Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.3. Фінансовий облік витрат діяльності

7.3. Фінансовий облік витрат діяльності

За новим Планом рахунків фінансовий облік можна вести окремо від

управлінського, хоч взаємозв’язок між ними зберігається. У зв’язку з цим тут

передбачено окремі синтетичні рахунки класу 9 “Витрати діяльності”, що

застосовують для узагальнення інформації про витрати операційної,

інвестиційної, фінансової діяльності та витрати на запобігання надзвичайним

подіям і ліквідацію їх наслідків.

За дебетом рахунків цього класу відображають суми витрат, за кредитом –

списання суми витрат у кінці звітного року або щомісяця на рахунок 79

“Фінансові результати”.

Застосування цих рахунків дає змогу визначити виробничу собівартість

продукції (робіт, послуг) в управлінському обліку. До того ж забезпечується

більша точність щодо визначення фінансових результатів завдяки подвійному

контролю як у фінансовому, так і в управлінському обліку за незалежними

методиками. Це дає змогу уникнути помилок, характерних при визначенні

прибутків чи збитків за старим Планом рахунків у єдиній системі записів без

поділу бухгалтерського обліку на управлінський і фінансовий, коли внаслідок

так званого “загублення” накладних витрат, неправильного визначення

калькуляційних різниць викривлювались фінансові результати і, як наслідок,

виникав дисбаланс засобів підприємства та джерел їх утворення (розбіжність

підсумків активу і пасиву).

Для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової

продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг призначений рахунок 90

“Собівартість реалізації”.

За дебетом рахунка 90 “Собівартість реалізації” відображають виробничу

собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактичну

собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), за кредитом –

списання в порядку закриття дебетових обігів на рахунок 79 “Фінансові

результати”.

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не

включають до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції,

тому інформацію про такі витрати узагальнюють на рахунках обліку витрат

звітного періоду – 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші

витрати операційної діяльності”.

Типові операції за рахунком 90 “Собівартість реалізації”

Підприємства поряд з прямими витратами на виробництво продукції

(робіт, послуг) здійснюють такі, що не можна відразу віднести на конкретний

вид виробництва. Зокрема, витрати на організацію та управління виробництвом,

які одночасно стосуються не окремих його видів, а кількох або й усього разом.

Залежно від того, належать такі витрати до окремих галузей чи до

організації та управління виробництвом усього підприємства, їх обліковують як

загальновиробничі (загальноцехові) або адміністративні (загальнозаводські).

Загальна їх назва – накладні витрати – зумовлена особливістю включення їх у

собівартість продукції основного виробництва шляхом пропорційного

розподілу до суми прямих витрат (наприклад, оплати праці та витрат на

експлуатацію й утримання обладнання – у промисловості, загальної суми за

виключенням вартості насіння, кормів, сировини – у сільському господарстві

тощо) тобто вони накладаються на прямі витрати.

До складу загальновиробничих витрат включають затрати на утримання

управлінського і господарського персоналу цехів (бригад, ферм – на

сільськогосподарських підприємствах), витрати на охорону праці, знос

малоцінних і швидкозношуваних предметів, втрати від простоїв, нестачі та

псування сировини і матеріалів у межах природних втрат при зберіганні в

цехах, витрати на службові відрядження та ін.

На підприємствах із цеховою структурою управління виробництвом

загальновиробничі витрати обліковують щодо окремих цехів (бригад, ферм). Їх

відносять на собівартість лише того підрозділу, де їх здійснювали.

У фінансовому обліку такі витрати списують загальною сумою на

собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) без розподілу за видами чи

найменуваннями. Для обліку таких накладних витрат, а також витрат на

утримання та експлуатацію машин і обладнання призначений рахунок 91

“Загальновиробничі витрати”. Цей рахунок не застосовують підприємства

торгівлі.

За дебетом рахунка 91 “Загальновиробничі витрати” відображають суму

визнаних витрат, за кредитом – щомісячне списання на рахунки 23

“Виробництво” та 90 “Собівартість реалізації” за відповідним розподілом.

