Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА

Другою складовою комплексу маркетингу є ціна, яка може мати найрізнома­нітніші види. Так, розрізняють ціпи оптові й роздрібні, прейскурантні і конт­рактні, світові, експортні, базисні, монопольні тощо.

Виважена цінова політика здійснює значний вплив на ринковий успіх під­приємства. Ціни часто змінюються протягом життєвого циклу товару: від високих для залучення покупців-новаторів, що орієнтуються на престиж, до низьких, роз­рахованих на масовий ринок.

Ціни тісно пов'язані з іншими складовими комплексу маркетингу підприєм­ства, передусім із самим товаром, його якісними характеристиками, рівнем сервісу тощо. Рівень цін пов'язаний також з обраною системою розподілу товару і витра­тами на його просування. Групи товарів із різними рівнями цін залучають різні сегменти ринку.

Формування цінової політики підприємства передбачає прийняття великої кількості стратегічних і тактичних рішень. Найскладніші рішення пов'язані із вста­новленням цін на нові товари. Після виходу товару на ринок відбувається присто­сування ціни до змін кон'юнктури ринку на різних стадіях життєвого циклу товару.

Після ознайомлення з матеріалом розділу Ви зможете:

§ охарактеризувати процес визначення вихідної ціни на товар;

§ проаналізувати фактори, що впливають на цінову політику підприємства;

§ зрозуміти сутність різних цінових стратегій;

§ опанувати методи ціноутворення.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

6. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА