Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.2.1.1. Основні завдання та функції Держмитслужби

6.2.1.1. Основні завдання та функції Держмитслужби

Основними завданнями Держмитслужби є такі:

захист економічних інтересів України, сприяння розвиткові зовнішньоекономічних зв’язків;

контроль за дотриманням вимог митного законодавства України;

використання засобів митного регулювання торговельно-економічних відносин з урахуванням пріоритетів розвитку економіки, створення сприятливих умов для участі України в міжнародному співробітництві;

удосконалення митного контролю, митного оформлення й оподаткування товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;

здійснення за участю Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і дотримання учасниками зовнішньоекономіч­них зв’язків державних інтересів на зовнішньому ринку;

створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та збільшення пасажиропотоку через митний кордон України;

боротьба з контрабандою, здійснення заходів щодо запобігання порушенню митних правил.

Держмитслужба відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

визначає й здійснює в межах своїх повноважень економічні та організаційні заходи щодо реалізації митної політики;

проводить роботу з удосконалення контролю за дотриманням вимог митного законодавства України;

здійснює митно-тарифне й позатарифне регулювання під час переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України;

здійснює контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;

розробляє й подає Кабінету Міністрів України проекти програм розвитку та вдосконалення системи митної служби, соціального захисту її працівників, забезпечення органів митної служби транспортом, технікою, спеціальними засобами та іншими матеріальними ресурсами, бере участь у підготовці відповідних державних програм;

забезпечує своєчасне й повне внесення до державного бюджету мита, а також коштів, що надходять від діяльності органів митної служби й підлягають зарахуванню до бюджету;

сприяє розвиткові зовнішньоекономічних зв’язків, у тому числі розширенням мережі митниць;

відповідно до міжнародних договорів та законодавства України співробітничає з митними та іншими органами іноземних держав, міжнародними організаціями в митній сфері, розроб­ляє і разом з Міністерством закордонних справ України або за погодженням з ним подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо укладення та денонсації міжнародних договорів України в цій сфері;

укладає та денонсує міжнародні договори з питань, що належать до її компетенції;

керує діяльністю органів митної служби, створює, реорганізовує та ліквідовує в установленому порядку регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації;

розробляє та здійснює самостійно або у взаємодії з іншими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання контрабанді, порушенням митних правил та їх припиненням;

уживає разом з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерством культури і мистецтв України та за участю інших органів виконавчої влади заходів, спрямованих на недопущення незаконного вивезення за кордон цінностей, що становлять національне, історичне або культурне надбання українського народу;

здійснює у встановленому порядку провадження у справах про порушення митних правил;

контролює відповідно до законодавства України проведення органами митної служби дізнання у справах про контрабанду та здійснення ними провадження у справах про порушення митних правил;

забезпечує реалізацію заходів щодо захисту прав споживачів товарів, які ввозяться в Україну;

організовує виконання вимог законодавства України щодо збереження природних ресурсів і охорони довкілля на території органів митної служби;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до сфери її повноважень, та у встановленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України;

організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за реалізацією їх у межах і в порядку, установлених законодавством;

веде державну статистику, подає статистичні дані згідно із законодавством України;

забезпечує гласність у діяльності органів митної служби, збереження посадовими особами цих органів державної та службової таємниць;

через засоби масової інформації ознайомлює суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян з митним законодавством України;

фінансує в межах своїх повноважень заходи, спрямовані на розвиток митної справи;

реалізовує разом з Головним управлінням державної служби України державну кадрову політику, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців митної справи;

організовує реконструкцію й будівництво пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення;

здійснює в межах повноважень, визначених законодавством України, функції з управління майном підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління;

виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+