Аналітичний облік ведуть за місцями виникнення, центрами

відповідальності та статтями (видами) витрат.

Типові операції за рахунком 91 “Загальновиробничі витрати”

На підприємствах промисловості, сільського господарства та будівництва

для обліку витрат на утримання, експлуатацію та ремонти машин і обладнання й

засобів внутрівиробничого транспорту в складі синтетичного рахунка 91

“Загальновиробничі витрати” треба відкрити субрахунок “Витрати на

утримання та експлуатацію машин і обладнання”.

Підприємства промисловості за дебетом цього рахунка обліковують

витрати на утримання і експлуатацію виробничого обладнання, підйомно-

транспортного обладнання. Щодо витрат на утримання внутрівиробничого

(цехового) транспорту (вантажних автомобілів, авто- і електрокарів тощо), то за

цим рахунком їх відображають за умови, що в структурі собівартості продукції

їхня питома вага незначна. В інших випадках такі витрати обліковують на

рахунку 23 “Виробництво”.

Сільськогосподарські підприємства обліковують на цьому рахунку

витрати на утримання й експлуатацію тракторів, тракторних причепів,

причіпних і начіпних сільськогосподарських машин і знарядь для обробітку

ґрунту, вирощування і збирання сільськогосподарських культур, зерно-,

картопле-, бурякозбиральних та інших самохідних комбайнів і машин, гаражів,

накриттів, майданчиків для зберігання техніки, машинних дворів та інших

основних засобів, пов’язаних з експлуатацією й утриманням цієї техніки.

Будівельні підприємства обліковують на цьому рахунку витрати на

утримання будівельних машин і механізмів.

За кредитом субрахунка “Витрати на утримання та експлуатацію машин і

обладнання” підприємства промисловості щомісяця списують комплексно суму

нагромаджених витрат на затрати відповідних цехів (підрозділів) пропорційно

до кошторисних нормативних ставок, котрі з метою спрощення розрахунків

визначають тільки на найважливіші види продукції.

На підприємствах сільського господарства облік витрат на утримання

машин і обладнання має певні особливості. Зокрема, не всі витрати, щодо

машинно-тракторного парку чи комбайнів відображають за вказаним рахунком.

Так, витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи та вартість

пально-мастильних матеріалів, витрачених на роботах у рослинництві

(сільськогосподарських роботах), не обліковують, а прямо відносять на

аналітичні рахунки з обліку основного виробництва в цій галузі.

Розподіл решти витрат між сільськогосподарськими і транспортними

роботами тракторів проводять пропорційно до їх обсягу в перерахунку на

умовні еталонні гектари. Для цього визначають коефіцієнт виконання денної

змінної норми виробітку у фізичних гектарах чи тонно-кілометрах або тоннах

перевезень. Шляхом множення цього коефіцієнта на тривалість зміни (в

годинах) і на коефіцієнт переведення трактора відповідної марки в умовні

еталонні трактори обчислюють фактичний виробіток цього трактора за зміну

вже в еталонних гектарах.

На транспортних роботах облік ведуть у дорожньому листі трактора, а всіх

робіт у рослинництві, включаючи збирання врожаю комбайнами, в облікових

листах трактористів-машиністів. Решта первинних документів і реєстрів не

відрізняється від тих, що застосовують при обліку витрат, наприклад,

вантажного автотранспорту за винятком дещо іншої назви нагромаджувальної

відомості.

Розподіл витрат машинно-тракторного парку здійснюють на підставі

нагромаджувальної відомості та відомості закриття рахунків.

Для відображення загальногосподарських витрат, пов’язаних з

управлінням та обслуговуванням підприємства призначений рахунок 92

“Адміністративні витрати”.

За дебетом рахунка 92 “Адміністративні витрати” відображають суму

визнаних адміністративних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79

“Фінансові результати”.

До загальногосподарських витрат, зокрема, належать витрати на

утримання адміністративно-управлінського персоналу, на їх службові

відрядження, на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних

активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт,

комунальні послуги), охорону, юридичні, аудиторські, транспортні послуги,

поштово-телеграфні, канцелярські витрати, сума податків, зборів (обов’язкових

платежів) тощо.

