Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.10. Аудит капіталу підприємств АПК

6.10. Аудит капіталу підприємств АПК

Основною метою аудиту власного капіталу підприємства є перевірка дотримання нормативно-правових актів, використання власного капіталу, правильності ведення бухгалтерського обліку. Під час здійснення операцій, що пов’язані з власним капіталом, основними завданнями аудиту є:

перевірка правильності формування і використання коштів власного капіталу;

оцінка стану синтетичного і аналітичного обліку власного капіталу;

оцінка повноти і правильності відображення в обліку і звітності господарських операцій з формування та використання власного капіталу;

перевірка дотримання законодавчих і нормативних актів, пов’язаних з формуванням і використанням капіталу.

Об’єктами аудиту власного капіталу підприємства є:

документи, бухгалтерський облік і оподаткування власного капіталу;

статут, установчий договір, протоколи зборів акціонерів правління, наказ про облікову політику та інші розпорядчі документи;

первинні документи з відображення власного капіталу підприємства, регістри аналітичного і синтетичного обліку;

бухгалтерська звітність підприємства.

Аудит власного капіталу слід починати з перевірки установчих документів. У процесі перевірки підлягають вивченню статут підприємства, який повинен бути затверджений у законодавчому порядку, установчий договір підприємства, порядок формування статутного капіталу і порядок оцінки та здійснення внесків до статутного капіталу підприємства.

При перевірці установчих документів аудитору необхідно перевірити:

наявність та відповідність складання установчих документів чинному законодавству;

повноту та своєчасність формування статутного капіталу;

правильність формування статутного капіталу (оцінка внесків до статутного капіталу);

правильність відображення в обліку формування статутного капіталу;

у випадку зміни розміру статутного капіталу необхідно визначити доцільність та обґрунтованість таких змін;

встановлення законності видів діяльності, що ними займається підприємство.

В аграрних підприємствах з колективною формою власності необхідно перевірити правильність формування пайового капіталу. Для цього слід:

встановити законність формування пайового капіталу;

перевірити достовірність та фактичну наявність кількості пайовиків;

встановити повноту фактичного формування пайового капіталу, правильність та своєчасність складання необхідних документів за внесками до пайового капіталу;

підтвердити достовірність відображення пайового капіталу за рахунком 41 «Пайовий капітал» у Головній книзі, балансі підприємс­тва, звіті про власний капітал та зведеній відомості пайового капіталу.

Наступним етапом аудиту капіталу підприємства є перевірка правильності формування, використання та відображення в обліку додаткового капіталу, що відображено за рахунком 42 «Додатковий капітал». Для цього аудитор додатково перевіряє:

повноту оприбуткування цінностей, що безкоштовно надійшли від фізичних та юридичних осіб;

повноту та правильність відображення в обліку дооцінки активів підприємства;

повноту та правильність відображення в обліку емісійного доходу (для акціонерних товариств);

законність та правильність відображення в обліку використання сум додаткового капіталу.

Важливим елементом аудиту власного капіталу підприємств АПК є перевірка формування та використання фінансових результатів за рахунком 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» та рахунком 43 «Резервний капітал».

Джерелами інформації для аудиту капіталу підприємства є: установчі та статутні документи, накази про облікову політику підприємства, журнали-ордери № 8 с.-г., 10/1 с.-г., 10/2 с.-г., 12 с.-г.,
13 с.-г., 15 с.-г., відомості аналітичного обліку розрахунків 8.1 с.-г., відомості аналітичного обліку за рахунком 42 «Додатковий капітал» 12.1 с.-г., відомості аналітичного обліку за розрахунками з пайовиками 13.2 с.-г., Головна книга, бухгалтерська, податкова та статистична звітність, накладні, акти приймання-передачі матеріальних цінностей тощо.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+