Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.4. Інфраструктурні операції комерційних банків з цінними паперами

Під депозитарною діяльністю розуміють надання послуг зі зберігання (депонування) цінних паперів та виконання доручень зі реалізації прав, що засвідчені цінними паперами. Для цього при банках створюються спеціалізовані підрозділи - депозитарії цінних паперів.

Основними функціями депозитаріїв комерційних банків є:

-         знерухомлення або дематеріалізація цінних паперів при прийнятті їх
на збереження;

-         виконання за допомогою ЕОМ бухгалтерських проводок із переказу та

вилучення з обігу цінних паперів, що знаходяться на збереженні;

-         створення   комп'ютерної   бухгалтерської   заставної   системи   цінних
паперів, що знаходяться на зберіганні;

-         вилучення цінних паперів на звичайній і терміновій основі;

-         надання комплексних послуг зі зберігання цінних паперів: ведення
реєстру акціонерів, нарахування, виплата процентів і дивідендів та ін.

Клієнтами депозитарію комерційних банків є емітенти, індивідуальні та інституціональні інвестори. Депозитарний облік цінних паперів може організовуватись банками у двох основних формах:

-         знерухомлення - заміна емітованих цінних паперів єдиним глобальним
сертифікатом, що зберігається у депозитарії, з відкриттям кожному з
власників даного сертифіката окремих ДЕПО рахунків;

-         повна дематеріалізація цінних паперів - емісія цінних паперів у вигляді
електронних записів за допомогою комп'ютерної системи.

Зберігання цінних паперів у депозитаріях організовується за двома видами:

відокремленим (закритим) - сертифікати цінних паперів, довірені депозитарію власниками даних цінних паперів, зберігаються окремо від цінних паперів інших клієнтів та цінних паперів, що належать самому депозитарію (тобто банку);

колективним (відкритим) - цінні папери, передані на зберігання до депозитарію, є частковою власністю всіх клієнтів депозитарію, що здали йому на зберігання цінні папери того ж випуску. Належність цінних паперів конкретним клієнтам не ідентифікується за номерами та серіями. Клієнти депозитарію є власниками певної кількості цінних паперів, рівної кількості внесених ними на зберігання паперів.

Зберігання цінних паперів у депозитарії комерційного банку здійснюється на основі їх поділу на класи залежно від їх якісного стану. Основним завданням депозитарію, поряд із знерухомленням та дематеріалізацією цінних паперів, є організація їх обліку на основі ведення рахунків ДЕПО та забезпечення їх переказу по рахунках ДЕПО згідно з укладеними угодами. Виходячи з життєвого циклу кожного випуску цінних паперів, операції переказу, що здійснюються депозитарієм, поділяються на три класи:

-         перекази в процесі емісії випуску;

-         перекази на стадії вторинного обігу ЦП;

-         перекази в процесі погашення (вилучення з обігу) ЦП.

Кожен клас операцій поєднує, в свою чергу, операції в межах депозитарію одного комерційного банку і операції переказу цінних паперів по рахунках депозитаріїв різних комерційних банків (міждепозитарні операції). Таким чином, депозитарії комерційних банків дозволяють максимально наблизити у часі момент платежу та переходу прав власності за операціями з цінними паперами, прискорити їх фізичне надходження до нового власника, що

значно пришвидшує завершення угод із цінними паперами та сприяє розвитку фондового ринку в цілому.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+