У фінансовому обліку загальногосподарські витрати не розподіляють, а

списують загальною сумою на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Загальногосподарські витрати в управлінському обліку можна включати

до собівартості продукції основного виробництва (включаючи товари народного

споживання, що виготовляються з відходів) і до собівартості тієї частини

продукції (робіт, послуг) допоміжних виробництв, що виконується для

реалізації, капітального будівництва або для непромислових господарств

підприємства розрахунковим шляхом, тобто без складання кореспонденції

рахунків. До собівартості міжцехових замовлень і забракованої продукції

загальногосподарські витрати не включають.

Типові операції за рахунком 92 “Адміністративні витрати”

Трудові й матеріальні затрати підприємств торгівлі та постачання на

організацію переміщення товарів від виробника до споживача відображають як

витрати обігу. Їх обліковують на рахунку 93 “Витрати на збут”. Поряд із

витратами обігу на цих підприємствах можуть бути наявними витрати

виробництва (в підсобному господарстві, у громадському харчуванні тощо),

облік яких здійснюють на рахунку 23 “Виробництво”.

До витрат на збут, зокрема, належать витрати на пакувальні матеріали,

транспортування продукції, товарів за умовами договору, витрати на маркетинг

та рекламу, включаючи відрядження працівників збуту, витрати на оплату праці

й комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту,

амортизацію, ремонт та утримання основних засобів, інших матеріальних

необоротних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції,

товарів, робіт і послуг, витрати на гарантійний ремонт, страхування товарів при

доставці тощо.

За дебетом рахунка відображають суму визнаних витрат на збут, за

кредитом – списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Типові операції за рахунком 93 “Витрати на збут”

Для обліку витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, що

відображають на рахунках 90 “Собівартість реалізації”, 91 “Загальновиробничі

витрати”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут” призначений

рахунок 94 “Інші витрати операційної діяльності”.

За дебетом рахунка відображають суму визнаних витрат, за кредитом –

списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Типові операції за рахунком 94 “Інші витрати операційної діяльності”

На рахунку 95 “Фінансові витрати” ведуть облік витрат фінансової

діяльності підприємства.

За дебетом рахунка відображають суму визнаних витрат, за кредитом –

списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Типові операції за рахунком 95 “Фінансові витрати”

На рахунку 96 “Втрати від участі в капіталі” обліковують втрати від

зменшення вартості інвестицій, облік яких здійснюють шляхом участі в

капіталі, котрі виникають у процесі інвестиційної діяльності підприємства.

Основні вимоги до обліку інвестицій подані в Положенні (стандарті)

бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”.

За дебетом рахунка відображають суму визнаних втрат, за кредитом –

списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Типові операції за рахунком 96 “Витрати від участі в капіталі”

На рахунку 97 “Інші витрати” обліковують витрати, що виникають у

процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з

виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) і послуг, а також

витрат страхової діяльності.

За дебетом субрахунків 971 – 977 відображають суми визнаних витрат, за

кредитом – списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

На рахунку 98 “Податок на прибуток” обліковують належну за даними

бухгалтерського обліку суму податку на прибуток від звичайної діяльності та

надзвичайних подій.

За дебетом рахунка відображають нараховану суму податку на прибуток,

за кредитом – списання на фінансові результати на рахунку 79.

Типові операції за рахунком 98 “Податки на прибуток”

На рахунку 99 “Надзвичайні витрати” здійснюють облік втрат і витрат,

пов’язаних з подіями або операціями, котрі відрізняються від звичайної

діяльності підприємства та повторення котрих періодично або в кожному

звітному періоді не очікується.

За дебетом рахунка відображають суму визнаних витрат, за кредитом –

списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

До витрат від надзвичайних подій належать як прямі втрати за наслідками

цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов’язаних з запобіганням і

ліквідацією цих наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям,

заробітна плата працівників, зайнятих на відновлюваних роботах, вартість

використаних сировини та матеріалів тощо).

Типові операції за рахунком 99 “Надзвичайні витрати”

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+