Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.2. Фінансовий облік витрат за елементами

7.2. Фінансовий облік витрат за елементами

За новим Планом рахунків є змога чітко поділити бухгалтерський облік на

фінансовий та управлінський. Зокрема, введення рахунків класу 8 “Витрати за

елементами” дає змогу забезпечити складання фінансової звітності без

визначення собівартості продукції за видами та відображення калькуляційних

різниць між фактичною і плановою собівартістю, пов’язаних із надзвичайно

трудомісткими розрахунками.

На рахунках цього класу, крім рахунка 85 “Інші затрати”, ведуть облік

витрат операційної діяльності за такими елементами: матеріальні витрати,

витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші

операційні витрати. Рахунок 85 застосовують для узагальнення інформації про

витрати, пов’язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також про

витрати, пов’язані із запобіганням надзвичайним подіям і ліквідацією їх

наслідків.

Суб’єкти малого підприємництва, а також інші організації, діяльність

котрих не спрямована на ведення комерційної діяльності, для обліку витрат

можуть використовувати тільки рахунки класу 8 зі списанням на дебет рахунка

23 “Виробництво” щомісячно сум у частині прямих і виробничих накладних

витрат (загальновиробничих витрат) та дебет рахунка 79 “Фінансові результати”

в кінці року або щомісяця сум у частині адміністративних витрат, витрат на

збут, інших операційних витрат.

Інші підприємства рахунки цього класу можуть використовувати для

узагальнення інформації про витрати за елементами з щомісячним списанням

сальдо рахунків у кореспонденції з рахунком 23 “Виробництво” і рахунками

класу 9 “Витрати діяльності”.

Рахунок 85 ведуть лише ті підприємства й організації, що не застосовують

рахунки класу 9 “Витрати діяльності”, та сальдо на ньому закривають у кінці

року або щомісяця в кореспонденції з дебетом рахунка 79 “Фінансові

результати”.

Методика обліку витрат за елементами полягає в тому, що на основі

відповідних первинних документів, де відображено матеріальні витрати

(накладні, акти на списання тощо), нараховану оплату праці (табелі обліку

робочого часу, наряди на відрядну роботу, облікові листи праці та виконаних

робіт тощо), амортизацію основних засобів (розрахунок), інші витрати (акти на

виконані роботи, розрахунки податків і платежів) та їх загальну суму

відображають як елементи витрат за дебетом рахунків 81–84. Суми цих же

витрат, але згрупованих щодо видів виробництв або груп продукції чи

підрозділів підприємства (центрів витрат і відповідальності), списують на

відповідні субрахунки й аналітичні рахунки, відкриті до синтетичного рахунка

23 “Виробництво”, або ж на рахунку класу 9 – накладні витрати, витрати на збут

тощо.

За дебетом рахунка 80 “Матеріальні витрати” відображають суми

визнаних матеріальних витрат, за кредитом – списання на рахунок 23

“Виробництво” прямих матеріальних витрат, що включають до виробничої

собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних)

виробництв, на рахунки класу 9 – матеріальних витрат, що відносять до

виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на

рахунок 79 “Фінансові результати”, якщо підприємство не застосовує рахунки

класу 9.

Типові операції за рахунком 80 “Матеріальні витрати”

Для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний

період призначений рахунок 81 “Витрати на оплату праці”.

За дебетом цього рахунка відображають суму визнаних витрат на оплату

праці, за кредитом – списання на рахунок 23 “Виробництво” витрат, які прямо

включають до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат

допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 – витрат, що відносять

до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на

рахунок 79 “Фінансові результати”, якщо підприємство не застосовує рахунки

класу 9.

Типові операції за рахунком 81 “Витрати на оплату праці”

Для узагальнення інформації про витрати та відрахування на соціальні

заходи призначений рахунок 82 “Відрахування на соціальні заходи”.

За дебетом цього рахунка відображають належну суму відрахувань на

соціальні заходи, за кредитом – списання на рахунок 23 “Виробництво” суми

відрахувань, які прямо включають до виробничої собівартості продукції (робіт,

послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 –

суми відрахувань, що відносять до виробничих накладних витрат,

адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 “Фінансові результати”,

якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Типові операції за рахунком 82 “Відрахування на соціальні заходи”

Для узагальнення інформації про суму нарахованої амортизації основних

засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів

призначений рахунок 83 “Амортизація”.

За дебетом цього рахунка відображають суму нарахованих

амортизаційних відрахувань, за кредитом – списання на рахунок 23

"Виробництво" суми амортизаційних відрахувань, які прямо включають до

виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних

(підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 – суми амортизаційних

відрахувань, що відносять до виробничих накладних витрат, адміністративних і

збутових витрат, або на рахунок 79 “Фінансові результати”, якщо підприємство

не застосовує рахунки класу 9.

Типові операції за рахунком 83 “Амортизація”

Для обліку операційних витрат, що не відображають на інших рахунках

класу 8, призначений рахунок 84 “Інші операційні витрати”. Ці витрати є

витратами звітного періоду, якщо не входять до складу виробничої собівартості

продукції, робіт, послуг. Зокрема, до інших операційних витрат включається

вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, сума податків, зборів

(обов’язкових платежів), крім податків на прибуток, втрати від курсових

різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів,

сума фінансових санкцій тощо.

За дебетом рахунка 84 “Інші операційні витрати” відображають суму

визнаних витрат, за кредитом – списання на рахунок 23 “Виробництво” витрат,

які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до

затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 – виробничих

накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79

“Фінансові результати”, якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Типові операції за рахунком 84 “Інші операційні витрати”

Для обліку витрат на інвестиційну та фінансову діяльність підприємства, а

також витрат від надзвичайних подій призначений рахунок 85 “Інші затрати”.

На цьому рахунку також узагальнюють інформацію про суму податків на

прибуток на тих підприємствах, що не застосовують рахунки класу 9.

Такі витрати стосуються звітного періоду і не можуть збільшувати

вартість активів підприємства, тому їх списують за рахунок прибутку.

За дебетом рахунка 85 “Інші затрати” відображають суму визнаних витрат,

за кредитом – списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Типові операції за рахунком 85 “Інші затрати”

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+