Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.3.4. Інформаційне законодавство Росії

Досить активно розвивається інформаційне законодав­ство в Російській Федерації. Сьогодні воно налічує близь­ко 500 нормативно-правових актів. У його складі можна назвати такі нормативні акти:

• Закон Російської Федерації 1993 р. "Про інформацію, інформатизацію та захист інформації";

• Закон Російської Федерації від 5 червня 1996 р. "Про участь у міжнародному інформаційному обміні";

• Закон Російської Федерації від 19 лютого 1993 р. "Про федеральні органи урядового зв'язку та інформації";

• Закон Російської Федерації від 9 липня 1993 р. "Про авторське право і суміжні права";

• Закон Російської Федерації від 23 вересня "Про пра­вову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних";

• Закон Російської Федерації від 20 лютого 1995 р. "Про інформацію, інформатизацію і захист інформації" тощо.

Кримінальний кодекс Російської Федерації (прийнятий Державною думою 24 травня 1996 р.) містить низку статей, які визначають кримінальну відповідальність за злочини, предметом яких є інформація.

У Главі 19 "Злочини проти Конституційних прав і сво­бод людини і громадянина" визначено такі види злочинів та відповідальність за них.

Стаття 146. Порушення авторських і суміжних прав

1. Незаконне використання об'єктів авторського права або суміжних прав, а також присвоєння авторства, якщо ці діяння заподіяли великий збиток, —

караються штрафом у розмірі від двохсот до чотирьох­сот мінімальних розмірів оплати праці або в розмірі заро­бітної плати чи іншого прибутку засудженого за період від двох до чотирьох місяців, або обов'язковими роботами на строк від ста вісімдесяти до двохсот сорока годин, або по­збавленням волі на строк до двох років.

2. Ті ж діяння, вчинені неодноразово або групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, — караються штрафом у розмірі від чотирьохсот до вось­мисот мінімальних розмірів оплати праці або в розмірі за­робітної плати чи іншого прибутку засудженого за період від чотирьох до восьми місяців, або арештом на строк від чотирьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до п'яти років.

Стаття 147. Порушення винахідницьких і патентних прав

1. Незаконне використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка, розголошення без згоди автора або заявника сутності винаходу, корисної моделі або про­мислового зразка до офіційної публікації відомостей про неї, присвоєння авторства або примушення до співавтор­ства, якщо ці діяння заподіяли великий збиток, —

караються штрафом у розмірі від двохсот до чотирьох­сот мінімальних розмірів оплати праці або в розмірі заро­бітної плати чи іншого прибутку засудженого за період від двох до чотирьох місяців, або обов'язковими роботами на строк від ста вісімдесяти до двохсот сорока годин, або поз­бавленням волі на строк до двох років.

2. Ті ж діяння, вчинені неодноразово або групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, —

караються штрафом у розмірі від чотирьохсот до вось­мисот мінімальних розмірів оплати праці або в розмірі за­робітної плати чи іншого прибутку засудженого за період від чотирьох до восьми місяців, або арештом на строк від чотирьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до п'яти років.

Розділ VIII визначає злочини у сфері економіки. У Гла­ві 21 визначаються злочини проти власності.

Стаття 164. Розкрадання предметів, що мають особ­ливу цінність

1. Розкрадання предметів або документів, що мають особливу історичну, наукову, художню або культурну цінність, незалежно від засобу розкрадання, —

карається позбавленням волі на строк від шести до де­сяти років із конфіскацією майна чи без такої.

2. Те ж діяння:

а) вчинене групою осіб за попередньою змовою або орга­нізованою групою;

б) вчинене неодноразово;

в) знищення, що спричинило, псування або руйнування предметів або документів, зазначених у частині першій цієї статті, —

карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ят­надцяти років із конфіскацією майна.

У Главі 22, що має назву "Злочини в сфері економічної

діяльності", містяться статті такого змісту.

Стаття 187. Виготовлення або збут підроблених кре­дитних або розрахункових карт та інших платіжних

документів

1. Виготовлення з метою збуту або збут підроблених кре­дитних або розрахункових карт, а також інших платіжних документів, що не є цінними паперами, —

караються позбавленням волі на строк від двох до шести років зі штрафом у розмірі від п'ятисот до семисот мінімаль­них розмірів оплати праці чи в розмірі заробітної плати або іншого прибутку засудженого за період від п'яти до семи

місяців.

2. Ті ж діяння, вчинені неодноразово або організованою

групою, — караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років із конфіскацією майна.

У КК Російської Федерації є Глава 28, яка визначає зло­чини у сфері комп'ютерної інформації.

Стаття 272. Неправомірний доступ до комп'ютерної інформації

1. Неправомірний доступ до комп'ютерної інформації, що охороняється законом, тобто інформації на машинно­му носії, в електронно-обчислювальній машині (ЕОМ), сис­темі ЕОМ або мережі їх, якщо це діяння спричинило зни­щення, блокування, модифікацію або копіювання інфор­мації, порушення роботи ЕОМ, системи ЕОМ або мережі їх, —

карається штрафом у розмірі від двохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці або в розмірі заробіт­ної плати чи іншого прибутку засудженого за період від двох до п'яти місяців, або виправними роботами на строк від шести місяців до одного року, або позбавленням волі на строк до двох років.

2. Те ж діяння, вчинене групою осіб за попередньою змовою, або організованою групою, або особою з викорис­танням свого службового становища, а також особою, що має доступ до ЕОМ, системи ЕОМ або мережі їх, —

карається штрафом у розмірі від п'ятисот до восьмисот мінімальних розмірів оплати праці або в розмірі заробіт­ної плати чи іншого прибутку засудженого за період від п'яти до восьми місяців, або виправними роботами на строк від одного року до двох років, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до п'яти років.


Стаття 273. Створення, використання і розповсюджен­ня шкідливих програм для ЕОМ

1. Створення програм для ЕОМ чи внесення змін в існу­ючі програми, які завідомо призводять до несанкціонова­ного знищення, блокування, модифікації або копіювання інформації, порушення роботи ЕОМ, системи ЕОМ, чи ме­режі їх, а також використання або розповсюдження таких програм чи машинних носіїв з такими програмами, —

карається позбавленням волі на строк до трьох років зі штрафом у розмірі від двохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці чи в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від двох до п'яти місяців.

2. Ті ж діяння, які потягли по необережності тяжкі на­слідки, —

караються позбавленням свободи на строк від трьох до

семи років.

Стаття 274. Порушення правил експлуатації ЕОМ, сис­теми ЕОМ чи мережі їх

Порушення правил експлуатації ЕОМ, системи ЕОМ чи мережі їх особою, яка має доступ до ЕОМ, системи ЕОМ чи їх мережі, що потягло знищення, блокування або модифі­кацію інформації, яка охороняється законом, якщо це діян­ня завдало суттєвої шкоди, —

карається позбавленням права займати визначені поса­ди або займатися визначеною діяльність на строк до п'яти років, або обов'язковими роботами на строк від ста вісімде­сяти до двохсот сорока годин, або обмеженням свободи на строк до двох років.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+