Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6. 7.3. Аудит промислових виробництв

6.7.3. Аудит промислових виробництв

Сільськогосподарські підприємства мають десятки тисяч різноманітних виробництв з переробки сільськогосподарської продукції, виготовлення предметів широкого вжитку з місцевої сировини та інші промислові виробництва. Перевірка цих підприємств, як правило, починається з огляду будівель, споруд, вивчення виробничої програми за кількісними і якісними показниками, нормативно-технічної документації, договірних зобов’я­зань, а також перевірки дотримання технології виробництва, своєчасності і повноти оприбуткування та правильності збереження готової продукції. При цьому аудитору необхідно звернути особливу увагу на первинний облік приймання і переробки власної давальницької та закупленої сировини. Така перевірка необхідна з метою встановлення фіктивних документів на закупівлю і переробку сировини, а також фактів заниження її якості. Для цього аудитор перевіряє накладні на оприбуткування сировини, прий-
мальні квитанції, порівнює дані з даними транспортних документів, даними записів у журналах по надходженню сировини у промислові цехи, а також з даними виробничих звітів. Далі у порядку черговості етапів перевірок є:

а) перевірка промислових виробництв щодо дотримання технології виробництва, відповідності встановленим нормативам, витрачання сировини на одиницю готової продукції. При цьому аудитору можна застосувати прийоми контрольних запусків та замірів. Аудитору необхідно перевірити правильність формування продукції відповідно до П(С)БО № 16 «Витрати» по кожній статті витрат, а також звернути увагу на правильність відображення в податковому обліку валових витрат. На кінець звітного періоду аудитору необхідно встановити достовірність відображення в обліку незавершеного виробництва;

б) перевірка повноти оприбуткування готової продукції. Для цього аудитор порівнює дані про кількість оприбуткованої продукції з нарядами на оплату праці по різних цехах виробництва окремо, даними про витрачання сировини і матеріалів з нормативними даними їх витрачання на одиницю продукції; перевіряє правильність даних про списання тари з нормами і нормативами їх використання на технологічних процесах, при транспортуванні та зберіганні на складах.

Для перевірки достовірності даних про витрачання зерна на переробку та повноту виходу продукції аудитор складає реєстр усіх накладних на відправку зерна для переробки, де підсумовується загальна маса зерна, списаного за відповідний період на переробку. Потім маса відпущеного на переробку зерна множиться на норми виходу основної продукції, а також на норми виходу супутньої продукції та норми некормових відходів. При цьому аудитору необхідно також врахувати процент усушки та норми механічних втрат. Після цього аудитор визначає загальну масу основної продукції, побічної продукції та некормових відходів. Одержані дані порівнюються з обсягами фактично одержаної (оприбуткованої) продукції за її видами. Якщо підприємство має виробництво з виготовлення будівельних матеріалів, то необхідно уважно перевірити повноту оприбуткування будівельних матеріалів та операцій з їх використання. Якщо підприємство має лісопильне виробництво, важливе значення має перевірка обліку круглого лісу та виходу пиломатеріалів. При цьому необхідно звернути увагу на процент виходу продукції, який залежить від якості лісу-кругляка та його діаметра. Основними завданнями аудиту промислових виробництв є також визначення економічних вигод для господарства промислової кооперації, а також обґрунтованості на цій основі умов договорів та їх виконання.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+