Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6. 5.2. Аудит надходження матеріальних запасів

6.5.2. Аудит надходження матеріальних запасів

Особливостями проведення аудиту матеріальних засобів є перевірка повноти відображення в обліку надходження ресурсів за різними каналами окремо. Каналами надходження матеріальних засобів на підприємство є:

придбання матеріальних засобів у постачальників на підставі угод;

придбання сільськогосподарської сировини у населення;

надходження матеріалів від ліквідації основних засобів та малоцінних необоротних активів;

придбання предметів праці в торговельній мережі;

оприбуткування лишків, виявлених під час інвентаризації;

надходження матеріальних засобів внаслідок товарообмінних операцій.

Під час проведення аудиту повноти, своєчасності та правильності оприбуткування матеріальних засобів необхідно вивчити такі питання:

чи дотримуються на підприємстві порядку приймання і оформлення документів, що підтверджують факт надходження матеріалів;

правильність обліку та оцінки матеріалів, що надійшли від постачальників;

повноту оприбуткування матеріалів, товарів у відповідності з документами постачальника з метою установити, чи не мали місця випадки неповного оприбуткування або повного неоприбуткування матеріальних засобів;

чи відповідає якість одержаних матеріальних засобів характеристикам, що вказані в прибуткових документах, сертифікатах якості, лабораторних аналізах;

перевіряється правильність оформлення актів на приймання матеріальних засобів у випадку, коли якісні або кількісні характеристики матеріалів, що надійшли, не відповідають тим, що вказані в супроводжувальних документах;

чи правильно вказана ціна матеріальних засобів, фактична та залікова маса сільськогосподарської сировини, яка була придбана у населення. При цьому необхідно звернути увагу на визначення вологості, сортності та якості сировини, що оприбутковується;

перевіряється правильність, повнота та своєчасність оприбуткування на складі матеріальних засобів, які придбані підзвітними особами у роздрібній торгівлі;

чи повністю, своєчасно і правильно оприбутковані матеріали від ліквідації основних засобів та малоцінних необоротних активів;

перевіряється правильність проведення розрахунків ТЗВ;

чи проводиться призначення особи, відповідальної за розвантаження вагонів та інших видів транспорту та отримання вантажу;

чи проводиться контрольне зважування автомашин, вагонів, що перевозять матеріальні засоби.

У випадках, коли перевірка документів з надходження матеріальних засобів викликає підозру у аудитора, а саме: при виявленні виправлень, підчисток, перекручень, невідповідностей або безтоварності окремих документів, аудитор повинен провести їх зустрічну перевірку. Для виявлення повноти і своєчасності оприбуткування урожаю застосовується зустрічне звіряння документів з оприбуткування з документами щодо нарахування оплати праці за збирання урожаю.

Ефективним прийомом контролю повноти оприбуткування урожаю є опитування працівників підприємства, котрі пов’язані зі збиранням та оприбуткуванням продукції.

Аудит надходження продукції тваринництва, як правило, має включати, крім документального контролю, і прийоми інвентаризації, контрольних замірів денних надоїв молока, контрольного зважування.

У разі надходження матеріальних запасів аудитору необхідно звернути особливу увагу на додержання податкового законодавства, зокрема щодо порядку нарахування і сплати ПДВ.

Основними документами, згідно з якими необхідно проводити аудит надходження матеріальних ресурсів, є:

1. Закони України: «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про податок на додану вартість», «Про акцизний збір».

2. П(С)БО 9 «Запаси».

3. П(С)БО 16 «Витрати».

4. Первинні документи з надходження матеріальних запасів: М-1 журнал обліку вантажів, що надійшли, М-3 журнал реєстрації довіреностей, М-2а акт списання бланків довіреностей, М-8-9, Ф-117, 117а лімітно-забірні картки, М-11 накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, М-14 відомість обліку залишків матеріалів на складі, М-21 інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, МШ-2 картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі матеріальних цінностей тощо.

5. Журнал-ордер 6 с.-г., журнал-ордер 10/1 с.-г., журнал-ордер 7 с.-г., журнал-ордер 8 с.-г., журнал-ордер 2 с.-г., Головна книга, баланс підприємства тощо.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+