числі в санітарно-захисній зоні та зоні спостережень атомних електростанцій, у разі використання джерел іонізуючого випромінювання та відкритих радіоактивних джерел і в процесі поводження з радіоактивними відходами;

погоджує структуру, штатні розписи та плани роботи регіональних і територіальних органів Державної екологічної інспекції і аналізує звіти про їхню роботу;

організує й здійснює професійну підготовку та перепідготовку кадрів органів Державної екологічної інспекції, бере участь у підготовці, перепідготовці та атестації фахівців міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а в разі необхідності — підприємств та організацій у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки;

координує роботу органів Державної екологічної інспекції з контролю за виконанням міждержавних, загальнодержавних, регіональних та галузевих програм і заходів у частині дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів та радіаційну безпеку;

здійснює контроль за організацією природоохоронної діяльності в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, її станом в установах, організаціях і на підприємствах;

координує відповідно до чинного законодавства діяльність органів контролю спеціально уповноважених державних органів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціо­нального використання природних ресурсів;

надає допомогу регіональним і територіальним органам Державної екологічної інспекції в здійсненні ними контролю на особливо складних об’єктах, у випадках надзвичайних екологічних ситуацій тощо;

перевіряє діяльність регіональних і територіальних органів Державної екологічної інспекції;

організовує забезпечення органів Державної екологічної інспекції форменим одягом установленого зразка, вогнепальною зброєю та контролює їх використання;

здійснює інші повноваження згідно з положенням про Головну державну екологічну інспекцію, що затверджується Мінекоресурсів України.

Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень Державної екологічної інспекції, визначення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія у складі Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників органів Державної екологічної інспекції.

Для сприяння розв’язанню науково-технічних та інших проблем з питань здійснення державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки при Головній державній екологічній інспекції може створюватися науково-технічна рада. Склад науково-технічної ради та положення про неї затверджує Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища.

Функції органів Державної екологічної інспекції визначаються зазначеним вище Положенням та положеннями про ці органи, які затверджуються наказами Мінекоресурсів України за поданням Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища.